نحوه ارزیابی قیمت روز ملک در دعوی مطالبه بهای ملک از شهرداری

دعاوی حقوقی دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

قیمت روز ملک در دعوی مطالبه بهای ملک از شهرداری چگونه ارزیابی می شود؟ با فرض اینکه شهرداری ملک مورد نظر را تصرف نموده باشد و توافقی نیز برای پرداخت قیمت روز ملک یا دادن معوض ملک به مالک یا مالکین،صورت نگرفته باشد،نحوه و ترتیب ارزیابی قیمت روز ملک در دعوی مطالبه بهای ملک از شهرداری چیست؟

در این باره از دادگاه های حقوقی رایی صادر شده که در زیر درج می گردد:

در دعوی مطالبه بهای املاک تملک یافته توسط شهرداری، چنانچه ملک به تصرف شهرداری در آمده باشد نیازی به تعیین هیأت ۳ نفره کارشناسی نیست و هیأت سه نفره کارشناسی در صورتی تعیین می‌گردد که ملک هنوز به تصرف شهرداری درنیامده باشد.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۰/۲۷شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۲۰۲

رای بدوی در خصوص نحوه ارزیابی قیمت روز ملک در دعوی مطالبه بهای ملک از شهرداری

در خصوص دادخواست بانوان و آقای س.ز. و… با وکالت منفرداً و مجتمعاً آقایان ح.ج. و … به طرفیت شهرداری تهران به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت بهای عادله روز زمین با احتساب کلیه خسارات قانونی، دعوت طرفین، استماع اظهارات وکیل محترم خواهان و مداقه در لوایح تقدیمی خوانده نظر به اینکه اولاً: مالکیت رسمی خواهان‌ها نسبت به ششدانگ پلاک ثبتی مورد ترافع به صورت مشاعی به موجب پاسخ استعلام ثبتی مثبوت به شماره ۲۱۵۷-۳/۹/۱۳۹۲ در نظر دادگاه محرز و مسلم است، ثانیاً: بر اساس نظریه کارشناسی نخستین، هیأت سه نفره و هیأت پنج نفره، کارشناسی که از اعتراض موجه و مدلل طرفین مصون باقی مانده است و با اوضاع و احوال مسلم قضیه هم مباینتی ندارد و قابل پیروی می‌باشد بهای عادله روز زمین مورد تصرف به مبلغ چهار میلیارد و ششصد میلیون تومان تعیین شده است.

ثانیاً: دفاعیات شهرداری محترم تهران مبنی بر مراجعه خواهان به دیوان عدالت اداری و نیز تعیین هیأت سه نفره کارشناسی در ابتدای امر مدلل و موجه نمی‌باشد زیرا ضرورت مراجعه خواهان به دیوان عدالت اداری زمانی است که وی اصل تملک و تصرف را قبول نداشته و به آن اعتراض دارد و هیأت سه نفره کارشناسی در صورتی تعیین می‌گردد که ملک هنوز به تصرف شهرداری درنیامده است بر این اساس دادگاه دعوی خواهان را قابل پذیرش دانسته و به استناد مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغ چهار میلیارد و ششصد میلیون تومان بابت اصل خواسته، هزینه دادرسی به میزان ۰۰۰/۰۹۲/۱ ریال و حقالوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و دستمزد کارشناسی به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۲۸ ریال در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. خواهان مکلف است مابهالتفاوت هزینه دادرسی را پیش از صدور اجرائیه پرداخت نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران- مظلومی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران با نمایندگی ن.ن. به طرفیت ۱-س.ز و… نسبت به دادنامه شماره ۴۵۸ –۳۱/۶/۹۲ شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه ۴۰۰۷۱۹/۱۴/۹۱ که به موجب آن نامبرده به پرداخت بهای عادله روز زمین مورد نزاع و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۹۲/۱ ریال هزینه دادرسی و پرداخت حقالوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۸ ریال هزینه دستمزد کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک ابرازی و اظهارات مضبوط در آن نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجهی که موجب مخدوش شدن دادنامه تجدیدنظرخواسته شود ارائه نموده و جهات تجدیدنظرخواهی با شقوق یاد شده در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی انطباق ندارد دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون یاد شده با رد اعتراض دادنامه بدوی تأیید می‌گردد این رأی قطعی است.

رییس شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

قربان وند – حسین خانی

منبع دادنامه: نمونه آراء قوه قضاییه 

بیشتر بدانید: نمونه دادنامه در مورد مطالبه بهای ملک از شهرداری

این مطلب با موضوع نحوه و ترتیب ارزیابی قیمت روز ملک در دعوی مطالبه بهای ملک از شهرداری تدوین گردیده است.

تدوین: مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری

 

ارسال پاسخ

*