بهترین وکیل شهرداری تهران و شرح خدمات حقوقی او

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی مدنی دعاوی ملکی

بهترین وکیل شهرداری تهران / دعاوی شهرداری را می توان شامل بر دعاوی دانست که یا مستقیماً علیه شهرداری مطرح می گردند و یا دارای ارتباط غیر مستقیم با شهرداری می باشند. وکیل متخصص دعاوی شهرداری نیز قاعدتاً جزو آن دسته از وکلای پایه یک دادگستری است که دارای تجربه و متخصص و با سابقه […]

شکایت از شهرداری برای صدور پایان کار

دعاوی مدنی دعاوی ملکی

صدور پایان کار ، فرع بر احداث بنا و اتمام آن است و نظر به عدم احداث بنا ، الزام شهرداری به صدور پایان کار ، سالبه به انتفای موضوع می باشد. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۶۱۲ مورخ : ۱۳۹۱/۹/۱۸ راُی دیوان درخصوص شکایت شاکی به طرفیت شهرداری تهران … با توجه به محتویات و اسناد و […]

تصمیم دادگاه در دعوای تقسیم ترکه در صورت غیر قابل تقسیم بودن ماترک

دعاوی مدنی دعاوی ملکی

در صورت غیر قابل تقسیم بودن ترکه، دادگاه باید دستور فروش ترکه را صادر نماید و نمی تواند رأی بر بطلان دعوا صادر کند. دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۵۵۸ مورخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ راُی دادگاه در این پرونده خواهان پ. ، ش. و م. با شهرت س. با وکالت آقای م.ی دادخواستی به خواسته صدور حکم برتقسیم ماترک و مطالبه […]

دعوای اثبات بیع اموال منقول

دعاوی مدنی دعاوی ملکی

دعوای اثبات بیع در خصوص اموال منقول ، بر خلاف اموال غیر منقول قابل استماع است. دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۵۱ مورخ: ۱۳۹۲/۵/۲۹ راُی دادگاه در خصوص دعوای خواهان ها آقایان م.م.فرزند ش. و ف.م فرزند ش. با وکالت آقایان م.ش و ر.الف با وکالت بعدی آقایان ی.ح و م.پ به خواسته صدور حکم بر اثبات وقوع معامله […]

دعوای خلع ید و قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده در ملک از ناحیه یکی از شرکای مال مشاعی

اخبار دعاوی مدنی دعاوی ملکی

دعوای قلع وقمع مستحدثات ایجاد شده در ملک ، زمانی قابلیت استماع دارد که دعوی از ناحیه مالک شش دانگ طرح شده باشد زیرا تعیین حدود اربعه ملک هر یک از مالکین مشاع قبل از افراز ممکن نبوده و حصه مفروزی برای هریک قابل تصور نیست و لذا در چنین حالتی قلع وقمع با در […]

شرایط تعلق حق کسب وپیشه و تجارت چیست؟

اخبار دعاوی تجاری دعاوی مدنی دعاوی ملکی

اگر عین مستاُجره برای امور دفتری به مستاُجر اجاره داده شده باشد و محل مذکور برای اموری نظیری دفتر وکالت یا دفتر نماینده مجلس مورد استفاده شود، به محل مذکور حق کسب وپیشه و تجارت تعلق نمی گیرد. دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۷۴ مورخ : ۱۳۹۲/۵/۱۶ راُی دادگاه در خصوص دعوی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به طرفیت خواندگان […]

شرط طرح دعوای تسلیم مبیع :عدم تحویل اولیه آن می باشد.

دعاوی مدنی دعاوی ملکی

با تحویل مبیع به مشتری ، تسلیم مورد معامله واقع شده و در صورتی که پس از تسلیم ، مبیع قرار گیرد. دعوای تسلیم مبیع قابل استماع نیست. دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۷۳۸ مورخ: ۱۳۹۲/۵/۳۰ راُی دادگاه در خصوص دعوا آقایان الف.ر و م.م به وکالت از آقای الف.ج به خواسته الزام خوانده ردیف اول به تحویل مبیع […]

نمونه دادنامه درباره تفاوتهای دو موضوع فسخ و بطلان مبایعه نامه،معامله و قرارداد

دعاوی مدنی دعاوی ملکی

فسخ وابطال قرارداد، هرکدام دارای منشاً وآثار متفاوت هستند بنابراین طرح هر دو خواسته با یکدیگر در یک دادخواست، قابل رسیدگی واستماع نیست. دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۵۰۰۰۲۷۴ مورخ: ۱۳۹۲/۳/۷ راُی دادگاه در خصوص دعوی ک.ص وغیره به طرفیت خواندگان ۱- الف.ر و غیره. به خواسته صدور حکم به ابطال ۳/۵ دانگ سند مشاع از شش دانگ یک […]

اعتراض و شکایت از رای داور در دادگاه

دعاوی تجاری دعاوی مدنی دعاوی ملکی

دادگاه در صورت اعتراض به راُی داوری، صلاحیت ورود در ماهیت راُی داوری قطع نظر از ظالمانه بودن یا عادلانه بودن آن ندارد بنابراین ارجاع امر به کارشناس جهت بررسی مسائل ماهوی، مطابق با موازین حاکم بر داوری نیست. دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۳۹۷ مورخ: ۱۳۹۲/۴/۱۰ راُی دادگاه در خصوص دعوای آقایان ۱- الف.الف ۲- ر.الف وکالت […]

چگونه از جانب شرکت در دادگاه،طرح دعوی نماییم؟

دعاوی مدنی مقالات

با توجه به اینکه شخصیت حقوقی شرکت متفاوت از مدیران است بنابراین مدیر عامل شرکت، باید دعوا را به نام شرکت طرح کند. دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۵۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۹ راُی دادگاه در مورد دعوی آقای ح.ق با واکال خانم م. ر به طرفیت آقایان۱- ش.ن ۲- م.ط ۳- الف.ل به خواسته صدور حکم مبنی بر مابه […]