نمونه لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوجه با حضور وکیل

دعاوی حقوقی

نمونه لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوجه که در زیر درج می گردد جهت اعتراض به رای یا حکم طلاق و در پاسخ به دادخواست طلاق از طرف زوجه توسط وکیل تنظیم گردیده است.

بدیهی است استفاده از نمونه لایحه و دفاعیه در تمام دعاوی طلاقی که از طرف زوجه مطرح می گردد فارع از اینکه شرایط موضوعی و مستندات دعوی چیست،به هیچ وجه توصیه نمی گردد.و بهتر است در هر مورد از مشورت وکیل بهره برد.

متن نمونه لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوجه

بسمه تعالـــی

ریاست محـــترم دادگاههای تجدید نظر استان تهران

با اهداء ســلام احتراماً اینجانب “مســعود فریدنی”با تقدیم یکبرگ وکــــالتنامه دارای تمبر مـــــالیاتی ضمن معــرفی خویش به عنوان وکیل آقـــــــای …بدین وسیله مـــــراتب اعتراض خـــــــــویش را به دادنامه شماره…. صادره ازشعبه ۲۷۱دادگـاه خانواده تهران مستنداً به بندهای «الف» و«ب» و«ج» و«ه» مــادۀ ۳۴۸قانون آیین دادرسی  مدنی

بنابر دلــــایل مشروحه  ذیل به استحــــضار می رساند:

۱- برابر مــــواد ۱۱۳۰و۱۱۳۳ قانون مدنی زن تنــــها در موارد عسروحـــرج ویا طبق شروط ضمن عقد نـــــکاح می تواند در دادگـاه تقاضای طلاق را مطرح نماید. چـــرا که حق طلاق براساس اصول مسلم فقهی ومــواد قانونی یاد شده با زوج می باشد.

ولی دردادنامه معترض عنه وهمــچنین حکم غیابی صادره ، نه تنهــــا موارد عسر وحـرج احـراز نشده بلکه استنباط دادگـــاه بدوی درکیفیت احـرازموارد عسروحرج با منطوق مـادۀ ۱۱۳۰قانون مدنی همخوانی ندارد.که دلایل آن ذیلاً تبیین می گردد:

۱-۱ مستند اصلی دادگــــاه بدوی درتأیید دادنامه غیابی وصدور گـــواهی عـــدم امکان سازش “شهادت شهــود” می باشد. چون غیبت ۸ مــاهه مورد ادعای تجدید نظرخــوانده وهمچنین اعتیاد مــوکل به مـــــواد مخدر به استناد گواهی گـــواهان  “ثابت” تشخیص داده شده است. درحـــالی که طی واخـــواهی نسبت به دادنامه غیابی به اســتناد مادۀ ۲۳۴قـــانون آیین دادرسی مـدنی شهـــود مورد”جــرح”قـرار گرفته اند .دادگــاه بدوی با وجــود قرابت نسبی فی مابین گـــواهان وتجدید نظرخوانده ،مودای شهادت آنان را مستند صدورگــواهی عــــــدم امکان سازش قرار داده است درحــالی که این تسامح وساده انگـــاری درخصوص بقاء یا فروپاشی کــانون خانواده قابل اغماض نمی باشد. به استحضار می رساند آقای …. شوهر خاله تجدیدنظر خــوانده، آقــای … دایی تجدیدنظر خــوانده وآقـــــای … نوه عمه تجدیدنظرخــــــوانده می باشند همچنین مــوکل اساساً آقــــای …. را نمی شناسد ومشخص نیست مشارالیه چگونه اعتیاد مـــــوکل را  تشخیص وتأیید نموده است !بنابراین به استناد مــادۀ فوق الذکــر درحال حاضر که موارد جرح بردادگــاه تجدید نظر محرز ومسلم شده است ، نقض دادنامه مورد اعتراض  تقاضا ست.

۲-۱ مستفاد ازبند۲مــاده ۱۱۳۰قانون مدنی زوجه در صورتی می تواند به استناد اعتیاد زوج تقاضای طلاق نماید کــه اولاً ثابت نماید که همسرش به یکی از مــوادمخدر یا به مشروبات الکلی اعتیاد دارد ثانیاً اثبات نماید کــــــــه نتوانسته است در مدتی که پزشک معالج تعیین وتشخیص می دهـــد مشارالیه را از استعمال ومصرف مــواد مخدر ومشروبات الکلی باز دارد. بنابراین به

صرف استنـــاد به شهادت شهود که دارای جهات متعدده جــرح می باشند نمی تواند مستمسکی برای احــراز اعتیاد موکل باشد. واقعیت نیز حکایت از خلاف مــــودای گواهی گواهــــان دارد.

