وکیل شهرداری

اخبار دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی کیفری دعاوی ملکی قوانین و مقررات

وکیل شهرداری به چه وکیلی اطلاق می گردد؟ آیا وکیل متخصص شهرداری تهران دارای مدرک تحصیلی معینی است؟ وکیل  شهرداری چه برتری علمی و تجربی بر سایر وکلای رسمی دادگستری دارد؟

با ذکر اینکه این دفتر در مورد مسائل و کارهای حقوقی شهرداری و معرفی وکیل جهت شکایت از رای ماده صد شهرداری ، طرح تفصیلی و کمیسیون ماده پنج، تخلفات و امور ساختمانی مانند شکایت همسایه مجاور از پروانه ساختمانی و کلیه دعاوی مرتبط با شهرداری ها در دیوان عدالت اداری و دادگاه ها آماده ارائه خدماتی مانند وکالت،تنظیم دادخواست و لایحه دفاعیه،نامه اداری و درخواست و نیز مشاوره می باشد،توضیحاتی در مورد دعاوی مهم شهرداری و خدمات قابل ارائه توسط وکیل شهرداری در زیر درج می گردد.

متذکر می گردد وکیل متخصص در امور شهرداری دارای مدرک دانشگاهی متفاوت باسایر وکلای دادگستری نیست زیرا گرایش به عنوان حقوق شهری و شهرسازی در دانشکده های حقوق و نیز در کانون وکلا به عنوان «وکیل شهرداری» تعریف نگردیده است.

وکیل شهرداری

وکیل شهرداری و یا عباراتی منتسب به نقطه جغرافیایی خاصی از کشور مانند وکیل شهرداری تهران یا وکیل دعاوی شهرداری تهران ،عنوانی است که شاکیان از شهرداری به وکیل پایه یک دادگستری که در زمینه دعاوی شهرداری و امور و پرونده های مربوط به این سازمان؛ وکالت دعاوی را بر عهده می گیرد، اطلاق می نمایند.

شهرداری یکی از سازمان هایی است که در دیوان عدالت اداری،دعاوی و پرونده های زیادی به طرفیت آن مطرح می گردد.

شهرداری و شرکتهای زیرمجموعه آن تا وقتی که بیش از پنجاه درصد سهام و سرمایه آنها از آن شهرداری باشد جزو موسسات عمومی غیردولتی هستند. اما یک وکیل دعاوی شهرداری تجربه وکالت در چه پرونده ها یی و جهت شکایت از چه تخلفاتی از شهرداریهای سراسر کشور را دارد. ذیلاً به طور اجمالی به بیان مهمترین دعاوی شهرداری ها می پردازیم:

وکیل شهرداری

وکیل شهرداری و امور تملک و زمین شهری

دعاوی تملک و امور زمین شهری در شمار اصلی ترین و پرچالش ترین دعاوی شهرداری هستند که تجربه و تبحر بالای وکیل شهرداری را طلب می نماید.

هر چند قوانین و مقررات اراضی و زمین شهری جزو قوانین قدیمی هستند که عمده مراحل آنها در گذشته با محوریت زمین های شهری ،اجرا شده است با این حال آثار حقوقی و ایراداتی که در زمینه تملک اراضی شهری بر پایه قوانین زمین شهری و اراضی شهری و آیین نامه های مربوطه وجود عینی دارد موجب تشکیل دعاوی و پرونده های پیچیده ای در دیوان عدالت اداری و بعضاً دادگاه های عمومی می گردد.

در ارتباط با تملک اراضی بر مبنای قوانین دیگری غیر از قوانین زمین شهری مانند لایحه خرید و تملک اراضی…مصوب ۱۳۵۸ نیز راجع به ابطال تملکات و نیز مطالبه بهای روز زمین از شهرداری، نیز دعاوی و شکایاتی علیه شهرداری ها مطرح می گردد که دارای ظرایف و ابعاد حقوقی ویژه ای می باشند

وکیل شهرداری و کمیسیون های شهرداری

آرای قطعی یا قطعیت یافته کمیسیون هایی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری و یا کمیسیون ماده ۵۵(بند۲۰) نیز می تواند مورد شکایت وکیل شهرداری در دیوان عدالت اداری قرار گیرند.

