رای دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض کسب و پیشه بانک ها

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

عوارض کسب و پیشه بانک ها از جمله دعاوی مطروحه درباره شهرداری ها ،شوراهای اسلامی شهرها و بالاخره کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری است. مقاله مرتبط: کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری در زیر نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در مورد ممنوعیت وصول عوارض کسب و پیشه بانک ها درج گردیده است. با این […]

دادنامه ای درباره یکی از شرایط صدور گواهی پایان کار

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

شرایط صدور گواهی پایان کار / از جمله شرایط صدور گواهی پایان کار ساختمان پرداخت بدهی به تامین اجتماعی بابت حق بیمه کارگران ساختمانی است. ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران مصوب ۱۳۸۶/۸/۹ در این باره تصریح داشته است: ماده ۵. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷%) حق بیمه سهم […]

رای دیوان عدالت اداری در خصوص شرایط مطالبه خسارت بابت انتقال خطوط برق

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی ملکی

مطالبه خسارت بابت انتقال خطوط برق دارای شرایط ویژه ای است که در دادنامه زیر در مقام رد دعوی مطالبه خسارت بابت انتقال خطوط برق بیان گردیده است. دادنامه مورد نظر به قرار زیر است: انتقال هوایی خطوط برق بر فراز زمینهای زراعی خطوط برق هوایی نسبت به اراضی زراعی، فاقد ممنوعیت و حریم بوده […]

نمونه دادنامه در خصوص مرجع رسیدگی به دعوی پرداخت بهای عادله روز اراضی

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

راجع به پرداخت بهای عادله روز اراضی و اینکه دادخواست مطالبه بهای ملک از شهرداری یا دستگاه های دولتی در چه مرجعی قابل رسیدگی است؛اختلاف نظر وجود داشته است. در نهایت بر اساس رای شماره ۷۴۷ دیوان عالی کشور در مورد دعاوی که مالک تنها در مقام مطالبه بهای ملک است،چنین دعاوی در صلاحیت دادگاههای […]

نمونه دادنامه در خصوص ممنوعیت اخذ عوارض پیمانکاری از سوی شهرداری

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

اخذ عوارض پیمانکاری از سوی شهرداری موضوعی مبتلابه حقوقی بین شرکت های پیمانکاری و شهرداری هاست. شهرداری ها و خصوصاً شوراهای اسلامی شهرها به اختیارات شورای شهر مبنی بر وضع عوارض استناد می نمایند. در مقابل پیمانکاران بر این باورند که به جهت اینکه نرخ عوارض در قانون مالیات بر ارزش افزوده میعن شده است،مطالبه […]

نمونه دادنامه در خصوص اعتراض به عوارض شهرداری

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

اعتراض به عوارض شهرداری یکی از دعاوی مهمی است که در قالب شکایت از رای کمیسیون ماده ۷۷ مطرح می گردد. اما باید دانست بر اساس قانون دیوان عدالت اداری رای کمیسیون ماده ۷۷ از ناحیه مردم تنها در مهلت های سه و شش ماهه (بسته به اقامت در ایران یا خارج) قابل طرح می […]

نمونه رای شکایت تصرف عدوانی در ملک مشاع توسط زوجه

دعاوی کیفری دعاوی ملکی

نمونه رای شکایت تصرف عدوانی در ملک مشاع / در شکایت تصرف عدوانی (کیفری) مالکیت عنصری تعیین کننده است. اساساً در مورد جرم بودن یا نبودن تصرف در ملک مشاع ،اختلاف نظر وجود دارد و همانطور که در نمونه رای شکایت تصرف عدوانی در ملک مشاع زیر ملاحظه می گردد،غالباً دادگاه ها در این باره […]

رای دیوان عدالت اداری در خصوص تغییر کاربری اراضی شهری به شماره ۷۹ مورخ ۱۳۷۳/۷/۱۶

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

رای دیوان عدالت اداری در خصوص تغییر کاربری اراضی شهری به شماره ۷۹ مورخ ۱۳۷۳/۷/۱۶ که در زیر درج می گردد مشخصاً در این باره است که آیا درخواست تغییر کاربری زمین توسط مالک ،کمیسیون ماده ۵ و شهرداری را مأخوذ به قبول درخواست می نماید؟ مردم سوالات خود را در این مباحث به این […]

 محدوده مکانی صلاحیت کمیسیون تغییر کاربری اراضی کشاورزی

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

محدوده مکانی صلاحیت کمیسیون تغییر کاربری  / هدف از وضع قانون حفظ کاربری اراضی، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و ضابطه‌مند نمودن مواردی است که تغییر کاربری چنین اراضی با توجه به نیازهای روز جامعه اجتناب‌ناپذیر است. بر همین مبنا از نظر موضوعی تنها در زمین‌های زراعی و باغ‌ها قابل‌اجرا است . […]

دو مرحله ای بودن رسیدگی در دیوان عدالت اداری

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

دو مرحله ای بودن رسیدگی در دیوان عدالت اداری موضوعی است که مستند به قانون دیوان عدالت اداری جاری است. در واقع مطابق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر خلاف قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ آرای بدوی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در شعب تجدیدنظر قابل شکایت […]