تاثیر اعسار بر خسارت تاخیر تادیه چک

دعاوی حقوقی

تاثیر اعسار بر خسارت تاخیر تادیه چک چیست؟ به بیان دیگر در فرضی که شخصی محکوم به پرداخت وجه چک گردیده و سپس حکم بر اعسار کلی یا اعسار به اقساط محکوم به صادر و یا هم زمان با دعوی مطالبه وجه چک، به خواسته بدهکار، وجه چک تقسیط می گردد یا حکم بر اعسار مطلق صادر می گردد، آیا خسارت تاخیر تادیه به اصل مبلغ مانند حالت معمول دعاوی چک، تعلق می گیرد یا خیر؟

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره حکم مورد را مشمول همان ارکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه قرار داده است.

بنابراین معسر بودن یا نبودن بدهکار و تمکن مالی، حتی در مورد چک که دارای مقررات خاصی است، تعیین کننده می باشد.

رای مورد نظر به قرار زیر است.

دادنامه وحدت رویه در مورد تاثیر اعسار بر خسارت تاخیر تادیه چک

با توجه به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط «تمکن مدیون» به طور مطلق، بیان شده و در مقررات خاص راجع به چک حکم مغایری پیش‌بینی نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است، بنابراین در مواردی که به موجب حکم دادگاه، اعسار محکوم‌علیه، به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط، ثابت شود، از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک نیز متوقف می‌شود. بدیهی است در موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا اقساط، به لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر، در صورت تأخیر، از موعد یا مواعد تعیین شده، حسب مورد، به دین یا هر یک از اقساط معوق، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد. بنا به مراتب، رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.(رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۲۴ ـ ۱/۶/۱۴۰۱ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور)

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری) در مورد تاثیر اعسار بر خسارت تاخیر تادیه چک تدوین گردیده است.

ارسال پاسخ

*