شرایط صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم به چیست؟-شرایط رد اعسار

بدون دسته بندی دعاوی حقوقی

شرایط صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم به در قوانین مربوط به اعسار و نحوه پرداخت محکومیت های مالی بیان شده است.روشن است به کارگیری قوانین حقوقی و کیفیت استناد و به بیان بهتر استفاده از ابزارهای قانونی مورد  ذینفعان دعاوی مربوطه یعنی محکوم له و محکوم علیه می باشد.

Image result for Financial debtor

در نمونه دادنامه زیر دادگاه بر اساس یکی از اصول عملیه حکم بر رد دعوی اعسار صادر نموده است.دادنامه مورد نظر از این قرار است:

چنانچه محکوم به رد مال دادخواست اعسار داده باشد، در مقام تردید در اینکه آیا اموال تحصیل شده ازید وی خارج شده است یاخیر، اصل استصحاب وجود اموال درید وی جاری می‌شود تا زمانی که دلیلی بر خروج اموال از ید وی اثبات گردد.

رای دادگاه تجدید نظر

در مورد تجدیدنظرخواهی:۱-ر.ع. ۲-الف.ک. ۳- غ.ل. ۴-ز.ل. ۵- ه.خ. ۶- ن.ف. ۷- م.ف. ۸ – الف.ت. ۹- م.الف. ۱۰- م.ع. ۱۱- ش.د. به طرفیت م.ه. نسبت به دادنامه شماره۶۸۲ مورخ ۲۲/۷/۹۱ صادره از شعبه۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم به تقسیط محکوم‌ٌبه موضوع دادنامه شماره ۳۲۷ مورخ ۱۰/۴/۸۷ شعبه مزبور صادرگردیده است؛ لازم به توضیح است که حسب دادنامه اخیرآقای م.ه. به اتهام کلاهبرداری و فروش مال غیر به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال به شکات محکوم گردیده است. همین طور با توجه به مفاد دادخواست تجدیدنظر و مستندات پیوست و اینکه متعلق موضوع خواسته خواهان بدوی اعسار، از پرداخت وجوهی است که در جریان عمل مجرمانه از مالباختگان تحصیل و در اختیارگرفته است، حال در مقام تردید اینکه اموال تحصیل شده از ید وی خارج شده است یا خیر؟ اصل حاکم، استصحاب وجود اموال در ید وی است از طرفی دلیلی بر خروج وجوه از ید و تصرف وی از سوی تجدیدنظرخوانده ارائه نگردیده است، لذا تجدیدنظرخواهی موجه تلقی و دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر نقض رأی بدوی و رد دعوی خواهان بدوی صادر می‌نماید و در مورد تجدیدنظرخواهی م.ه.، نظر به مراتب فوق مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد تجدیدنظرخواهی صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه
رجاء- استیری

ارسال پاسخ

*