اعسار و خسارت تاخیر تادیه : بررسی معیار تمکن ماده موضوع ماده ۵۲۲

دعاوی حقوقی

اعسار و خسارت تاخیر تادیه چه ارتباطی با یگدیگر دارند؟منظور از اعسار و رابطه آن با خسارت تادیه در این مطلب عبارت است از لزوم یا عدم لزوم طرح دعوی اعسار برای عدم تمکن مالی مدیون .

اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره ۹۸۶/۹۹/۷ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۹در این باره چنین اعلام نظر نموده است.

نظریه مشورتی در مورد رابطه اعسار و خسارت تاخیر تادیه

استعلام:با توجه به اینکه یکی از شرایط صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، تمکن مدیون است ، آیا در صورت ادعای عدم تمکین ، ابتدا به یه حسب مورد حکم اعسار به ورشکستگی مدیون صادر شده باشد یا آن که دادگاه می تواند حسب ادله موجود در پرونده و دفاعیات خوانده ، عدم تمكین مدیون را احراز و حکم بر بی حقی صادر کند ؟

پاسخ:ماده  ۵۲۲ قانون این دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در صورت مطالبه دین و تمكین مدیون و امتناع از پرداخت دین مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم می شود از طرفی برابر ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ ، در مواردی که مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده است . اثبات اعسار بر عهده اوست. بنابراین در فرض سؤال اثبات عدم تمکن بر عهده مدیون است و اثبات این امر برای معافیت از خسارت تاخير تادیه ملازمه ای با طرح دعوای اعسار با ورشکستگی ندارد و چنانچه حسب ادله موجود در پرونده ، عدم تمكین خوانده ( مدیون ) احراز شود ، دادگاه درخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را رد خواهد.

بیشتر بدانید: منزل مسکونی در چه شرایطی جزو مستثنیات دین است؟

این مطلب در مورد اعسار و خسارت تاخیر تادیه تدوین گردیده است.

ارسال پاسخ

*