مجازات های تخلفات اداری چیست ؟

دعاوی دیوان عدالت اداری

مجازات های تـخلفات اداری یا به تعبیر ماده ۹ قانون رسیــدگی به تـخلفـات اداری ،  (( تنبیهات اداری )) شامل موارد زیر می باشند :

الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.

ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.

ج- کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم، از یک ماه تا یک سال.

د- انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

هـ- تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.

و- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول این قانون.

ز- تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.

ح- بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی.

ط- بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.

ی- اخراج از دستگاه متبوع.

ک- انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون.

ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، انواع مجازات اداری را بر شمرده و احصاء نموده است. این مجازاتها در واقع ضمانت اجرای عناوین تخلفات اداری بر شمرده در ماده ۸ قانون مذکور است.

متأسفانه در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مشخص نشده است که بابت چه تخلفی کدام مجازات تعیین و اعمال می گردد؟

این تشویش و ابهام ممکن است موجب گردد کارمند متهمی در قبال تخلف جزیی و کوچکی به مجازاتی سنگین محکوم گردد و یا بالعکس تخلف سنگین و نابخشودنی ای ، مجازات خفیفی را در پی داشته باشد.

به هر حال استفاده از تجربیات وکلای دارای تجربه کار در زمینه تخلفات اداری ، می تواند کمک مؤثری به متهم بنماید.

گفتنی است چنانچه هیأت های رسیدگی کننده به تخلفات اداری ، اتهام یا اتهامات کارمندان دولت را وارد بدانند ، تنها مجاز به تعیین یکی از مجازاتهای تخلفات اداری می باشند.

در قانون رسیدگی به تخلفات اداری ظاهراً به اعتبار درجه مجازات های اداری از حیث خفیف یا شدید بودن مجازات ، برخی از انواع مجازات های اداری ، قابل تجدیدنظرخواهی در هیأت های تجدید نظر تخلفات اداری اعلام شده اند و برخی قطعی و غیر تجدیدنظر .

بنابراین مجازاتهای تخلفات اداری به دو دسته ذیل تقسیم می شوند :

۱- مجازات های تخلفات اداری که قابل تجدیدنظرند.

مجازات های تخلفات اداری

این مجازاتها عبارتند از :

– انفصال موقت از یک ماه تا یک سال

– تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال

– بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی

– بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه

– اخراج از دستگاه متبوع

– انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون

مهلت تجدید نظر از آرای مربوط به مجازاتهای قابل تجدیدنظر ، ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی می باشد.

 

۲- مجازات های تخلفات اداری که قطعی و غیر قابل تجدیدنظرند.

این مجازاتها عبارتند از :

– اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی

– توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی

– کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم، از یک ماه تا یک سال

– تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول این قانون

– تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول این قانون

– تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال

قانونگذار با توجه به خفیف بودن این دسته از مجازاتها ، رأی صادره راجع به آنها را قطعی اعلام نموده است.

البته باید دانست تمام آرای قطعی هیأت های رسیدگی کننده به تخلفات اداری اعم از اینکه رأی صادره از اساس قطعی باشد یا اینکه رأی از هیأت تجدیدنظر  تخلفات اداری صادره شده باشد و یا اینکه مهلت اعتراض منقضی و رأی قطعیت یافته باشد ، در دیوان عدالت اداری قابل شکایت می باشند.

مطالب بیشتر : درباره تخلفات اداری کارکنان دولت

آنچه بیان شد اجمالی بر مجازات های تخلفات اداری بود که البته در خور بررسی دقیق تر می باشد. و منظور از ارائه مطلب حاضر ، آشنایی کاربران با لیست و انواع مجازات اداری موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری بوده است.

نویسنده:مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

 

ارسال پاسخ

*