نحوه اعمال حقوق مالکانه املاک واقع در طرح

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

نحوه اعمال حقوق مالکانه املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها که در محدوده شهر واقع شده اند با وجود مصرحات قانونی مانند قانون نحوه خرید و تملک و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، متاسفانه در رویه دیوان عدالت اداری به ضرر مالکین چنین املاکی است.

جهت اطلاع کاربران به عرض می رساند: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در این باره طی مصوبه ای به شماره ۳۰۰/۱۸۹۶۵ مورخ ۲۲/۱/۱۴۰۱ اعلام نموده است:

۱ـ مالکین اراضی و املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی مصوب مطابق ضوابط مربوطه به کاربری اعلامی حق اخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا خواهند داشت مگر آنکه اجرای کاربری عمومی مصوب در شمار وظایف اختصاصی دستگاه مجری طرح باشد.

۲ـ درصورتی که اجرای کاربری عمومی طرح مصوب موجل باشد و مالک تقاضای احداث بنا غیر از کاربری مصوب داشته باشد میزان احداث بنا طی زمان بندی طرح، سطح اشغال ۶۰ درصد و تراکم ساختمانی ۱۲۰ درصد و با نوع استفاده مسکونی خواهد بود و در خصوص باغات برابر ضوابط مربوطه عمل خواهد شد.

تبصره۱: در مناطقی که حداکثر تراکم مجاز کمتر از این میزان باشد بر مبنای طرح مصوب عمل خواهد شد.

تبصره ۲: احداث بنا در اراضی دارای حقوق مکتسبه قانونی قبلی در حد تراکم بنای موجود بلامانع است.

۳ـ حد نصاب تفکیک در کلیه کاربری ها مطابق ضوابط طرح های مصوب مربوط به همان کاربری عمومی می باشد.

۴ـ اراضی دارای کاربری های خدمات  عمومی واقع در شهرک های مصوب و یا کاربری های خدمات عمومی ناشی از طرح های تفکیکی (موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها) و همچنین اراضی واقع در حرایم قانونی مصوب،  از شمول این مصوبه مستثنی و تابع ضوابط خاص قانونی مربوط به خود می باشند.

۵ـ اعمال حقوق مالکانه در طرح های مصوب شهری موجل، کاربری مصوب را تغییر نمی دهد و پس از انقضای برنامه زمان بندی به محض رفع مانع قانونی، برابر با کاربری مصوب اقدام خواهد شد.

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور شهرداری) در مورد نحوه اعمال حقوق مالکانه  تدوین گردیده است.

ارسال پاسخ

*