نظریه مشورتی در مورد مطالبه وجه التزام قراردادی

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

مطالبه وجه التزام قراردادی موضوعی است که از نظر تاثیر ناممکن شدن اجرای تعهد بر این دعوی در نظریه مشورتی ۷/۹۹/۵۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۳ مورد سوال قرار گرفته است .نظریه اخیر در زیر درج می گردد.

نظریه مشورتی در مورد مطالبه وجه التزام قراردادی

استعلام :

 در عقد بیعی فروشنده ملک در قالب شرط ضمن عقد ملتزم می شود که پس از انعقاد قرارداد جواز کاربری تجاری را برای ملک دریافت کند و در صورت عدم انجام تعهد از تاریخ مشخصی مبالغی را به عنوان خسارت و وجه التزام پرداخت کند . حال با گذشت مدتی مشخص شود که انجام این شرط غير مقدور بوده است و شهرداری مربوطه این موضوع را به صراحت اعلام کرده است . آیا مشروط له مستحق دریافت خارت و وجه التزام تعيين شده است ؟

 پاسخ :

در فرض سؤال که بایع ضمن عقد بیع در قالب شرط ضمن عقد ملتزم شده است که برای ملک موضوع عقد بيع پروانه ساخت با کاربری تجاری اخذ کند و در صورت عدم انجام تعهد ، از تاریخ مشخصی مبالغی را به عنوان خسارت و وجه التزام پرداخت کند ؛ حال که شهرداری با اعطای کاربری تجاری به ملک مخالفت کرده است ؛ چنانچه در نتیجه رسیدگی به موضوع ، شرط از نوع تعهد به وسله تشخیص داده شود و احراز شود که متعهد ، برای حصول نتیجه تلاش متعارف کرده است ، وی مسئولیتی از باب پرداخت خارت و وجه التزام ندارد اما در صورتی که شرط از نوع تعهد به نتیجه تشخیص داده شود ، تعهد متعهد به پرداخت خارت و وجه التزام به قوت خود باقی است . در هر صورت احراز موضوع بر عهده مرجع رسیدگی کننده است .

این مطلب در مورد مطالبه وجه التزام قراردادی تدوین گردیده است.

 

ارسال پاسخ

*