از یک وکیل باتحربه در زمینه کمیسیون ماده ۱۰۰ انتظار می رود از موارد عمده نقض آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ را در دیوان عدالت اداری مطلع باشد.

در مورد شکایت از رای کمیسیون ماده ۷۷ نیز از وکیل شهرداری در دیوان انتظار می رود دعاوی مرتبط با اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ مانند شکایت از مصوبات شورای شهر و یا کمیسیون ماده ۵ را در موقع شروع اقدام وکالتی مد نظر قرار دهد.

در مورد کمیسیون مشاغل مزاحم نیز از وکلای دعاوی شهرداری انتظار می رود از مشاغل ممنوعه ای که اجازه فعالیت در شهرها را ندارند،آگاه باشد.

وکیل شهرداری و دعاوی مربوط به پروانه ساختمانی

وکیل شهرداری به خوبی آگاه است که صدور پروانه ساختمانی در فرض فراهم بودن شرایط صدور پروانه ساختمان ،از تکالیف قانونی شهرداری است.شهرداری مجاز نیست بدون دلیل قانونی از صدور پروانه ساخت برای مالکین که پیش زمینه کمال بهره برداری از ملک است، خودداری نماید.

در نقطه مقابل چنانچه در جریان صدور پروانه ساختمان، معیارهای فنی و قانونی،رعایت نگردد، هر ذی نفعی می تواند شکایت ابطال پروانه ساختمانی را در دیوان عدالت اداری مطرح نماید.

رسیدگی به شکایت ابطال و صدور پروانه ساختمانی در محدوده تحت مدیریت شهرداری ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

وکیل شهرداری و دعوای ابطال مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده پنج

طرح دعوی علیه شوراهای اسلامی شهرها و کمیسیون موضوع ماده پنج قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، از جمله دعاوی دیگری است که مسامحتاً آنها را نیز جزو دعاوی شهرداری به حساب می آوریم. این دسته از دعاوی مستلزم تسلط و تجربه  بر مباحث مربوط به شورای شهر و کمیسیون ماده پنج می باشد.

برخی حتی تصور هم نمی نمایند که مصوبات مراجعی مانند شورای عالی شهرسازی و یا کمیسیون ماده ۵ نیز قابل ابطال است.رزومه کاری وکیل شهرداری تهران (مسعود فریدنی-وکیل پایه یک دادگستری)گویای آن است که با تکیه بر دانش و تجربه و مهارت حقوقی لازم می توان در زمینه مصوبات نهادهای مذکور و نیز شوراهای اسلامی شهرها جهت دادخواهی به دیوان عدالت اداری ،مراجعه و مصوبات خلاف قانون را ابطال نمود.

بیشتر بدانید:نمونه ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ با وکالت مسعود فریدنی

وکیل شهرداری و شکایت کیفری علیه شهرداری

شهرداری نیز ممکن است از مجرای اقدامات غیر قانونی و مجرمانه پرسنل خود یا طبق دستورات شهردار که اجرای آنها واجد وصف مجرمانه می گردد طرف دعاوی مانند مزاحمت و ممانعت از حق،تخریب عمدی و …قرار گیرد که رسیدگی به این پرونده ها در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری محل وقوع جرم است.

طرح دعوای مطالبه قیمت روز زمین توسط وکیل شهرداری

مطالبه قیمت روز زمین در جایی که راجع به تملک و تصرف شهرداری بر ملک شاکی ،شکایتی نباشد و صرفاً بحث گرفتن قیمت روز زمین مطرح باشد، در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است که با طرح دعوی مطالبه قیمت روز زمین و متفرعات آن ، طرح می گردد.

در مواردی اساساً مطالبه بهای ملک یا مقدور نیست و یا حتی در فرض حصول نتیجه،به جهت اینکه بعضاً بهای منطقه ای و نه قیمت روز به مالک پرداخت می گردد،در عمل شروع دادخواهی و شکایت از زمین شهری یا شهرداری از نظر اقتصادی به صرفه نیست!!

