پرداخت نفقه بعد از محکومیت چه اثری دارد؟

دعاوی حقوقی

پرداخت نفقه بعد از محکومیت و اعسار زوج از پرداخت نفقه چه تاثیری در شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر عدم پرداخت نفقه به عنوان یکی از موارد طلاق دارد؟ از طرفی ممکن است گفته شود با توجه به استثنایی بودن طلاق و اینکه اصل بر بقاء نکاح است فلذا در فرض اعسار زوج از […]

ضمانت اجرای خیار رویت و تخلف از وصف در قانون مدنی

دعاوی حقوقی

ضمانت اجرای خیار رویت و تخلف از وصف چیست و قانون مدنی در این باره چه حکمی دارد؟ در این خصوص نظریه ای از اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده که عیناً درج می گردد. در استعلام انجام گرفته،حسن نیت و تلاش سوال کننده جهت جبران زیان های غیرقابل انکار ناشی از کاهش ارزش پولی […]

آیا افزایش و کاهش مهریه بعد از عقد میّسر است؟

دعاوی حقوقی

افزایش و کاهش مهریه بعد از عقد از نظر صحت و سقم حقوقی دارای نظرات مخالف و موافقی است که منشأ عمده اختلاف نیز دادنامه ابطالی شماره ۴۸۸ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. در این دادنامه می خوانیم: « به شرح نظریه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۸ فقهای محترم شورای نگهبان «مهریه شرعی […]

ارتباط نفقه و عدم تمکین از حیث لزوم یا عدم لزوم طرح دعوی تقابل در چیست؟

دعاوی حقوقی

ارتباط نفقه و عدم تمکین و اینکه آیا خوانده دعوی نفقه(زوج) ملزم به طرح دادخواست الزام به تمکین در قبال دعوی نفقه است یا خیر،موضوع نظریه مشورتی زیر است. نظریه مشورتی در مورد ارتباط نفقه و عدم تمکین نظریه مشورتی شماره ۱۴۰۳/۹۸/۷ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۸ اﺳﺘﻌﻼم: زوﺟﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﺟﺎرﯾﻪ ﻧﻤﻮده و زوج دادﺧﻮاﺳﺖ اﻟﺰام ﺑﻪ […]

ترتیب طرح دادخواست طلاق با وکالت در طلاق

دعاوی حقوقی

دادخواست طلاق با وکالت در طلاق از جانب مرد دارای چه روالی است؟آیا در این باره نیاز به استخدام وکیل دادگستری است یا خیر؟ اداره حقوقی قوه قضاییه در این باره نظریه ای صادر نموده که در زیر درج می گردد. نظریه مشورتی شماره ۱۷۸۷/۹۸/۷-۲/۱۱/۱۳۹۸ اﺳﺘﻌﻼم: در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زوﺟﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻃﻼق ﻣﯽدﻫﺪ و از […]

 از نظر قانونی خانه چند متری جزو مستثنیات دین است ؟

دعاوی حقوقی

خانه چند متری جزو مستثنیات دین است ؟در این باره گفتنی است که در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی،پاسخی حاوی اینکه منزل مسکونی و محل سکنای مشمول مستثنیات دین چه مساحتی دارد،ارائه نشده است. اما از متن بند الف ماده ۲۴ قانون مذکور می توان ضابطه و معیار تفکیک و تمیز منازل مسکونی مستثنی […]

پرداخت دیه جراحات از بیت المال بر اساس نظر اداره حقوقی قوه قضاییه

دعاوی حقوقی دعاوی کیفری

پرداخت دیه جراحات از بیت المال بر اساس قانون جدید و تحلیل این نظر که مبانی پرداخت دیه قتل از بیت المال به پرداخت دیه جراحات از بیت المال نیز تسری دارد،موضوع نظریه مشورتی زیر است: نظریه مشورتی درباره پرداخت دیه جراحات از بیت المال نظریه شماره ۷/۹۸/۱۹۵۹ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۹ اﺳﺘﻌﻼم: ﻧﻈﺮﯾﺎت ۲۹/۹/۱۳۸۹-۵۸۸۲/۷ و ۸/۱۰/۱۳۸۹-۶۱۷۳/۷ […]

ادعای اعسار از پرداخت محکوم به و تفاوت دیون معاوضی و غیرمعاوضی

دعاوی حقوقی

ادعای اعسار از پرداخت محکوم به و اینکه تفاوت دیون معاوضی و غیرمعاوضی در جریان دعوی اعسار چیست،موضوع نظریه مشورتی زیر است: نظریه مشورتی درباره ادعای اعسار از پرداخت محکوم به نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ اﺳﺘﻌﻼم: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده ۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۹۴ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﻤﺎن […]

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد ورشکستگی و احکام آن

دعاوی حقوقی

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد ورشکستگی که در زیر درج می گردند، رافع اختلافات قضایی در خصوص مسائلی مانند حدود مسئولیت ورشکسته بعد از تاریخ توقف در قبال خسارت تاخیر تادیه،مهلت اعتراض به رای ورشکستگی و مبدأ شروع مهلت و نیز بررسی مسئولیت یا عدم مسئولین ضامن شخص ورشکسته در قبال خسارت […]

اعتراض به عقب نشینی ملک در رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

اعتراض به عقب نشینی ملک و جبران خسارت عقب نشینی ساختمان و مسائل مربوط به خرید ملک دارای عقب نشینی در صورت قرار گرفتن ملک اشخاص در طرح معبر و یا تعریض معبر چه وضعیتی دارد؟ آیا بین سایر کاربری های عمومی و معبر از جهت عدم اجرای طرح مصوب و عدم انجام تملک از […]