فهرست مصادیق تخلفات اداری کارکنان دولت

دعاوی دیوان عدالت اداری قوانین و مقررات

مصادیق تخلفات اداری در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری طی ۳۸ مورد ذکر گردیده است.

با ملاحظه ماده ۸  قانون پیش گفته به این نتیجه می رسیم که قانونگذار سعی نموده انواع تخلفات اداری کارکنان دولت را احصاء نماید به نحوی که مجازات های اداری تنها نسبت به مصادیق مندرج در آن ماده قابل اعمال و اجرا باشند.

بیشتر بدانید:ترتیب اعتراض به رای تخلفات اداری

 ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مقرر می دارد :

تخلفات اداری به قرار زیر است

۱- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.

۲- نقض قوانین و مقررات مربوط.

۳- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.

۴- ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.

۵- اخاذی.

۶- اختلاس.

۷- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.

۸- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.

۹- تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.

۱۰- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی .

۱۱- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.

۱۲- ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه.

۱۳- سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.

۱۴- کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده.

۱۵- سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.

۱۶- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.

۱۷- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قـوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.

۱۸- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا دارند.

۱۹- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.

۲۰- رعایت نکردن حجاب اسلامی.

۲۱- رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی.

۲۲- اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.

۲۳- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.

۲۴- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.

۲۵- هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.

۲۶- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.

۲۷- دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها.

۲۸- دادن نمره یا امتیاز، برخلاف ضوابط.

۲۹- غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی.

۳۰- سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری.

۳۱- توقیف، اختفاء، بازرسی یا بازکردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.

۳۲- کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی.

۳۳- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی.

۳۴- عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.

۳۵- همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضدمردمی.

۳۶- عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

۳۷- عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

۳۸- عضویت در تشکیلات فراماسونری.

با ملاحظه لیست انواع تخلفات اداری در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری درمی یابیم که برخی از مصادیق تخلفات اداری دارای وصف مجرمانه نیز هستند لذا می توان تقسیم بندی زیر را ارائه نمود:

چنانچه برای طرح دعوی در دیوان عدالت اداری به وکیل باتجربه در تخلفات اداری نیاز دارید با ما تماس بگیرید. 

۱- مصادیق تخلفات اداری که فاقد وصف جزایی هستند

مصادیق مذکور را می توان آن دسته از عناوینی دانست که صرفاً ناظر بر شوؤن اداری، رفتار و عملکرد کاکنان دولت است.

مصادیق مذکور عبارتند از :

۱- نقض قوانین و مقررات مربوط

۲- اعمال و رفتار خلاف شوؤن شغلی یا اداری

۳- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل

۴- ترک خدمت در خلال  ساعات موظف اداری

۵- تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار  خروج از آن بدون کسب مجوز

۶- غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی

۷- سرپیچی از اجرای دستورهای مقام های بالاتر در حدود وظایف اداری

۸- کم کاری یا سهل انگاری در اجرای وظایف محول شده

۹- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری

۱۰- دادن نمره یا امتیاز ، بر خلاف صوابط

۱۱- عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.

۱۲- همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش

۱۳- عضویت در سازمان هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است و یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها

۱۴- عضویت در تشکیلات    

۲-مصادیق تخلفات اداری دارای وصف جزایی

مواد و عناوین تخلفات اداری دارای ویژگی کیفری عباتند از :

۱- ایراد تهمت ، افترا و هتک حیثیت

۲- اخاذی

۳- اختلاس

۴- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص

۵- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ، ایراد خسارت به اموال دولتی

۶- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری

۷- ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه

۸- سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر

۹- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری

۱۰- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی شود.

۱۱- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند.

۱۲- رعایت نکردن حجاب اسلامی

۱۳- رعایت نکردن شوؤن و شعائر اسلامی

۱۴- اختفاء ، نگهداری ، محل توزیع و خرید و فروش مواد مخدر

۱۵- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر

۱۶- داشتن شغل دیگر به استثنای سمت های آموزشی و تحقیقاتی

۱۷- هرگونه استفاده غیر مجاز از شوؤن یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی

۱۸- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی

۱۹- دست بردن در سوألات ، اوراق ، مدارک و دفاتر امتحانی ، افشای سوألات امتحانی یا تعویض آنها.

۲۰- سؤاستفاده از مقام و موقعیت اداری

۲۱- توقیف ، اختفاء ، بازرسی یا باز کردن پاکت ها و محصولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بودن مجوز قانونی

۲۲- کارشکنی و شایعه پراکنی ، یا تحریک دیگران به کارشکنی و کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای گروهی برای مقاصد غیر قانونی

۲۳- عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها

۲۴- شرکت در تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای مقاصد  غیر قانونی.

بنابراین ممکن است یک تخلف اداری موجب اعمال هر دو مجازات اداری و کیفری گردد. که این ویژگی خاص آن دسته از مصادیق تخلفات اداری است که دارای عنوان مجرمانه نیز هستند.

ضمناً مجازات های تخلفات اداری نیز طی ۱۱ مورد در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری بیان گردیده است.

نویسنده : مسعود فریدنی  وکیل پایه یک دادگستری

 

2 دیدگاه

  1. حسن

    درود بر شما و عرض ادب و احترام، آیا قانون گذار ، مصادیق ” اعمال و رفتار خلاف شوون شغلی یا اداری ” موضوع بند یک ماده ۸ قانون تخلفات اداری را به ریز و تفکیک مشخص کرده است ؟ یا در آیین نامه ها و یا دستورالعمل های هیات عالی نظارت و یا آراء هیات های عمومی دیوان عدالت اداری، ذکری به میان آورده است ؟ یا هریک از تخلفات ۳۸ گانه ماده ۸ تخلفات اداری، خود میتواند ، نوعی اعمال و رفتار خلاف شوون شغلی یا اداری تلقی شود و در متن آن نهفته است ؟
    اگر چنین باشد، تفکیک ۳۸ مورد از تخلفات بخاطر چیست ؟ مثلا کسی که رشوه گرفته باشد و مشمول بند ۱۷ ماده ۸ باشد ، آیا می توان اتهام بند یک ماده ۸ رو به او نسبت داد و بصورت تجمیعی رسیدگی کرد یا با روح تبصره ۴ ماده ۹ قانون تخلفات اداری در تناقض هست ؟ سپاسگزارم از لطف و راهنمایی شما با رفرنس مواد قانونی ، آراء مرتبط ، یا ….

ارسال پاسخ

*