تملک ملک دارای حق کسب و پیشه

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

تملک ملک دارای حق کسب و پیشه و تاثیر رابطه استیجاری مشمول قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ بر تملک ملک مورد حق کسب و پیشه و اجاره موضوع یکی از نظریه مشورتی بوده که عین استعلام و جوابیه اداره حقوقی ذیلاً درج می گردد: استعلام : چنانچه یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده یک […]

رای وحدت رویه شماره ۸۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

رای وحدت رویه شماره ۸۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور دادگاه خانواده برابر ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تشکیل شده و در ماده ۴ این قانون، موارد صلاحیت آن احصا شده است؛ بر این اساس، دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر «الزام […]

تاثیر اعسار بر خسارت تاخیر تادیه چک

دعاوی حقوقی

تاثیر اعسار بر خسارت تاخیر تادیه چک چیست؟ به بیان دیگر در فرضی که شخصی محکوم به پرداخت وجه چک گردیده و سپس حکم بر اعسار کلی یا اعسار به اقساط محکوم به صادر و یا هم زمان با دعوی مطالبه وجه چک، به خواسته بدهکار، وجه چک تقسیط می گردد یا حکم بر اعسار […]

استرداد ثمن پرداختی در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

استرداد ثمن پرداختی در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع طی دو رای وحدت رویه به مشاره های ۷۳۳ و ۸۱۱ محل توجه قضات دیوان عالی کشور قرار گرفته است. سوالی که در نظریه مشورتی زیر مطرح شده ممکن است در برخی مبایعه نامه ها نیز حادث گردد به این ترتیب که خریدار، قسمتی از ثمن […]

نمونه اظهارنامه فسخ قرارداد از طرف خریدار به استناد خیار شرط

دعاوی تجاری دعاوی ملکی

نمونه اظهارنامه فسخ قرارداد که در زیر درج می گردد مربوط است به فسخ قرارداد به استناد حق فسخ مورد تراضی در قرارداد.البته که فسخ قرارداد ممکن است با احراز شرایطی مانند غبن ( متضرر شدن) تدلیس(فریبکاری)،به دلیل عدم پرداخت ثمن و دلایل دیگری مانند معیوب بودن مورد معامله،مستحق للغیر بودن قسمتی از مورد معامله […]

قصد تبرع در اجرت المثل: بار اثبات عدم تبرع یا عدم تبرع خدمات زوجه با کیست؟

دعاوی حقوقی

قصد تبرع در اجرت المثل : ملاک اصلی برای تعلق گرفتن یا نگرفتن اجرت المثل زوجیت به زوجه، مسئله تبرع یا عدم تبرع است.اما بار اثبات تبرعی بودن یا نبودن خدمات زوجه بر عهده کدام یک از زن و شوهر است و مفروض در روابط زن وشوهر چیست؟ اداره حقوقی قوه قضاییه در این باره […]

تقسیط مهریه در طلاق توافقی و حقوق طرفین

دعاوی حقوقی

تقسیط مهریه در طلاق توافقی چه آثاری دارد؟ آیا در فرض توافق طرفین در طلاق توافقی بر پرداخت مهریه به صورت اقساط، زوجه مطلقه مجاز است باقی مانده مهریه را از اموال همسر سابق خود استیفا نماید؟به تعبیر بهتر آیا تعیین اجل و پرداخت به اقساط ، مانع از استیفا و توقیف یکجای مهریه پرداخت […]

نظریه مشورتی در مورد حق کسب و پیشه در ملک مسکونی

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

حق کسب و پیشه در ملک مسکونی در جایی که از ملک دارای کاربری مسکونی، استفاده تجاری شده و قرارداد اجاره مشمول قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ است، دارای چه حکمی است؟ از سویی ممکن است گفته شود که استفاده تجاری از ملک مسکونی، خلاف قانون شهرداری است و از سویی در موارد متعددی […]

نظریه مشورتی در مورد محاسبه مهریه به نرخ روز

دعاوی حقوقی

نظریه مشورتی شماره ۲۸۳/۱۴۰۰/۷ مورخ ۲۰/۵/۱۴۰۰ که در مورد نحوه محاسبه مهريه به نرخ روز و تقسیط مهریه صادر گریده است در زیر درج می گردد: استعلام الف – با توجه به نظریه مشورتی شماره ۷/۵۵۲۲ مورخ ۱۳۸۲/۷/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در […]

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت وجه التزام قراردادی

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت وجه التزام ممکن است طی دادخواست مجزا و جداگانه مطرح گردد. فرضاً متعهد له در اجرای شرط خسارت قراردادی وجه التزام به مبلغ یکصد میلیون تومان را مورد مطالبه قرار داده و دادگاه ها نیز در نهایت متعهد علیه را در این باره محکوم نموده اند. سوال این است […]