رابطه شکایت کیفری صدور چک بلامحل با سوء نیت صادر کننده چک

دعاوی حقوقی دعاوی کیفری

در مورد اینکه رابطه شکایت کیفری صدور چک بلامحل با سوء نیت صادر کننده چک چیست،دادنامه ای از دادگاه های کیفری صادر شده که در زیر درج می گردد:

شایان ذکر است بعد از برگشت زدن چک توسط دارنده،می توان تحت عنوان مطالبه وجه چک و خسارات قانونی،دادخواست مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی شامل بر هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل(در فرض دخالت وکیل در پرونده)را مطرح نمود.

رابطه شکایت کیفری صدور چک بلامحل با سوء نیت

بیشتر بدانید: نمونه دادخواست مطالبه وجه چک و خسارات قانونی

اما صرف برگشت خوردن چک،دلالتی بر گرفتن رای مجکومیت کیفری به جرم صدور چک بلامحل نخواهد داشت.

با این حال سوال این است که در فرضی که چک مذکور به اصطلاحی رایج در رویه قضایی،کیفری باشد،مانند غالب جرایم کیفری بایستی سوء نیت صادر کننده چک بلامحل اثبات گردد یا خیر؟

به بیان دیگر رابطه شکایت کیفری صدور چک بلامحل با سوء نیت صادر کننده چک چیست؟

آیا مانند سایر جرایم باید سوء نیت متهم احراز گردد یا اینکه در بزه صدور چک بلامحل،اثبات سوء نیت لازم نیست و این جرم از جمله جرایم مادی صرف وجرمی با مسوولیت مطلق است؟

نمونه رای راجع به رابطه شکایت کیفری صدور چک بلامحل با سوء نیت صادر کننده چک

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۲/۱۷شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۱۲۶

رای بدوی

در خصوص واخواهی واخواه آقای الف.ت. فرزند پ.، اهل و ساکن تهران نسبت به دادنامه غیابی شماره ۰۰۱۲۱۰ مورخه ۱۶/۷/۱۳۹۰ صادره از همین شعبه دادگاه (با وکالت آقای م.ش. و آقای س.ح.) که به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل … مورخه ۲۸/۸/۱۳۸۹ عهده بانک مسکن شعبه ستارخان به مبلغ شش میلیارد ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم گردیده است؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اظهارات و دفاعیات واخواه و با ملاحظه لوایح تقدیمی وکلای واخواه و هم‌چنین با ملاحظه اظهارات و دفاعیات واخوانده دلایل متقن مبنی بر استقرار دین در ذمه واخواه احراز نگردیده و چک موضوع دعوی صرفاً جهت تضمین و انجام پیگیری‌های لازم به منظور استیصال حقوق واخوانده از افراد دیگر صادر گردیده است، فلذا دادگاه صدور چک موضوع دعوی را فاقد وصف جزایی دانسته و به استناد مواد ۲۱۸ و ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۱۳ قانون صدور چک ۲/۶/۱۳۸۲ ضمن قبول واخواهی واخواه و نقض دادنامه غیابی واخواسته رأی بر برائت متهم از اتهام انتسابی صدور یک فقره چک بلامحل صادر و اعلام می‌گردد و واخوانده جهت اثبات حق و مطالبه وجه چک به اقدام حقوقی ارشاد می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسین‌زاده

رای دادگاه تجدید نظر درباره رابطه شکایت کیفری صدور چک بلامحل با سوء نیت صادر کننده چک

اعتراض آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۸۱۲۰۰۷۹۳ مورخ ۲۵/۸/۹۲ صادر شده از شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی در نقض دادنامه غیابی به شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۸۱۲۰۱۲۱۰ مورخ ۱۶/۷/۹۰ اصداری از همان دادگاه و متضمن برائت آقای الف.ت. فرزند پ. از بزه صدور یک فقره چک بلامحل به شماره سریال … عهده بانک مسکن به مبلغ شش میلیارد ریال است، وارد به نظر می‌رسد زیرا اولاً مطابق مقررات قانون صدور چک، صادر کردن چک بلامحل صرف‌نظر از هر انگیزه‌ای قابل تعقیب کیفری است. ثانیاً: وجود چک به عنوان سند لازم‌الاجرا نزد دارنده آن دلیل اشتغال ذمه صادرکننده است و مشارالیه چنانچه ادعای خلاف داشته باشد باید ادعای خود را با ابراز ادله کافی در دادگاه اثبات نماید. ثالثاً: تاریخ صدور چک تاریخی است که واقعاً در آن تاریخ چک صادر شده است و تاریخ مذکور در چک محمول بر تاریخ واقعی است و این امر در ظهرنویس متهم تجدیدنظرخوانده و تصریح به تاریخ متن چک به آن اذعان دارد. رابعاً: دلیلی بر این‌که چک جهت تضمین استیفای حقوق شاکی تجدیدنظرخواه از افراد دیگر صادر شده است نه در متن چک و نه در رسیدگی قضایی اقامه و ابراز نشده است. بنابه‌مراتب مذکور و با لحاظ مفاد صورت‌جلسه رسیدگی مورخ ۱۴/۲/۹۳ این دادگاه و با نگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده، دادگاه مستنداً به مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک اصلاحی ۲/۶/۸۲ و بند ۴ از فراز ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، آقای الف.ت. فرزند پ. را از بابت اتهام فوق‌التوصیف به تحمل یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید. این رأی قطعی است .

رئیس شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه- ولدخانی ـ شیخی

منبع دادنامه: نمونه آراء قوه قضاییه

پیشنهاد بازدید: مجازات چک سرقتی در فرض الحاق نوشته در آن چیست؟

این مطلب با موضوع بررسی رابطه شکایت کیفری صدور چک بلامحل با سوء نیت صادر کننده چک تدوین گردیده است.

ارسال پاسخ

*