ضمانت اجرای عدم تحویل پارکینگ توسط فروشنده

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

عدم تحویل پارکینگ توسط فروشنده و ضمانت اجرای آن موضوع نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۸۶۲ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ اداره حقوقی قوه قضاییه است که در زیر درج می گردد:

نظریه مشورتی در مورد عدم تحویل پارکینگ توسط فروشنده

استعلام : احتراما اگر در زمان عقد بیع فروشنده ملزم به تعیین و اختصاص پارکینگ برای واحد فاقد پارکینگ طبق پایان کار شهرداری و سند مالکیت شود ولی بعد از آن به این تعهد خود عمل نکند و واحدهای دیگر را نیز بفروشد و در زمان  صدور رأی دادگاه بدوی که وی را ملزم به اختصاص دادن یک پارکینگ به آن واحد نموده اجرای حکم مبنی بر انجام تعهد و تعیین پارکینگ عملا امکان پذیر نباشد آیا خریدار حق فسخ دارد یا خیر آیا موضوع مشمول ماده ۳۸۴  قانون مدنی است یا خیر و آیا موضوع از مصادیق تلف حکمی موضوع ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی می باشد  یا خیر ؟ لازم به ذکر است که دادگاه فروشنده را ملزم به انتقال یکی از پارکینگ ها به خریدار نموده است در حالی  که با توجه به فروش سایر واحدهای این رأي عمل قابل اجرا نمی باشد .

پاسخ : در فرض سؤال که فروشنده ضمن عقد بیع به تعیین و اختصاص پارکینگ برای واحد فاقد پارکینگ ملتزم شده است در پایان کار صادره از سوی شهرداری و سند مالکیت رسمی این واحد فاقد پارکینگ اعلام شده است و پس از عقد فروشنده به تعهد خود عمل نکرده و دیگر واحدهای آپارتمانی و پارکینگ ها را به فروش رسانده است

اولا ، تعهد فروشنده به تعیین و اختصاص پارکینگ برای واحد آپارتمانی موضوع سؤال ، تعهدی است که انجام آن در زمان عقد بیع غير مقدور بوده و مستند به بند یک ماده ۲۳۲ قانون مدنی از جمله شروط باطل است و به موجب ماده ۲۴۰ همین قانون خریدار اختیار فسخ معامله را دارد ؛ مگر آن که خریدار در زمان عقد به غير مقدور بودن انجام شرط آگاهی داشته باشد که در این صورت حق فسخ وی نیز منتفی است .

ثانيا ، در فرض سؤال که فروشنده به تخصیص پارکینگ برای آپارتمان مورد معامله محکوم شده است ، چنانچه بر اساس ضوابط شهرداری و وضعیت پارکینگ های مربوط به ساختمان احدائی ، امکان تأمین پارکینگ و اجرای حکم نباشد ، با توجه به ملای ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ، چنانچه محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد ، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و از محكوم عليه وصول می شود . بنابراین دادگاه نیست آن را با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی از طریق کارشناسی تعیین و از محكوم عليه وصول می کند .

این مطلب در خصوص عدم تحویل پارکینگ توسط فروشنده و ضمانت اجرای آن تدوین گردیده است.

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.

ارسال پاسخ

*