مهریه زن شوهر مرده یا مهریه زنی که شوهرش فوت کرده چه حکمی دارد؟

دعاوی حقوقی

مهریه زن شوهر مرده یا مهریه زنی که شوهرش فوت کرده است به صرف فوت شوهر ساقط نمی گردد.

در واقع مهریه نیز مانند سایر مطالبات مالی از اموال به جا مانده از فرد بدهکاری که فوت کرده است،قابل وصول می باشد.

هر چند هنوز هم در جامعه نسبت به دعوی مطالبه مهریه یا سایر حقوق مالی زوجه از ماترک همسر فوت شده وی ،دید خوبی وجود ندارد و رفتار سرزنش آمیزی با چنین زنانی بعضاً مشاهده می گردد اما قانوناً حق زن شوهر مرده یا زنی که شوهرش فوت کرده است
(جهت مطالبه مهریه از ماترک)محترم می باشد.

نمونه رای درباره مهریه زن شوهر مرده یا مهریه زنی که شوهرش فوت کرده

خلاصه رای: درصورتی‌که شخصی فوت شود ورثه او تا میزان سهم‌الارثشان در برابر طلبکاران مسؤول هستند بنابراین اگر زوج فوت نماید وراث او تا میزان سهامشان از ماترک، در برابر زوجه در خصوص مهریه (در صورت مطالبه) مسؤول به پرداخت هستند.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۲/۰۶  شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۸۸۶

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم ک.الف. با وکالت م.ب. فرزند م. به طرفیت خواندگان ن.م. اصالتاً و به ولایت قهری م.م. هفت‌ساله، پ.م. دو سال و شش ماه و… به خواسته مطالبه مهریه به میزان ۵۵۰ عدد سکه طلای بهار آزادی از ماترک مرحوم ع.م. به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی، نظر به احراز رابطه زوجیت فی‌مابین طرفین با ملاحظه تصویر مصدق سند نکاحیه رسمی شماره ۱۴۰۴۴ دفترخانه ثبت ازدواج شماره… شهر ری ملاحظه خواسته خواهان، عدم حضور خواندگان با وصف ابلاغ وقت و عدم ارائه دلیل بر پرداخت مهریه توسط مشارالیهما، ملاحظه گواهی فوت زوج و گواهی انحصار وراثت شماره ۸۱۲ مورخ ۱۳/۱۰/۹۱ صادره از شورای حل اختلاف منطقه ۱۸ تهران، نظر به اینکه به مجرد وقوع عقد زوجه مالک مهریه می‌گردد و مهریه خواهان حال بوده و عندالمطالبه می‌بایست به وی پرداخت گردد. لذا دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰۷۸ و ۱۰۸۲ از قانون مدنی و مواد ۱۹۴,۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را به پرداخت پانصد و پنجاه سکه طلای بهار آزادی بابت اصل خواسته به نسبت سهم‌الارث مندرج در گواهی فوق و نیز به پرداخت خسارات و هزینه‌های دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران از جانب طرفین می‌باشد.

رئیس شعبه۲۵۱دادگاه عمومی خانواده تهران- حاجی آقا زاده

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ن.م. به طرفیت خانم ک.الف. با وکالت آقای م.ب. از دادنامه شماره ۱۷۳۵ مورخه ۲۶/۹/۹۳ شعبه محترم ۲۵۱ دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت سهم‌الارث خود از ماترک مرحوم ع.م. در خصوص مهریه در حق تجدیدنظرخوانده محکوم گردیده است وارد نمی‌باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به‌ مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد اعتراض معترض را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به‌موجب ماده ۳۵۶ قانون فوق‌الذکر قطعی است.

رئیس شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

علیمحمدی- غفاری

منبع دادنامه: نمونه آرا قوه قضاییه

مطلب مرتبط: تکلیف مهریه زن پس از فوت شوهر چیست؟

این مطلب با موضوع بررسی حقوق مالی و مهریه زن شوهر مرده یا مهریه زنی که شوهرش فوت کرده ، تدوین گردیده است.

ارسال پاسخ

*