بررسی امکان عزل وکیل در وکالت بلاعزل

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

عزل وکیل در وکالت بلاعزل مورد سوال بسیاری از وکالت دهندگان بویژه مردانی است که به همسر خود وکالت بلاعزل طلاق اعطا می نمایند.

باید دانست عزل و استعفا در عقد وکالت به معنای فسخ وکالت می باشند ولی بطلان وکالت ویژه موردی است که وکالت فاقد یکی از شرایط اساسی صحت معامله یا دلایل دیگر بطلان عقود باشد.

در فسخ وکالت(عزل و استعفا) اثر فسخ به گذشته سرایت ندارد و اقدامات وکیلی که در چارچوب اختیارات اعطایی قبل از عزل یا استعفا انجام شده است،منشا اثر و معتبر می باشد.

ولی در بطلان وکالت ،از اساس عقد و قرارداد محترمی بوجود نیامده که برای اقدامات اجرایی ناشی از آن اعتبار قائل شویم.پس هر اقدام یا تصمیمی که وکیل به استناد وکالتنامه ای که از اساس،باطل بوده؛ انجام داده است،لغو و بی اثر می باشد.

در این مطلب با ذکر نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به بررسی امکان یا عدم امکان عزل وکیل در وکالت بلاعزل می پردازیم. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به قرار زیر است.

نظریه مشورتی در خصوص عزل وکیل در وکالت بلاعزل

استعلام : در طلاق توافقی زوج به زوجه وکالت بلاعزل در طلاق داده است و زوجه حق تو کیل به غیر دارد ؛ زوجه از طرف زوج احدی از وکلای دادگستری را به عنوان وکیل مع الواسطه انتخاب کرده است .

 ۱- آیا زوج می تواند وکیل دادگستری را که وکیل مع الواسطه از ناحیه وی است ، در جریان دادرسی عزل کند ؟

توضیح این که برخی همکاران معتقدند اسقاط حق عزل وکیل ناظر بر وکیل مستقیم است و وکیل مع الواسطه را شامل نمی شود .

۲ آیا دفاع خوانده مبنی بر این که عقد خارج لازمی که حق عزل ضمن آن اسقاط شده است ، در دفتر اسناد رسمی انجام شده است ، قابل بررسی است ؟

پاسخ : ۱- در فرض سؤال که زوج به زوجه وکالت بلاعزل ( با حق تو کیل به غیر ) داده است تا زوجه بتواند خود را با مراجعه به دادگاه مطلقه کند ، اقدام زوج مبنی بر عزل وکیلی که توسط زوجه به وکالت از زوج به صورت مع الواسطه انتخاب شده است ، مغر وکالت بلاعزل اعطای است و به همین جهت امکان پذیر نیست .

۲- مطابق ماده ۶۷۹ قانون مدنی ، در صورت شرط وکالت و کیل یا عدم عزل وی در ضمن عقد لازمی ، مو كل حقی بر عل و کلی ندارد . بنابراین ، چنانچه مرجع رسیدگی کننده انعقاد هر نوع عقد لازم و درج هر یک از شروط مذکور در ضمن آن را احراز کند . دفاع مو كل ( زوج ) مبنی بر عدم انعقاد این عقد در دفتر اسناد رسمی مؤثر در مقام نیست.

بیشتر بدانید: حق طلاق زن به چه مناست؟

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.

این مطلب در خصوص عزل وکیل در وکالت بلاعزل تدوین گردیده است.

ارسال پاسخ

*