نمونه لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوجه با حضور وکیل

دعاوی حقوقی

نمونه لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوجه که در زیر درج می گردد جهت اعتراض به رای یا حکم طلاق و در پاسخ به دادخواست طلاق از طرف زوجه توسط وکیل تنظیم گردیده است. بدیهی است استفاده از نمونه لایحه و دفاعیه در تمام دعاوی طلاقی که از طرف زوجه مطرح می گردد […]

نمونه لایحه طلاق به درخواست زوجه به استناد عسر و حرج و شروط ضمن عقد

دعاوی حقوقی

لایحه طلاق به درخواست زوجه به استناد عسر و حرج و محقق شدن شرط ضمن عقد نکاح که در زیر درج می گردد حاوی کلیّات دفاع در این قبیل دعاوی است. نمونه متن لایحه طلاق به درخواست زوجه به استناد عسر و حرج و محقق شدن شرط ضمن عقد نکاح ریاست محترم شعبه…دادگاه خانواده …. با […]

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۸۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد تعویض وثیقه در دفترخانه

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۸۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد تعویض وثیقه در دفترخانه استعلام: به موجب ماده ۷۷۱ قانون مدنی: «رهن عقدي است که به موجب آن مدیون مالی را براي وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می نامند». بر اساس منطوق و مفهوم […]

آیا صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیف شده میّسر است؟

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیف شده دعوایی است که محل تلاقی منافع و حقوق خواهان دعوی تنظیم سند و شخص یا اشخاصی است که ملک به نفع آنها بازداشت و توقیف شده، می باشد. اداره حقوقی قوه قضاییه در این باره نظریه ای صادر نموده که ذیلاً درج می گردد: اﺳﺘﻌﻼم: در دﻋﻮاي […]

پرداخت نفقه بعد از محکومیت چه اثری دارد؟

دعاوی حقوقی

پرداخت نفقه بعد از محکومیت و اعسار زوج از پرداخت نفقه چه تاثیری در شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر عدم پرداخت نفقه به عنوان یکی از موارد طلاق دارد؟ از طرفی ممکن است گفته شود با توجه به استثنایی بودن طلاق و اینکه اصل بر بقاء نکاح است فلذا در فرض اعسار زوج از […]

ضمانت اجرای خیار رویت و تخلف از وصف در قانون مدنی

دعاوی حقوقی

ضمانت اجرای خیار رویت و تخلف از وصف چیست و قانون مدنی در این باره چه حکمی دارد؟ در این خصوص نظریه ای از اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده که عیناً درج می گردد. در استعلام انجام گرفته،حسن نیت و تلاش سوال کننده جهت جبران زیان های غیرقابل انکار ناشی از کاهش ارزش پولی […]

آیا افزایش و کاهش مهریه بعد از عقد میّسر است؟

دعاوی حقوقی

افزایش و کاهش مهریه بعد از عقد از نظر صحت و سقم حقوقی دارای نظرات مخالف و موافقی است که منشأ عمده اختلاف نیز دادنامه ابطالی شماره ۴۸۸ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. در این دادنامه می خوانیم: « به شرح نظریه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۸ فقهای محترم شورای نگهبان «مهریه شرعی […]

ارتباط نفقه و عدم تمکین از حیث لزوم یا عدم لزوم طرح دعوی تقابل در چیست؟

دعاوی حقوقی

ارتباط نفقه و عدم تمکین و اینکه آیا خوانده دعوی نفقه(زوج) ملزم به طرح دادخواست الزام به تمکین در قبال دعوی نفقه است یا خیر،موضوع نظریه مشورتی زیر است. نظریه مشورتی در مورد ارتباط نفقه و عدم تمکین نظریه مشورتی شماره ۱۴۰۳/۹۸/۷ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۸ اﺳﺘﻌﻼم: زوﺟﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﺟﺎرﯾﻪ ﻧﻤﻮده و زوج دادﺧﻮاﺳﺖ اﻟﺰام ﺑﻪ […]

ترتیب طرح دادخواست طلاق با وکالت در طلاق

دعاوی حقوقی

دادخواست طلاق با وکالت در طلاق از جانب مرد دارای چه روالی است؟آیا در این باره نیاز به استخدام وکیل دادگستری است یا خیر؟ اداره حقوقی قوه قضاییه در این باره نظریه ای صادر نموده که در زیر درج می گردد. نظریه مشورتی شماره ۱۷۸۷/۹۸/۷-۲/۱۱/۱۳۹۸ اﺳﺘﻌﻼم: در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زوﺟﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻃﻼق ﻣﯽدﻫﺪ و از […]

 از نظر قانونی خانه چند متری جزو مستثنیات دین است ؟

دعاوی حقوقی

خانه چند متری جزو مستثنیات دین است ؟در این باره گفتنی است که در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی،پاسخی حاوی اینکه منزل مسکونی و محل سکنای مشمول مستثنیات دین چه مساحتی دارد،ارائه نشده است. اما از متن بند الف ماده ۲۴ قانون مذکور می توان ضابطه و معیار تفکیک و تمیز منازل مسکونی مستثنی […]