تقسیط مهریه در طلاق توافقی و حقوق طرفین

دعاوی حقوقی

تقسیط مهریه در طلاق توافقی چه آثاری دارد؟ آیا در فرض توافق طرفین در طلاق توافقی بر پرداخت مهریه به صورت اقساط، زوجه مطلقه مجاز است باقی مانده مهریه را از اموال همسر سابق خود استیفا نماید؟به تعبیر بهتر آیا تعیین اجل و پرداخت به اقساط ، مانع از استیفا و توقیف یکجای مهریه پرداخت نشده است؟

از طرفی آیا زن می تواند تقاضای افزایش اقساط را مطرح نماید و یا مرد در فرض عدم توانایی پرداخت اقساط تعیینی، مجاز به طرح دعوی تعدیل یا کاهش اقساط می باشد یا خیر و دادگاه در این باره چه حکمی صادر می نماید؟

اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۸۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸  به این موضوع پرداخته است.

نظریه مشورتی در مورد تقسیط مهریه در طلاق توافقی

استعلام : چنانچه زوجین در طلاق توافقی نحوه پرداخت مهریه را مشخص می کنند که ماهیانه یک میلیون تومان زوج  پرداخت کند ؛ آیا زوجه پس از طلاق می تواند اموال زوج را معادل مهریه یا کمتر از آن توقیف کند و یا آنکه  تعیین ترتیب پرداخت توسط زوجین و راضی شدن زوج به طلاق در آن شرایط ، مانع توقیف بعدی است ؟

پاسخ : صرف نظر از ابهامی که در استعلام وجود دارد اگر مقصود این باشد که آیا امکان توقیف اموال زوج مازاد بر اقساط تعیین شده در گواهی عدم امکان سازش وجود دارد ، باید گفت هرگاه احراز شود زوجه صرفاً برای جلب موافقت زوج برای طلاق با وی توافق کرده باشد که مهریه به اقساط پرداخت شود ( بدون این که از سوی زوج دعوای اعسار مطرح شده باشد ) و بر همین اساس گواهی عدم امکان سازش صادر و اجرا شود ، به نظر می رسد این امر توافق بر پرداخت اقساطی دین و مؤجل کردن آن است که در این صورت توقیف دیگر اموال زوج نسبت به مازاد بر اقساط تعیین شده ، امکان پذیر نیست و موضوع منصرف از تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ است و دعوای تعدیل ( افزایش ) اقساط از سوی زوجه نیز مسموع نیست ؛ اما با توجه به امکان بازداشت زوج در صورت عدم پرداخت اقساط توافق شده ، طرح دعوای تعدیل ( کاهش ) اقساط از سوی وی بلامانع است .

این مطلب در خصوص تقسیط مهریه در طلاق توافقی تدوین گردیده است.

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.

ارسال پاسخ

*