وکیل شهرداری

اخبار دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها قوانین و مقررات

وکیل شهرداری به چه وکیلی اطلاق می گردد؟ آیا وکیل شهرداری دارای مدرک تحصیلی معینی است؟ وکیل شهرداری چه برتری علمی و تجربی بر سایر وکلای رسمی دادگستری دارد؟ وکیل شهرداری دارای مدرک دانشگاهی متفاوت باسایر وکلای دادگستری نیست زیرا گرایش به عنوان حقوق شهری و شهرسازی در دانشکده های حقوق و نیز در کانون وکلا به عنوان «وکیل شهرداری» تعریف نگردیده است.

وکیل شهرداری

وکیل شهرداری عنوانی است که شاکیان از شهرداری به وکیل پایه یک دادگستری که در زمینه دعاوی شهرداری و امور و پرونده های مربوط به این سازمان؛ وکالت دعاوی را بر عهده می گیرد، اطلاق می نمایند.

شهرداری یکی از سازمان هایی است که در دیوان عدالت اداری،دعاوی و پرونده های زیادی به طرفیت آن مطرح می گردد.

شهرداری و شرکتهای زیرمجموعه آن تا وقتی که بیش از پنجاه درصد سهام و سرمایه آنها از آن شهرداری باشد جزو موسسات عمومی غیردولتی هستند. اما وکیل شهرداری تجربه وکالت در چه پرونده ها یی را دارد. ذیلاً به طور اجمالی به بیان مهمترین دعاوی شهرداری ها می پردازیم:

وکیل شهرداری

وکیل شهرداری و امور تملک و زمین شهری

دعاوی تملک و امور زمین شهری در شمار اصلی ترین و پرچالش ترین دعاوی شهرداری هستند که تجربه و تبحر بالای وکیل شهرداری را طلب می نماید.

هر چند قوانین و مقررات اراضی و زمین شهری جزو قوانین قدیمی هستند که عمده مراحل آنها در گذشته با محوریت زمین های شهری ،اجرا شده است با این حال آثار حقوقی و ایراداتی که در زمینه تملک اراضی شهری بر پایه قوانین زمین شهری و اراضی شهری و آیین نامه های مربوطه وجود عینی دارد موجب تشکیل دعاوی و پرونده های پیچیده ای در دیوان عدالت اداری و بعضاً دادگاه های عمومی می گردد.

در ارتباط با تملک اراضی بر مبنای قوانین دیگری غیر از قوانین زمین شهری مانند لایحه خرید و تملک اراضی…مصوب ۱۳۵۸ نیز راجع به ابطال تملکات و نیز مطالبه بهای روز زمین از شهرداری، نیز دعاوی و شکایاتی علیه شهرداری ها مطرح می گردد که دارای ظرایف و ابعاد حقوقی ویژه ای می باشند

وکیل شهرداری و کمیسیون های شهرداری

آرای قطعی یا قطعیت یافته کمیسیون هایی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری و یا کمیسیون ماده ۵۵(بند۲۰) نیز می تواند مورد شکایت وکیل شهرداری در دیوان عدالت اداری قرار گیرند.

وکیل شهرداری و دعاوی مربوط به پروانه ساختمانی

وکیل شهرداری به خوبی آگاه است که صدور پروانه ساختمانی در فرض فراهم بودن شرایط صدور پروانه ساختمان ،از تکالیف قانونی شهرداری است.شهرداری مجاز نیست بدون دلیل قانونی از صدور پروانه ساخت برای مالکین که پیش زمینه کمال بهره برداری از ملک است، خودداری نماید.در نقطه مقابل چنانچه در جریان صدور پروانه ساختمان، معیارهای فنی و قانونی،رعایت نگردد، هر ذی نفعی می تواند شکایت ابطال پروانه ساختمانی را در دیوان عدالت اداری مطرح نماید.

رسیدگی به شکایت ابطال و صدور پروانه ساختمانی در محدوده تحت مدیریت شهرداری ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

وکیل شهرداری و دعوای ابطال مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده پنج

طرح دعوی علیه شوراهای اسلامی شهرها و کمیسیون موضوع ماده پنج قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، از جمله دعاوی دیگری است که مسامحتاً آنها را نیز جزو دعاوی شهرداری به حساب می آوریم. این دسته از دعاوی مستلزم تسلط و تجربه  بر مباحث مربوط به شورای شهر و کمیسیون ماده پنج می باشد.

وکیل شهرداری و شکایت کیفری علیه شهرداری

شهرداری نیز ممکن است از مجرای اقدامات غیر قانونی و مجرمانه پرسنل خود یا طبق دستورات شهردار که اجرای آنها واجد وصف مجرمانه می گردد طرف دعاوی مانند مزاحمت و ممانعت از حق،تخریب عمدی و …قرار گیرد که رسیدگی به این پرونده ها در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری محل وقوع جرم است.

طرح دعوای مطالبه قیمت روز زمین توسط وکیل شهرداری

مطالبه قیمت روز زمین در جایی که راجع به تملک و تصرف شهرداری بر ملک شاکی ،شکایتی نباشد و صرفاً بحث گرفتن قیمت روز زمین مطرح باشد، در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است که با طرح دعوی مطالبه قیمت روز زمین و متفرعات آن ، طرح می گردد.

 

ارسال پاسخ

*