نظریه مشورتی در خصوص دادخواست اعتراض به رای داور

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

دادخواست اعتراض به رای داوری و اینکه شکلیات اعتراض به رای داور به چه ترتیب است،مورد یکی از استعلامات از اداره حقوقی قوه قضاییه بوده که ذیلاً عین استعلام و جوابیه تحت نظریه مشورتی شماره ۳۰۶/۱۴۰۰/۷ مورخ : ۱۴۰۰/۰۴/۱۳  درج می گردد:

 

استعلام :

 ۱- در خصوص حکم مقرر در ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، آیا اعتراض باید در قالب دادخواست و در مهلت مقرر در این ماده ( ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأي  داوری ) باشد یا آن که می توان اعتراض را در مهلت قانونی مطرح و دادخواست را خارج از این مهلت تقدیم کرد ؟

 ۲- رأی داوری که در قالب نظریه کارشناسی ارائه و به طرفین ابلاغ شده است ، به عنوان نظریه کارشناسی تلقی می شود یا رأی داوری ؟

 ۳- در صورت امکان صدور رأی تکمیلی از سوی داور ، مهلت اعتراض از چه تاریخی محاسبه می شود ؟

 پاسخ :

 ۱- اعتراض به رأی داوری که از آن با عنوان درخواست صدور حکم به بطلان رأی داور نیز یاد می شود ، دعوا است و باید در قالب دادخواست و با رعایت مقررات پیش بینی شده در مواد ۴۸ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مطرح شود . در صورتی که دادخواست اعتراض خارج از مهلت مقرر قانونی تقدیم شود ، وفق ماده ۴۹۲ قانون یادشده اتخاذ تصمیم می شود .

 ۲- صرف نظر از ابهام سؤال مطرح شده ، تشخیص توافق یا عدم توافق طرفین بر ارجاع امر به داوری و در فرض سؤال تشخیص این که نظر اعلام شده ارزش نظر کارشناسی دارد یا رأی داوری تلقی می شود ، بر عهده مرجع رسیدگی کننده است .

 ٣- داور در داوری های داخلی با لحاظ اصول و قواعد کلی مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می تواند تا زمانی که مهلت داوری به پایان نرسیده است ، در خصوص موضوع ارجاع شده به داوری اتخاذ : کند ؛ بنابراین چنانچه نسبت به بخشی از موضوع اظهار نظر نکرده باشد ، برای صدور رأی تکمیلی در مهلت داوری با منع قانونی مواجه نیست . هم چنان که خارج از مهلت نیز با فرض توافق طرفین می تواند رأی تکمیلی صادر کند .

ارسال پاسخ

*