قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی مدنی دعاوی ملکی قوانین و مقررات

قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۱۳۵۱ از جمله قوانینی است که در دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری و دادگاههای عمومی در مباحثی مانند تغییر کاربری و تغییر در طرحهای جامع و تفصیلی و متولیان آنها و اختلافات بین مالکین و شهرداریها در بحث توافق مالک با شهرداری مبنی بر پرداخت […]

لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي, عمراني و نظامي دولت

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی مدنی دعاوی ملکی قوانین و مقررات

لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای … از جمله قوانینی است که حداقل در مقایسه با قوانین زمین شهری ،به نحو بهتری حقوق مالکین را در بحث تملک اراضی مدنظر قرار داده است. به لحاظ اهمیت این قانون، متن آن را ذیلاً درج می نماییم: لايحه قانوني نحوه خريد و […]

حقوق پدید آورندگان نرم افزارها

اخبار دعاوی مدنی قوانین و مقررات

قانون حمایت از حقوق پديدآورندگان نرم افزار هاي رايانه اي- مصوب ۱۳۷۹ ماده ۱- حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداري مادي و معنوي نرم افزار رايانه اي متعلق به پديدآورنده آن است. نحوه تدوين و ارائه داده ها در محيط قابل پردازش رايانه اي نيز مشمول احكام نرم افزار خواهد بود. مدت حقوق […]

آيين نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري

دعاوی تجاری قوانین و مقررات

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري در بر دارنده ساز و کار اجرایی نحوه اقدام ذی نفعان حوزه مالکیت صنعتی و مقامات اداری و قضایی در خصوص مسائل اداری،قضایی و تجاری این حوزه مهم از حقوق مالکیت معنوی است.آیین نامه مورد نظر به این شرح می باشد:    آيين نامه […]

قانون ثبت اختراعات،طر ح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶

اخبار دعاوی تجاری دعاوی مدنی قوانین و مقررات

قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم مصوب ۱۳۸۶مهمترین قانون مرتبط با اختراعات و طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران است. لذا صاحبان و ذی نفعان اختراع،علائم تجاری و طرح های صنعتی و نیز قضات و وکلا می بایست حسب مورد برای انتخاب علامت تجاری و نحوه نقل و انتقال حقوق ناشی از این […]

رای شماره ۷۳۳ ديوان عالی کشور

دعاوی ملکی قوانین و مقررات

رای شماره ۷۳۳ ديوان عالی کشور  :-موضوع -نحوه پرداخت غرامت بايع به مشتري در صورتيکه مبيع مستحق للغير باشد تا قبل از صدور رای وحدت رویه فوق،غالب دادگاهها از صدور حکم بر رد ارزش روز ثمن یا قیمت روز ملک در فرض مستحق للغیر برآمدن مبیع خودداری می نمودند ولی با صدور رأی مذکور در […]