ضمانت اجرای عدم تحویل پارکینگ توسط فروشنده

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

عدم تحویل پارکینگ توسط فروشنده و ضمانت اجرای آن موضوع نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۸۶۲ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ اداره حقوقی قوه قضاییه است که در زیر درج می گردد: نظریه مشورتی در مورد عدم تحویل پارکینگ توسط فروشنده استعلام : احتراما اگر در زمان عقد بیع فروشنده ملزم به تعیین و اختصاص پارکینگ برای واحد فاقد پارکینگ […]

ادعای جعل قرارداد داوری در قبال درخواست تعیین داور

دعاوی حقوقی دعاوی کیفری دعاوی ملکی

ادعای جعل قرارداد داوری و تکالیف دادگاه  با این توضیح که منظور از ادعای جعلیت قرارداد،قرارداد اصلی و قرارداد منشأ داوری است؛موضوع نظریه مشورتی زیر است: نظریه مشورتی در مورد ادعای جعل قرارداد داوری به شماره ۷/۹۹/۶۲۸ مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۹ استعلام : چنانچه در درخواست تعیین داور پس از ابلاغ به خوانده دعوا جهت معرفی داور […]

بررسی امکان عزل وکیل در وکالت بلاعزل

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

عزل وکیل در وکالت بلاعزل مورد سوال بسیاری از وکالت دهندگان بویژه مردانی است که به همسر خود وکالت بلاعزل طلاق اعطا می نمایند. باید دانست عزل و استعفا در عقد وکالت به معنای فسخ وکالت می باشند ولی بطلان وکالت ویژه موردی است که وکالت فاقد یکی از شرایط اساسی صحت معامله یا دلایل […]

نظریه مشورتی در مورد مطالبه وجه التزام قراردادی

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

مطالبه وجه التزام قراردادی موضوعی است که از نظر تاثیر ناممکن شدن اجرای تعهد بر این دعوی در نظریه مشورتی ۷/۹۹/۵۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۳ مورد سوال قرار گرفته است .نظریه اخیر در زیر درج می گردد. نظریه مشورتی در مورد مطالبه وجه التزام قراردادی استعلام :  در عقد بیعی فروشنده ملک در قالب شرط ضمن عقد […]

اعسار و خسارت تاخیر تادیه : بررسی معیار تمکن ماده موضوع ماده ۵۲۲

دعاوی حقوقی

اعسار و خسارت تاخیر تادیه چه ارتباطی با یگدیگر دارند؟منظور از اعسار و رابطه آن با خسارت تادیه در این مطلب عبارت است از لزوم یا عدم لزوم طرح دعوی اعسار برای عدم تمکن مالی مدیون . اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره ۹۸۶/۹۹/۷ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۹در این باره چنین اعلام نظر نموده است. […]

نمونه لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوجه با حضور وکیل

دعاوی حقوقی

نمونه لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوجه که در زیر درج می گردد جهت اعتراض به رای یا حکم طلاق و در پاسخ به دادخواست طلاق از طرف زوجه توسط وکیل تنظیم گردیده است. بدیهی است استفاده از نمونه لایحه و دفاعیه در تمام دعاوی طلاقی که از طرف زوجه مطرح می گردد […]

نمونه لایحه طلاق به درخواست زوجه به استناد عسر و حرج و شروط ضمن عقد

دعاوی حقوقی

لایحه طلاق به درخواست زوجه به استناد عسر و حرج و محقق شدن شرط ضمن عقد نکاح که در زیر درج می گردد حاوی کلیّات دفاع در این قبیل دعاوی است. نمونه متن لایحه طلاق به درخواست زوجه به استناد عسر و حرج و محقق شدن شرط ضمن عقد نکاح ریاست محترم شعبه…دادگاه خانواده …. با […]

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۸۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد تعویض وثیقه در دفترخانه

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۸۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد تعویض وثیقه در دفترخانه استعلام: به موجب ماده ۷۷۱ قانون مدنی: «رهن عقدي است که به موجب آن مدیون مالی را براي وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می نامند». بر اساس منطوق و مفهوم […]

آیا صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیف شده میّسر است؟

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیف شده دعوایی است که محل تلاقی منافع و حقوق خواهان دعوی تنظیم سند و شخص یا اشخاصی است که ملک به نفع آنها بازداشت و توقیف شده، می باشد. اداره حقوقی قوه قضاییه در این باره نظریه ای صادر نموده که ذیلاً درج می گردد: اﺳﺘﻌﻼم: در دﻋﻮاي […]

پرداخت نفقه بعد از محکومیت چه اثری دارد؟

دعاوی حقوقی

پرداخت نفقه بعد از محکومیت و اعسار زوج از پرداخت نفقه چه تاثیری در شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر عدم پرداخت نفقه به عنوان یکی از موارد طلاق دارد؟ از طرفی ممکن است گفته شود با توجه به استثنایی بودن طلاق و اینکه اصل بر بقاء نکاح است فلذا در فرض اعسار زوج از […]