آیا اجاره دادن مال مرهونه ،منع قانونی دارد؟

دعاوی ملکی مقالات

تنظیم سند رسمی اجاره منافاتی با رهن ندارد و ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مانع تنظیم سند رسمی اجاره ملک در رهن نیست. تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۸۶۳ رای بدوی در خصوص دادخواست خواهان آقای (ع. الف. ف.) با وکالت خانم (س. م. ط.) به طرفیت خوانده آقای (غ. م.) به […]

دیوان عدالت اداری صلاحیتی برای رسیدگی به شکایت از بانک قرض الحسنه ندارد

دعاوی دیوان عدالت اداری مقالات

نظر به اینکه بانک قرض الحسنه مهرایران ، یک نهاد غیر دولتی می باشد، رسیدگی به شکایت علیه آن خارج از صلاحیت دیوان عدالت است. شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۶۱۸ مورخ: ۱۳۹۲/۳/۲۹ راُی دیوان با توجه به اینکه براساس محتویات پرونده ( به خواسته اعتراض به عدم جذب واستخدام) ،طرف شکایت مرجع غیردولتی است وبه همین جهت […]

برای ابطال بخشنامه و آیین نامه های دولتی و اداری به چه مرجعی شکایت نماییم؟

اخبار دعاوی دیوان عدالت اداری مقالات

رسیدگی به تقاضای ابطال بخشنامه ودستور العمل که به صورت کلی صادرمی شود.در صلاحیت هیاُت عمومی دیوان عدالت اداری است. شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۰۶۲۹ مورخ: ۱۳۹۲/۳/۱۱ راُی دیوان با عنایت به اینکه شعب دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایت های موردی اشخاص بوده، در حالی که در قضیه ما نحن فیه شکایت مطروحه به صورت […]

چگونه از جانب شرکت در دادگاه،طرح دعوی نماییم؟

دعاوی مدنی مقالات

با توجه به اینکه شخصیت حقوقی شرکت متفاوت از مدیران است بنابراین مدیر عامل شرکت، باید دعوا را به نام شرکت طرح کند. دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۵۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۹ راُی دادگاه در مورد دعوی آقای ح.ق با واکال خانم م. ر به طرفیت آقایان۱- ش.ن ۲- م.ط ۳- الف.ل به خواسته صدور حکم مبنی بر مابه […]

اقامه دعوی علیه متوفی،قابل استماع و رسیدگی نیست

دعاوی مدنی دعاوی ملکی مقالات

چنانچه بعداز طرح دعوی مشخص شود که خوانده قبل از طرح دعوی فوت نموده، باید قرار عدم استماع صادر شود ودادگاه نمی تواند دعوی را به طرفیت ورثه ادامه داده ودر ماهیت راُی صادر نماید. دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۰۴۸ مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۷   راُی دادگاه آقای ک.الف به وکالت مستقیم وبه واسطه از خانم ها ک. و […]

بطلان قرارداد به خاطر محجور بودن و فقدان اهلیت

دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی مقالات

اهلیت داشتن طرفین  یکی از شرایط اساسی قرارداد است.چنانچه فردی که دارای آنچنان اختلال مشاعر و ضعف حواسی است که باعث سلب قدرت تمیز خوب و بد عرفی اعمال و گفتار از وی گردیده، طرف عقد قرار گیرد نمی توان قراردادی را یک طرف آن،چنین شخص محجوری است،صحیح دانست. راجع به اینکه نحوه طرح دعوی […]

استناد به شهادت شهود برای اثبات اعسار از پرداخت مهریه

دعاوی خانوادگی مقالات

توافق زوجین بر مهریه های سنگین که ناشی از عرف غلط پا گرفته در خانواده ها می باشد؛در موقع بروز اختلاف و منازعه و مشخصاً در موقع طرح دعوی مطالبه مهریه،عوارض و توالی فاسد خود را نمایان می سازد. در قبال دعوی مطالبه مهریه یا در مرحله اجرای حکم محکومیت مرد به پرداخت مهریه،توجهاً به […]

تملک اراضی توسط شهرداری و حقوق مالکین

دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی مقالات

شهرداری برای اجرای طرحهای عمرانی و شهرسازی خود،چاره ای جز تملک املاک اشخاص ندارد.در قبال تملک اراضی و املاک واقع در محدوده طرح،بایستی بهای ملک به مالکین،پرداخت شود.در مورد اینکه مالک چه موقع می تواند دعوی مطالبه بهای ملک را مطرح نماید،دادنامه درخور توجهی از دیوان عدالت اداری به قرار زیر صادر گردیده است: شماره […]

ابطال معامله

اخبار دعاوی مدنی دعاوی ملکی مقالات

ابطال معامله از جمله دعاوی و پرونده هایی است که خواهان این ادعا ابتدائاً و یا متعاقب طرح یکی از دعاوی تنظیم سند، تحویل مورد معامله،مطالبه خسارت تأخیر تحویل و تنظیم سند،مطالبه ثمن معامله و غیره{ از سوی طرف دیگر} مطرح می نماید. بطلان معامله بیانگر این است که به یکی از علتهای قانونی اساساً […]

ابعاد حقوقی و وکالتی دعوی تنظیم سند رسمی انتقال

دعاوی مدنی دعاوی ملکی مقالات

                                                      برای تنظیم سند رسمی انتقال و به تبع آن مالکیت رسمی، اصولاً الزام و اجبار قانونی وجود ندارد. با این حال قانونگذار برای مصادیقی از اموال مانند اموال غیر منقول اعم از املاک مسکونی،تجاری،اداری،زراعی،صنعتی و سایر کاربری های شناخته شده املک ،ابنیه و اراضی،تنظیم سند رسمی را الزامی دانسته است. مبنای این اجبار احتمالاً […]