از نظر قانونی خانه چند متری جزو مستثنیات دین است ؟

دعاوی حقوقی

خانه چند متری جزو مستثنیات دین است ؟در این باره گفتنی است که در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی،پاسخی حاوی اینکه منزل مسکونی و محل سکنای مشمول مستثنیات دین چه مساحتی دارد،ارائه نشده است. اما از متن بند الف ماده ۲۴ قانون مذکور می توان ضابطه و معیار تفکیک و تمیز منازل مسکونی مستثنی […]

پرداخت دیه جراحات از بیت المال بر اساس نظر اداره حقوقی قوه قضاییه

دعاوی حقوقی دعاوی کیفری

پرداخت دیه جراحات از بیت المال بر اساس قانون جدید و تحلیل این نظر که مبانی پرداخت دیه قتل از بیت المال به پرداخت دیه جراحات از بیت المال نیز تسری دارد،موضوع نظریه مشورتی زیر است: نظریه مشورتی درباره پرداخت دیه جراحات از بیت المال نظریه شماره ۷/۹۸/۱۹۵۹ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۹ اﺳﺘﻌﻼم: ﻧﻈﺮﯾﺎت ۲۹/۹/۱۳۸۹-۵۸۸۲/۷ و ۸/۱۰/۱۳۸۹-۶۱۷۳/۷ […]

ادعای اعسار از پرداخت محکوم به و تفاوت دیون معاوضی و غیرمعاوضی

دعاوی حقوقی

ادعای اعسار از پرداخت محکوم به و اینکه تفاوت دیون معاوضی و غیرمعاوضی در جریان دعوی اعسار چیست،موضوع نظریه مشورتی زیر است: نظریه مشورتی درباره ادعای اعسار از پرداخت محکوم به نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ اﺳﺘﻌﻼم: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده ۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۹۴ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﻤﺎن […]

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد ورشکستگی و احکام آن

دعاوی حقوقی

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد ورشکستگی که در زیر درج می گردند، رافع اختلافات قضایی در خصوص مسائلی مانند حدود مسئولیت ورشکسته بعد از تاریخ توقف در قبال خسارت تاخیر تادیه،مهلت اعتراض به رای ورشکستگی و مبدأ شروع مهلت و نیز بررسی مسئولیت یا عدم مسئولین ضامن شخص ورشکسته در قبال خسارت […]

اعتراض به عقب نشینی ملک در رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

اعتراض به عقب نشینی ملک و جبران خسارت عقب نشینی ساختمان و مسائل مربوط به خرید ملک دارای عقب نشینی در صورت قرار گرفتن ملک اشخاص در طرح معبر و یا تعریض معبر چه وضعیتی دارد؟ آیا بین سایر کاربری های عمومی و معبر از جهت عدم اجرای طرح مصوب و عدم انجام تملک از […]

نظریه مشورتی در مورد صدور اجراییه چک

دعاوی حقوقی

صدور اجراییه چک بدون طی مرحله دادرسی باعث تسریع در فرآیند رسیدگی به دعاوی چک گردیده است.در ماده۲۳ اصلاحی قانون چک به طور مطلق به ترتیب صدور اجراییه چک تصریح شده است. از طرفی ممکن است مبلغ چک کمتر بیست میلیون تومان باشد.آیا در این مورد دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی است یا شورای حل […]

مقاله در مورد اعسار و مقایسه اعسار با مهلت عادله

دعاوی حقوقی دعاوی کیفری

مقاله در مورد اعسار و مقایسه اعسار با مهلت عادله عنوان مقاله:مقايسه دو تأسيس «مهلت عادله» و «دعوي اعسار»در حقوق ايران با تأكيد بر رويه قضايي چكيده توجه حقوقدانان و بويژه دادرسان به مباني و چرايي احكام قانوني، باعث مي شود كه سياستهاي و اهداف مورد نظر قانونگذار به درستي اجرا شود.اما در خصوص موضوع […]

نمونه رای پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارت های بدنی

دعاوی حقوقی دعاوی کیفری

نمونه رای پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارت های بدنی که در زیر درج می گردد، متعاقب وقوع تصادف بیت موکله با یک دستگاه موتورسیکلت بوده که بعد از وقوع سانحه، متواری شده و شناسایی وی نیز میسر نبوده است. در مورد مسوولیت صندوق تأمین خسارت های بدنی در قبال پرداخت خسارت های جانی برخی […]

نمونه اظهارنامه تخلیه ملک استیجاری

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

نمونه اظهارنامه تخلیه ملک استیجاری که در زیر ملاحظه می نمایید در مورد پرونده ای است که با وکالت وکیل دادگستری مقدمات آن انجام گردیده است. بنابراین وقتی در مقام تنظیم اظهارنامه ملک مورد اجاره هستید و وکیلی برای انجام این مساله حقوقی استخدام ننموده اید،اظهارات را از قول خود و اصالتاً بیان نمایید. ملک […]

رای دیوان عدالت اداری درباره هزینه تفکیک اراضی شهرداری کرج

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

درباره هزینه تفکیک اراضی شهرداری کرج در سال ۱۳۸۰ دادنامه مهمی مبنی بر ابطال قسمت هایی از ضوابط اجرایی طرح جامع شهر کرج صادر شده  که در زیر درج می گردد: بیشتر بدانید: قوانین و مقررات تفکیک و افراز اراضی شهری چیست؟ ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بندهای ۵-۱-۲ و ۵-۱-۳ طرح جامع […]