نمونه رای دیوان عدالت اداری در خصوص احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری / احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری مقدمه دعاوی مطالبه خسارت از دولت و ادارات دولتی است.

یعنی برای محکومیت ادارات دولتی ابتدا بایستی دادخواست احراز وقوع تخلف اداره یا دستگاه دولتی طرف دعوی را در دیوان عدالت اداری مطرح نمود.

احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری

شعبه دیوان عدالت اداری با بررسی دادخواست مطروحه که معمولاً به خواسته احراز وقوع تخلف سازمان طرف دعوی مطرح می گردد،نسبت به موضوع رسیدگی می نماید.

حکم احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری مقدمه مطالبه خسارت از ادارات دولتی یا شهرداری ها یا سازمان تامین اجتماعی است.

نکته : برای دانستن تفاوت بین دعوی تصدیق ورود خسارت در دیوان عدالت اداری با دادخواست احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری با وکیل باتجربه در دیوان عدالت اداری ( مسعود فریدنی ) تماس حاصل فرمایید.

نمونه رای زیر دارای ارتباط موضوعی با مبحث احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری است.

شاکی در دادخواست تقدیمی برای مطالبه خسارت از اداره برق ، صدور حکم بر ورود خسارت را مطرح نموده است.

به عقیده نگارنده ( مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری ) چنین خواسته یا دعوایی با متن قانون دیوان عدالت اداری منطبق نیست.

رای دیوان عدالت اداری در مورد شرایط احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری

 دیوان صرفاً در صدور حکم به ورود خسارت در صورت احراز تخلف، صلاحیت داشته و صدور حکم به ورود خسارت از باب ضمان در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری بوده و خارج از صلاحیت دیوان است.

شماره دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۱۳۶

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به این که برابر تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ ، احراز وقوع تخلف از سوی شکایت به منظور تعیین خسارت وارده در محاکم عمومی بر عهده دیوان عدالت اداری می باشدو احراز تخلف منوط به تخطی از قانون و ضوابط مقرر توسط اقدامات اداره مشتکی عنه می باشد، لذا در مانحن فیه با توجه به احداث خط فشار قوی در سال ۴۸ و حاکمیت بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه سال ۵۱ و ماده ۱۸ قانون سازمان برق ، اداره مشتکی عنه ردیف اول بر مبنای وظیفه مقرر قانونی در زمان خود اقدام و تخلفی از ضوابط مقرر نداشته ، لذا در اجرای مراتب صدرالاشعار حکم به رد شکایت شکات نسبت به خوانده ردیف اول صادر می شود .

بدیهی است شکات جهت مطالبه خسارت ادعایی از باب ضمان برابر نظریه شماره ۸۶/۳۰/۲۲۸۱۸ -۸۶/۷/۸ شورای محترم نگهبان به محاکم عمومی مراجعه نمایند. در خصوص اداره خوانده ردیف دوم ، با توجه به اینکه حریم اعلامی از سوی اداره برق ، ممنوعیت احداث بنای مسکونی را ذکر نموده ، لذا با نظر به این که مبادرت به ایجاد طرح و یا تصرف اراضی نکرده ، در اجراء بند پ ماده سال ۹۲ قرار رد شکایت صادر می شود.

این رای ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد

بیشتر بدانید : نحوه طرح دعوی در دیوان عدالت اداری

رئیس شعبه ۷ دیوان عدالت اداری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

خلاصه جریان پرونده این است آقای الف .غ. وکیل مع الواسطه شکات ، با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری ، متذکر شده است مراجع طرف شکایت ، ملک شکات را تصرف کرده و موجبات خسارت موکلین را فراهم کرده اند، [ بنابراین] تقاضای رسیدگی نموده است.

شعبه ۷ دیوان عدالت اداری در مورد شکایت علیه شرکت برق منطقه ای تهران به لحاظ عدم تخلف از مقررات حکم به رد شکایت صادر و در مورد شکایت علیه شهرداری قرار رد شکایت صادر نموده است.

صرف نظر از این که در طرف شکایت ، حق تجدیدنظر خواهی به وکیل بلاواسطه اعطاء نگردیده است، نظر به این که اصولاً وکالتنامه آقای الف .غ وکیل شکات در تاریخ ۹۱/۱۱/۱۴ و در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تنظیم شده و در تاریخ مذکور حق تجدیدنظر خواهی از آراء شعب دیوان در قانون اخیر الذکر مقرر نگردیده [ بود و ] حقی را که موکل نداشته ، نمی توانسته به وکیل تفویض گرداند، بنابراین با توجه به متن وکالتنامه های استنادی ، وکیل محترم شکات ، حق تجدیدنظر خواهی از رای تجدیدنظر خواسته را نداشته است.

علیهذا به جهت عدم احراز سمت برای تجدیدنظر خواهی قرار رد آن صادر می شود.

رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه

این مطلب با محوریت موضوع  احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری توسط وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری در تهران ( مسعود فریدنی ) تدوین گدیده است.

بیشتر بدانید: درباره وکیل دیوان عدالت اداری

بدون شک رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ دیوان عالی کشور و عناوینی مانند دادخواست احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری و مطالبه خسارت از ادارات دولتی با این مقاله مرتبط می باشند.

 

ارسال پاسخ

*