‌رای دیوان عدالت اداری در مورد اختیارات کمیسیون ماده ۵ و هزینه تفکیک و افراز

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

‌رای دیوان عدالت اداری در مورد اختیارات کمیسیون ماده ۵ و هزینه تفکیک و افراز (دادنامه شماره ۱۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۱ در مورد ابطال مصوبه کمیسیون راجع به تراکم و استفاده از اراضی اشخاص برابر تأسیسات)را در زیر ملاحظه نمایید: ‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. ‌شاکی: آقای جلال ایرانی و شرکاء. ‌موضوع شکایت و […]

رای دیوان عدالت اداری: ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

رای شماره  ۳۶۷ الی ۳۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵ و نیز عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ و عوارض بر تفکیک اراضی و نحوه اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به شرح زیر است: الف […]

دعوای ابطال مصوبات کمیسیون ماده ۵

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

دعوای ابطال مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تاُسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ، متوجه شهرداری نیست.   شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۳۳۴۵ مورخ : ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ راُی دیوان در مورد دعوی ابطال مصوبات کمیسیون ماده ۵ ابطال مصوبات کمیسیون ماده ۵ ملاحظه می گردد شکات فوق الذکر به طرفیت شهرداری رشت و کمیسیون ماده ۵ [ قانون […]

نظریه مشورتی در مورد کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع

دعاوی ملکی

یکی از دعاوی پردامنه در امور ملکی اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵۶ در خصوص جنگل و مرتع بودن املاک اشخاص است که به معنای سلب مالکیت از مالک است که با توجه به اهمیت فراوان آن همواره در مورد مرجع صلاحیتدار و نحوه رسیدگی به این دعاوی قوانین،مقررات و آرای متفاوتی صادر شده است […]

رای وحدت رویه شماره ۱۱۵ دیوان عدالت اداری در مورد اعتراض به رای کمیسیون ماده صد توسط همسایه

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

در مورد اینکه آیا اعتراض به رای کمیسیون ماده صد توسط همسایه در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است یا خیر، بین شعبی از دیوان عدالت اداری اختلاف ایجاد شده است. تعارض آرای شعب مربوطه در خصوص اعتراض به رای کمیسیون ماده صد توسط همسایه به هیات عمومی دیوان،اعلام و درخواست صدور رای وحدت رویه […]

کمیسیون موضوع بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری-مشاغل مزاحم

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

ماده ۵۵ قانون شهرداری وظایف شهرداری را اعلام داشته است. بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری یکی از وظایف مهم شهرداری در مورد ایجاد محیط امن و سالم شهری را تبیین نموده و رسیدگی به موضوع ختم و رفع مزاحمت و آلودگی مشاغل مزاحم شهری را بر عهده کمیسیونی موسوم به کمیسیون مشاغل مزاحم یا […]

دادنامه شماره ۱۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد امکان اعتراض همسایه به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ ش

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

دادنامه شماره ۱۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد امکان اعتراض همسایه به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری،ناشی از تفسیری است که کلمه «ذینفع»مندرج در ماده مذکور را شامل افرادی غیر از مالک می داند یعنی غیر از مالک،ممکن است همسایه ای نیز از تصمیم کمیسیون متضرر شود.دادنامه مذکور به قرار ذیل است: تاریخ […]

دادنامه شماره ۳۵۲مورخ دیوان عدالت اداری راجع به توجه شکایت از رای کمیسیون ماده ۹۹ به بخشدار محل

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

دادنامه شماره۳۵۲ دیوان عدالت اداری راجع به توجه شکایت از رای کمیسیون ماده ۹۹ به بخشدار محل به شرح ذیل است. تاریخ ۱۳۷۸٫۹٫۲۸ شماره دادنامه:۳۵۲ کلاسه‌پرونده:۳۱۹٫۷۷ ‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: استانداری قزوین ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۴ و ۱۱ دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: […]

آیا اختیارات کمیسیون ماده پنج به سایر مراجع اداری قابل تفویض است؟

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

اختیارات کمیسیون ماده پنج و وظایف محوله به این کمیسیون ،تکالیفی است که قانونگذار به ملاحظه اشرافیتی که از این کمسیون مهم اداری در مورد حقوق شهری و شهرسازی از آن انتظار می رود،بدان محول نموده است.سوال این است که آیا کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مجاز است […]

نمونه دادنامه درباره نقض رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

نقض رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اعم از اینکه در مورد جریمه ماده صد شهرداری باشد یا حکم تخریب ماده ۱۰۰ با ارایه درست دادخواست یا لایحه اعتراض به رای کمیسیون مذکور که به درستی تنظیم شده باشد میسر است. نقض رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و مشخصاً نقض رای کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ موضوع […]