نظریه مشورتی در مورد محاسبه مهریه به نرخ روز

دعاوی حقوقی

نظریه مشورتی شماره ۲۸۳/۱۴۰۰/۷ مورخ ۲۰/۵/۱۴۰۰ که در مورد نحوه محاسبه مهريه به نرخ روز و تقسیط مهریه صادر گریده است در زیر درج می گردد: استعلام الف – با توجه به نظریه مشورتی شماره ۷/۵۵۲۲ مورخ ۱۳۸۲/۷/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در […]

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت وجه التزام قراردادی

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت وجه التزام ممکن است طی دادخواست مجزا و جداگانه مطرح گردد. فرضاً متعهد له در اجرای شرط خسارت قراردادی وجه التزام به مبلغ یکصد میلیون تومان را مورد مطالبه قرار داده و دادگاه ها نیز در نهایت متعهد علیه را در این باره محکوم نموده اند. سوال این است […]

تاثیر مستحق للغیر درآمدن مهریه بر حقوق مالی زوجه

دعاوی حقوقی

مستحق للغیر درآمدن مهریه چه تاثیری بر حق زن بر مهر دارد؟آیا ارزیابی و برآورد و تعیین مهریه بر اساس مهریه باطله صحیح است یا بایستی مهرالمثل تعیین گردد؟ در این باره نظریه مشورتی صادر شده که ذیلاً درج می گردد: نظریه مشورتی شماره پرونده ۱۰۲۰/۸۸/۷ مورخ : ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ استعلام : چنانچه در عقد دائم […]

فرق قرار رد دعوا و عدم استماع در چیست؟

دعاوی حقوقی

فرق قرار رد دعوا و عدم استماع و معنی و موارد صدور آنها موضوع یکی از نظریات مشمورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۱۴۰۰/۱۷۹  مورخ  ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ بوده که در زیر درج می گردد: نظریه مشورتی در مورد فرق قرار رد دعوا و عدم استماع دعوا استعلام : با توجه به این که بین آثار […]

نظریه مشورتی در خصوص دادخواست اعتراض به رای داور

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

دادخواست اعتراض به رای داوری و اینکه شکلیات اعتراض به رای داور به چه ترتیب است،مورد یکی از استعلامات از اداره حقوقی قوه قضاییه بوده که ذیلاً عین استعلام و جوابیه تحت نظریه مشورتی شماره ۳۰۶/۱۴۰۰/۷ مورخ : ۱۴۰۰/۰۴/۱۳  درج می گردد:   استعلام :  ۱- در خصوص حکم مقرر در ماده ۴۸۸ قانون آیین […]

نظریه مشورتی در مورد اثبات مالکیت با نسق زراعی

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

اثبات مالکیت با نسق زراعی و مباحث مرتبطی مانند انتقال نسق زراعی با سند عادی با عنایت به مشاع بودن اسناد اصلاحات ارضی و مفروزالرعیه بودن تصرفات در غالب مورد، در یکی از نظریات مشورتی به شماره شماره ۱۳۱۹/۹۹/۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ مورد تحلیل و سوال قرار گرفته که در زیر درج می گردد: نظریه مشورتی […]

رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ دیوان عالی در مورد چک

دعاوی حقوقی

رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ که در تاریخ ۱/۴/۱۴۰۰ صادر شده به قرار زیر است: مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادر کننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی(۱۳۷۶/۰۳/۱۰) به […]

نظریه مشورتی در مورد منع توقیف اموال شرکتهای دولتی

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

منع توقیف اموال شرکتهای دولتی و مشخصاً اینکه آیا توقیف شرکت های یاد شده مشمول ماده واحده « قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی » و مهلت هیجده ماهه مقرر در این ماده می گردد یا خیر، موضوع  نظریه مشورتی شماره ۱۸۸۳/۹۹/۷ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۹بوده است که در زیر […]

دیه دوچرخه سوار مقصر در تصادف

دعاوی حقوقی دعاوی کیفری

دیه دوچرخه سوار مقصر در تصادف در فرضی که دوچرخه، اصطلاحاً «پایی» است بر عهده کیست؟آیا صندوق تامین خسارت های بدنی در این باره دارای مسئولیت است؟ در قسمت نخست نظریه مشورتی شماره ۱۴۲۹/۹۹/۷ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۹به این مهم پرداخته شده است.همچنین در قسمت ثانیاً نظریه یاد شده به مسئولیت صندوق یاد شده در قبال راننده […]

چند رای جدید وحدت رویه در سال ۱۳۹۹

بدون دسته بندی دعاوی حقوقی دعاوی کیفری دعاوی ملکی

چند رای جدید وحدت رویه در سال ۱۳۹۹ صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور در زیر درج می گردد: رای وحدت‌ رویه شماره ۸۰۴ـ ۲/۱۰/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی، قابلیت استناد به رفتار «وارد‌‌کننده صدمه اولیه» را ندارد تا مطابق ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ […]