طرح دادخواست احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری از ناحیه یکی از شرکاء مشاعی

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

دادخواست احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری عنوان حقوقی است که پس از لازم الاجرا شدن قانون دیوان عدالت اداری فعلی در زبان و ادبیات حقوقی دیوان عدالت اداری رایج گردیده است.

 دادخواست احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری

در واقع در قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ چنین دعوایی با عنوان دادخواست تصدیق ورود خسارت در دیوان مطرح می شد.

پس در حال حاضر برای مطالبه خسارت از شهرداری و دستگاه های دولتی باید مبادرت به ثبت دادخواست احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری نمود.

سوالی که در مورد املاک مشاعی مطرح می گردد،این است که آیا احد از مالکین مشاعی یا تعدادی از آنها می توانند بدون اقدام و تمایل سایر شرکا مبادر ت به طرح دادخواست احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری نمایند یا خیر؟

پاسخ سوال را می توانید در دادنامه زیر ملاحظه نمایید:

مشاعی بودن مالکیت، نافی استماع شکایت یکی از مالکین جهت احراز وقوع تخلف به اندازه سهم مالکانه مشاعی وی نمی‎باشد

مستندات 

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۹/۲۹  شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۸۴۶

رای بدوی در مورد شرایط طرح دادخواست احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه صرف نظر از صحت و سقم ادعای مشارالیه، موضوع خواسته با توجه به اینکه ملک مشاعی بوده و خارج از مفاد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ می‎باشد، لذا به استناد مراتب فوق‎الذکر و بند ب ماده ۵۳ قانون مزبور قرار رد دعوی وی صادر و اعلام می‎نماید رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مزبور، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‎باشد.

رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری-  آشورلو

بیشتر بدانید: نمونه دادنامه در مورد احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری

رای دادگاه تجدید نظر

نظر به اینکه به دلالت مندرجات اسناد رسمی ارائه شده به شماره ۸۶۲۱۷۸ تجدیدنظرخواه، مالک یک سهم مشاع از پنج سهم، از دو سهم از پانزده سهم چهاردانگ مشاع حمام موضوع شکایت بوده است و مشاعی بودن ملک، نافی استماع شکایت در احراز وقوع تخلف از قوانین و مقررات به اندازه سهم مالکانه مشاعی تجدیدنظرخواه نمی‎باشد. بنابراین ضمن احراز سمت و ذی‎نفع بودن مشارالیها به قدرالسهم مالکیت نامبرده و پذیرش تجدید‎نظر‎خواهی با استناد به ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار معترض‎عنه نقض و رسیدگی ماهوی به شعبه مرجوع الیه واگذار می‎گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری- مولابیگی ـ فرجی

منبع دادنامه: نمونه آراء قوه قضاییه

پیشنهاد بازدید:درباره بهترین وکیل دیوان عدالت اداری تهران

این مطلب با موضوع طرح دادخواست احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری و دعوی تصدیق ورود خسارت در دیوان عدالت اداری ضمن مقایسه احکام دو قانون عدالت اداری جدید و قدیم تنظیم گردیده است.

تدوین:مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری

ارسال پاسخ

*