نمونه دادخواست مطالبه وجه چک و توضیحاتی در مورد نحوه تنظیم دادخواست

دعاوی حقوقی

مطالبه وجه چک در قالب دادخواست حقوقی با توجه به افزایش مواردی که چک در اصطلاح «حقوقی» می گردد ، دعوایی مبتلابه است.

وقتی گفته می شود چک حقوقی شده ، به این معناست که به یکی از مهلت های قانونی ، امکان طرح شکایت کیفری علیه صادر کننده وجود ندارد.

با توجه به قانون صدور چک وآنچه عملا ً در بازار رخ می دهد می توان گفت تعداد چک هایی که شرایط طرح شکایت کیفری را دارند ، بسیار کم می باشند.

از همین رو دارنده چک از طرح شکایت کیفری خودداری و به ارائه دادخواست حقوقی چک مباردت می نماید.

در بسیاری از موارد نیز پس از تبرئه صادرکننده از اتهام صدور چک بلامحل ، دارنده ، دعوی مطالبه وجه چک را در قالب دادخواست حقوقی مطرح می نماید.

فرض مسأله برای تنظیم نمونه دادخواست مطالبه وجه چک :

هر پرونده ای که وکیل دادگستری ، دفاع در آن را به عهده می گیرد ، دارای مسأله ای معین است.

برای ارائه نمونه دادخواست حقوقی چک ، نیز بایستی صورت مسأله وجود داشته باشد.

برای درک صحیح تر مندرجات دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک ، فرض می گیریم احمد ، چکی به مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در تاریخ ۱/۵/۹۶ در وجه علی صادر و در چک تاریخ ۲۰/۵/۹۶ قید شده است.

وکیل برای مطالبه وجه چک 

ضمناً در اسناد و مدارک طرفین تبادل چنین چکی مکتوب گردیده است.

چک در سررسید آن یعنی ۲۰/۵/۹۶ بواسطه نداشتن موجودی ،توسط علی برگشت خورده و گواهی عدم پرداخت آن صادر می گردد.

در اینجا چون چک در اصطلاح چک روز نبوده و بین تاریخ صدور واقعی و تاریخ چک فاصله زمانی وجود دارد و از طرفی تبادل چک در دفاتر طرفین ثبت گردیده است ، نتیجتاً شکایت کیفری به نتیجه نمی رسد.

بنابراین طرح دادخواست حقوقی چک راهکار لازم برای احقاق حق علی می باشد.

ضمن اعلام آنکه خواهان می تواند ( درخواست صدور قرار تأمین خواسته ) را نیز به ردیف خواسته اضافه نماید ،ساده ترین متن برای طرح دعوی مطالبه وجه چک به شرح زیر است :

خواهان : علی

خوانده : احمد

خواسته : درخواست رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال وجه یک فقره چک پیوست با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید تا زمان اجرای حکم

دلایل و منضمات دادخواست : تصاویر کارت ملی خواهان ، روی و ظهر چک و گواهی نامه عدم پرداخت

شرح دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک :

ریاست محترم دادگاه تهران

با سلام احتراماً اینجانب         به عنوان خواهان دعوی به استحضار می رساند :

خوانده دعوی مبادرت به صدور یک فقره چک به شماره         مورخ  ۲۰/۵/۹۶ عهده بانک       به مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال در وجه بنده نموده است.

در تاریخ مقرر به بانک محال علیه مراجعه و بواسطه نداشتن موجودی منتهی به صدور گواهی نامه عدم پرداخت تقدیمی شده است.

با عنایت به این مراتب و چون خوانده از ادای دین خود طفره می رود ، با تقدیم این دادخواست رسیدگی به دعوی و محکومیت خوانده را به شرح ردیف خواسته استدعا دارم.

بدیهی است در مورد دعاوی مربوط به مطالبه وجه چک و سایر اسناد تجاری با توجه به تفاوت صورت مسأله و موضوع اختلافی با فرض ساده گفته شده ، بهتر است از خدمات وکیل دعاوی و پرونده های حقوقی بهره برداری نمود.

نویسنده : مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

تلفن تماس : ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

 

ارسال پاسخ

*