دعوای ابطال مصوبات کمیسیون ماده ۵

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

دعوای ابطال مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تاُسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ، متوجه شهرداری نیست.

 

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۳۳۴۵ مورخ : ۱۳۹۱/۱۲/۲۰

راُی دیوان در مورد دعوی ابطال مصوبات کمیسیون ماده ۵

ابطال مصوبات کمیسیون ماده ۵

ملاحظه می گردد شکات فوق الذکر به طرفیت شهرداری رشت و کمیسیون ماده ۵ [ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری] شهر رشت به خواسته تقاضای ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهرداری رشت در خصوص کاربری اختصاصی اعلام شکایت نموده اند. بدین شرح که : ملک شکات بیش از ۷۴ سال کاربری مسکونی داشته و کمیسیون مذکور کاربری آن را طی مصوبه ای تبدیل به فضای سبز نموده ، لذا معترض است و تقاضای اجابت خواسته را دارد. با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه؛ تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
است و چنانچه کمیسیون مذکور مصوبه ای داشته باشد باید به طرفیت ان با ذکر شماره و تاریخ مصوبه اعلام شکایت گردد، لذا به لحاظ عدم توجه شکایت به شهرداری مستنداً به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، قرار رد شکایت مشارالیه صادر می گردد. قرار مذکور مطابق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه

منبع دادنامه: نمونه آرا قوه قضاییه

این مطلب با موضوع نحوه طرح ابطال مصوبات کمیسیون ماده ۵ تدوین گردیده است.

بیشتر بدانید: وکیل شهرداری تهران و خدمات حقوقی او

ارسال پاسخ

*