۲-دادگـــاه بدوی ضمن دادنامه صادره آورده است که دلیلی دال براینکه مــوکل درمدت ۸ مــاه که زوجه مــدعی بوده که وی زندگی مشترک را ترک نموده ،ارائه ننموده است . درحــــــالی که به شرح دادخــواست واخواهی ودرستون دلایل به ادلــــه

متعددی ازجمله استماع شهادت شهود وارجاع امــر به کارشناس جهت تشخیص اعتیاد مــورد ادعای تجدیدنظرخوانده استناد

گــریده است. بنابراین دادگــــاه بدوی به دلایل ابرازی مــوکل توجهی ننموده است وبراساس مـــــــــــواد ۱۹۹و۱۹۴قانون آیین دادرسی مــدنی دادگـــاه به منظور رعایت اصل  تناظر واصل بی طرفی بایستی دلایل فوق را مورد رسیدگی قـــــرار می داد تا صحت وسقم ادعــای تجدیدنظر خــوانده را به طور یقینی احـراز نماید نه آنکه از روی  ظن وگمان وبراساس شهادت مردود ومشکوک گواهان تعرفه شده تجدیدنظر خــوانده جواز متارکه وجــدایی تجدیدنظر خوانده را صادرنماید. درحــــال حاضر تقاضای استماع شهادت شهود به منظور اثبات آنکه موکل درمدت ۸مــاه غیبت مورد ادعای تجدیدنظر خــــــــــــوانده به تناوب به محل سکونت مشارالیه مراجعه می نموده، تحت تمناست.همچنین درخصوص اعتیاد ادعـــایی تجدیدنظر خوانده ، ارجـــــاع امر به کارشناس را تقـــاضا دارم .

۳-تجدیدنظرخــوانده و وکیل محـترم ایشان ضمن دادخواست بدوی به پروندۀ کیفری به اتهام «ترک انفاق» اشاره نموده اند

ودرستون دلایل اشــاره ای به حکم قطعـــی مبنی برمحکومیت مــــــــــوکل به پرداخت نفقه نشده است همــچنین در دادخواست (ستون دلایل ) اشاره ای به اعتیاد مورد ادعـــــای ایشان نشده است درحــالی که به صراحت مــادۀ ۵۱قانون آیین دادرسی مدنی (بند۶) خــواهان بایستی دردادخواست و در ردیف دلایل، مدارک وادله خود را مــرقوم ومـکتوب دارد بنابراین صرف نظر ازنقض شکلی دادخواست مماشات دادگـــاه بدوی درترتیب اثردادن به دلایلی که به شرح فوق بدانها استناد نگـــردیده خـــــــلاف موازین ومقررات آیین دادرسی مدنی وبه معنای تحصیل دلیل برای تجدیدنظر خوانده می باشد.

۴-وکــیل تجدیدنظر خوانده درجلسه مورخ ۶/۸/۸۸ وبه شــرح محـــــتویات پرونده مدارکی ارائه نموده که ازآن جمله دادنامه ای غیابی است . درحــــــــالی که بنابر اصول دادرسی خواهان بایستی تمامی دلایل راضمن دادخواست ذکــر نماید واین موضوع دربند ۶مــادۀ ۵۱قانون آیین دادرسی مــدنی مــورد تصریح قانونگذار قـرارگرفته است. مضافاً اینکه برابر مادۀ۱۱۲۹ استنکاف مــوکل از دادن نفقه وعــدم امکان اجــراء حکم محکمه بایستی دردادخواست اثبات گـــردد.

۵- برخلاف آنچه که در دادخواست واظهارات وکـــــیل محترم تجدیدنظر خـــوانده آمده است موکل اینجانب هیچ گاه نسبت به خــانواده خـــویش لاقید وبی اهمیت نبوده است وصدور دادنامه بدوی مبنی برتجویز طـــــــلاق همسر ایشان ضربه روحی مهلکی به وی وارد آورده است.  ناگفته پیداست چنین شخصی هیچ گـــــــــــــــاه نمی توانسته مـــــــــــــرتکب اعمالی گردد که تجدیدنظرخـــــوانده ووکیل ایشان مدعی آن شده اند.

۶- باعنایت به این مـــراتب ونظر به آنکه ازتوجه به محتویات پرونده ودفاعیات طرفین «عسروحـــرج» زوجــــــه احراز نمی گـــردد ودادنامه معترض عنه ودادنامه غیابی صادره فاقــد مبنای حقوقی وبدون توجه به مـــــــــــوازین شرعی ومقررات قانونی تنظیم گردیده اند وچون اصولاً حــق طلاق با مـرد می باشد وحــق طلاق زن استثنایی براصل می باشدودر مــوارد شک  بایستی به اصل رجوع نمود بنابرقاعــده مسلم فقهی «الطلاق بید من اخــذ بالساق»نقص دادنامه مخدوش مـــورد اعتراض تحت استـــدعاست.

به پیوست فتوکپی دادنامه معترض عنه ودادنامه غیابی تقدیم می گردد./      

 با تقدیم احترام/مسعود فریدنی/ به وکالت ازآقای ….

بیشتر بدانید:نمونه لایحه طلاق به درخواست زوجه به استناد عسر و حرج

ارتباط با وکیل دعاوی طلاق

شما می توانید از سراسر کشور جهت تنظیم لایحه دفاعیه در دعوی طلاق خواه از طرف زوج باشد یا زوجه،با شماره تلفن ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷ تماس بگیرید.

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.

لطفاً در موقع استفاده از مطالب سایت،حتماً نام نویسنده و نشانی مطلب را درج نمایید.

این مطلب در خصوص نمونه لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوجه تدوین گردیده است.       

ارسال پاسخ

*