نمونه اظهارنامه فسخ قرارداد از طرف خریدار به استناد خیار شرط

دعاوی تجاری دعاوی ملکی

نمونه اظهارنامه فسخ قرارداد که در زیر درج می گردد مربوط است به فسخ قرارداد به استناد حق فسخ مورد تراضی در قرارداد.البته که فسخ قرارداد ممکن است با احراز شرایطی مانند غبن ( متضرر شدن) تدلیس(فریبکاری)،به دلیل عدم پرداخت ثمن و دلایل دیگری مانند معیوب بودن مورد معامله،مستحق للغیر بودن قسمتی از مورد معامله […]

 نمونه دادنامه درباره تجدید اجاره نامه مشمول قانون موجر و مستاجر سال ۵۶

دعاوی تجاری دعاوی ملکی

تجدید اجاره نامه مغازه و کلاً محل تجاری که مشمول قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ و تبعاً مقررات مربوط به حق کسب و پیشه است، مشمول چه قانونی است؟ در نمونه دادنامه زیر که دقیقاً مرتبط با بحث تجدید و یا تمدید اجاره است بدین موضوع پرداخته شده است. متن دادنامه زیر می تواند […]

شرایط تعلق حق کسب وپیشه و تجارت چیست؟

اخبار دعاوی تجاری دعاوی مدنی دعاوی ملکی

اگر عین مستاُجره برای امور دفتری به مستاُجر اجاره داده شده باشد و محل مذکور برای اموری نظیری دفتر وکالت یا دفتر نماینده مجلس مورد استفاده شود، به محل مذکور حق کسب وپیشه و تجارت تعلق نمی گیرد. دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۷۴ مورخ : ۱۳۹۲/۵/۱۶ راُی دادگاه در خصوص دعوی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به طرفیت خواندگان […]

اعتراض و شکایت از رای داور در دادگاه

دعاوی تجاری دعاوی مدنی دعاوی ملکی

دادگاه در صورت اعتراض به راُی داوری، صلاحیت ورود در ماهیت راُی داوری قطع نظر از ظالمانه بودن یا عادلانه بودن آن ندارد بنابراین ارجاع امر به کارشناس جهت بررسی مسائل ماهوی، مطابق با موازین حاکم بر داوری نیست. دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۳۹۷ مورخ: ۱۳۹۲/۴/۱۰ راُی دادگاه در خصوص دعوای آقایان ۱- الف.الف ۲- ر.الف وکالت […]

خلع ید از متصرف ملک مشاعی-نمونه دادنامه خلع ید

اخبار دعاوی تجاری دعاوی ملکی

مالکین مشاعی حتی اگر سهم آنان به میزان بسیار اندک باشد، حق تقاضای صدور حکم بر خلع ید را دارند. شماره دادنامه: ۶۰۷ مورخ ۸۲/۴/۳۱ شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تجدیدنظرخواه: آقا…. تجدیدنظر خواسته: آقایان: ۱….۲…. راُی دادگاه درخصوص تجدیدنظر آقای… از راُی شماره ۱۹۸۳ شعبهُ ۸ دادگاه عمومی شهرری که موجب آن راُی […]

وکالت در دعاوی ابطال ثبت علامت تجاری و الزام اداره مالکیت صنعتی به ثبت علامت

دعاوی تجاری دعاوی مدنی مقالات

وکالت در دعاوی ابطال ثبت علامت تجاری از جمله دعاوی است که نیازمند داشتن حداقل معلومات و اطلاعات در حوزه حقوق مالکیت فکری و مشخصاً حقوق علائم تجاری است.در واقع وکیل، در چنین دعاوی بایستی بر موارد و مستنداتی که براساس آن می توان دعوی ابطال ثبت علامت تجاری ،الزام اداره مالکیت صنعتی به ثبت […]

دعاوی علائم تجاری

دعاوی تجاری مقالات

تشخیص موضوع در دعاوی  علائم تجاری و انطباق آن با حکم ،از ظرایف و پیچیدگی های خاصی در این دسته از دعاوی  برخوردار است.در واقع مطابق قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و علائم تجاری ،وصف علامتهای تجاری که از نظر این قانون قابل ثبت نیست ذکر گردیده است.در این میان تشابه دو علامت تجاری از […]

آيين نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري

دعاوی تجاری قوانین و مقررات

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري در بر دارنده ساز و کار اجرایی نحوه اقدام ذی نفعان حوزه مالکیت صنعتی و مقامات اداری و قضایی در خصوص مسائل اداری،قضایی و تجاری این حوزه مهم از حقوق مالکیت معنوی است.آیین نامه مورد نظر به این شرح می باشد:    آيين نامه […]

قانون ثبت اختراعات،طر ح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶

اخبار دعاوی تجاری دعاوی مدنی قوانین و مقررات

قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم مصوب ۱۳۸۶مهمترین قانون مرتبط با اختراعات و طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران است. لذا صاحبان و ذی نفعان اختراع،علائم تجاری و طرح های صنعتی و نیز قضات و وکلا می بایست حسب مورد برای انتخاب علامت تجاری و نحوه نقل و انتقال حقوق ناشی از این […]

وکالت دعاوی علائم تجاری و ابطال ثبت، نام و علامت تجاری شرکتها

دعاوی تجاری دعاوی مدنی مقالات

در این مختصر نوشته برآنیم تا شمه ای از مسائل حول محور دعاوی مانند ابطال ثبت علامت تجاری که مورد اختلاف بین بسیاری از شرکتهاست را بیان نماییم. بواسطه اعتباری که برای علامت یا نشان تجاری در نتیجه کارکرد موفق دارنده علامت در یک حوزه صنعت یا خدمات ایجاد می شود؛بسیاری از شرکتهای نوپا که […]