در مورد مسائل و سوالت حقوقی عمده شهرداریها از جمله عناوین زیر آماده پذیرش وکالت و مشاوره حقوقی می باشیم :

شکایت از رای ماده ۱۰۰ ، شکایت از کمیسیون ماده ۷۷ ، اعتراض به رای کمیسیون باغات ، وکالت در زمینه شهرداریها ، ابطال تملک زمین توسط شهرداری ، مطالبه قیمت روز زمین از شهرداری ، سهم شهرداری از تغییر کاربری اراضی ، قدرالسهم شهرداری از تفکیک زمین ، دادخواست احراز وقوع تخلف شهرداری ، ترتیب شکایت از مصوبات شورای شهر ،وکیل شهرداری در تهران و یا وکیل در دعاوی شهرداری اسامی قضات در دیوان عدالت اداری ، شرایط وکالت پرونده های دیوان عدالت اداری ، وکیل برای ابطال مصوبه شورای شهر ، وکیل برای شکایت از مصوبه کمیسیون ماده ۵ ، وکیل برای ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی ، اعتراض به رای کمیسیون مشاغل مزاحم ، آیا وکیل تضمینی دیوان عدالت اداری عنوانی قانونی است؟! ، وکالت دعاوی شهرداری ، وکیل متخصص در زمینه شهرداری ، دادخواست الزام شهرداری به صدور جواز ساخت ، دادخواست ابطال توافق تغییر کاربری شهرداری ، استرداد وجوه و املاک واگذار شده به شهرداری و سایر دعاوی شهرداری ها در دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی.

بیشتر بدانید: ابطال مصوبه شورای شهر باغستان در خصوص تغییر کاربری با شکایت وکیل مسعود فریدنی

این مطلب به منظور ارائه توضیح در مورد عبارات و عناوین مرسومی مانند وکیل شهرداری ، وکیل شهرداری تهران ،وکیل دعاوی شهرداری و دیوان ،وکیل تخصصی در دعاوی شهرداری و وکیل باتجربه شهرداری تدوین گردیده است.

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.

مسعود فریدنی

وکیل شهرداری در تهران

تلفن تماس : ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

 

2 دیدگاه

  1. منصوربختياروند

    من متقاضي دريافت پروانه ساختمان در پهنه مسكوني در شهريار هستم كه قاعدتأ باتوجه به طرح تفضيلي موجود اجازه اجراي فضاي تجاري در آن داده نميشود. اما موضوع كليدي اين است كه درهمين شرايط املاك مجاورملك من به خصوص زمين كناري من موفق به دريافت پروانه ساخت فضاي تجاري ازشهرداري شهريار شده اندوآن رااجرا كرده اند. كه تصاوير پروانه مورد نظر دراختيار من موجود است. آيا ميتوانم شهرداري را به صدور پروانه ساختمان بادرنظرگرفتن فضاي تجاري در زمين خودم مشابه ملك كناري ام محكوم كنم؟ دراين صورت آياشما ميتوانيد اين زحمت را تقبل بفرماييد؟
    شماره تلفن تماس:۰۹۱۲۵۹۳۴۶۸۴

    • سلام – در این مورد توجه فرمایید که صدور پروانه ساختمانی تنها بر اساس کاربری قانونی که در طرح تفصیلی مشخص شده ،امکانپذیر هست،اگر در طرح تفصیلی تنها کاربری مسکونی درج شده،شهرداری فقط می تواند جواز مسکونی صادر نماید،با این شرایط، همسایه شما قاعدتاً مجوز تغییر کاربری را از مرجع قانونی یعنی کمیسیون ماده ۵ دریافت نموده ،بنابراین به صرف صدور پروانه تجاری برای املاک مجاور و بدون توجه به ضوابط طرح تفصیلی نمی توان شهرداری را ملزم به صدور جواز تجاری نمود.
      با این حال محتمل است کاربری محل به صورت مختلط(تجاری-مسکونی)باشد.در این فرض اگر طبق طرح تفصیلی شهریار،شهرداری در مورد شما نسبت به املاک همسان،تبعیضی نموده ،می توان از شهرداری طی دادخواستی در دیوان عدالت اداری شکایت نمود.

ارسال پاسخ

*