امور ملکی

علیرغم اینکه هنوز هم در کشور ما سرمایه گذاری اشخاص در زمینه «ملک»،از مطلوبیت بالایی برخوردار است و این مهم،اقتضای آن را دارد که نظام حقوقی و ثبتی منسجمی برای ساماندهی این بخش از ثروت،پیش بینی گردد؛مع الاسف درهم ریختگی قواعد حقوقی ناظر به املاک و قوانین و مقررات متعدد و بعضاً متعارض با یکدیگر،موجب تشدید اختلافات ملکی گردیده است...

پرونده های شهرداری

شهرداری به عنوان سازمان متولی اداره شهر،برای مدیریت بر قلمرو شهر یعنی محدوده قانونی و حریم شهر،نیازمند منابع مالی است.در برخی مواقع مطالبه وجوهی به عنوان عوارض،جریمه و بهای خدمت از شهروندان موجب اعتراض آنها می گردد.از طرفی نحوه اعمال قواعد و مقررات شهری و شهرسازی نیز ممکن است محل اختلاف بین ذی نفعان این حوزه با شهرداری و کمیسیونهای وابسته بدان گردد...

دیوان عدالت اداری

علیرغم اینکه طیف گسترده ای از نیازهای حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی،با دعاوی و پرونده های دیوان عدالت اداری مرتبط است ؛با این حال به جهت رغبت کمتر وکلا به وکالت در این حوزه و تمرکز اداره و تشکیلات دیوان عدالت اداری در تهران و سختی مراجعه وکلای شاغل در شهرستانها به دیوان،تخصصی بودن موضوعات مطروحه در دیوان و عوامل دیگر،شمار وکلایی که در این دسته...

خدمات قراردادها

قرارداد ،پایه روابط حقوقی افراد و تعیین کننده حقوق و تعهدات طرفین است.از همین رو شرایط و مفاد قرارداد،در موقع بروز اختلاف و بویژه سودجویی یکی از طرفین،ممکن است موجب احقاق حق و یا ایراد ضرر مالی برای طرف دیگر گردد.
مشاوره در زمینه تنظیم قراردادها و پذیرش وکالت و داوری در دعاوی ناشی از قراردادها مانند فسخ و بطلان قرارداد ،مطالبه خسارت...

قوانین و مقررات حقوقی

اخبار