نظریه مشورتی در خصوص زمان طرح تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده صد

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

زمان طرح تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری با توجه به ماده پیش گفته چه موقع است؟ اداره حقوقی قوه قضاییه بر اساس سوالی که استعلام کننده با این جهت گیری که رویه مورد عمل برخی از اعضاء کمیسیون ماده ۱۰۰ در خصوص زمان طرح تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری غلط است،صادر نموده که در زیر درج می گردد:

نظریه مشورتی شماره ۱۲۰۶/۹۸/۷ مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۸

اﺳﺘﻌﻼم:

وﻓﻖ ﺻﺪر ﻣﺎده ﺻﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري، ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ اراﺿﯽ و اﻣﻼك واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﺣﺮﯾﻢ آن ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ اﻗﺪام ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ اراﺿﯽ و ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، از ﺷﻬﺮداري ﭘﺮواﻧﻪ اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻟﺤﺎظ اﺻﻮل و ﻗﯿﻮد ﺛﻼﺛﻪ ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻓﻨﯽ ﯾﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﺷﻤﻮل ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎي ذﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺪراﻟﺬﮐﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﻘﻨﻦ و ﺑﺴﻂ داﯾﺮه ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺗﻔﮑﯿﮏ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ

ﺑﻪ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده ﺻﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ذاﺗﯽ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي ﻓﻮﻧﺪاﻧﺴﯿﻮن، ﺳﺘﻮنﮔﺬاري و دﯾﻮارﮐﺸﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺼﻮر ﻧﻤﻮدن اﻣﻼك را دارا ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎً اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﻋﺪم اﺟﺮاي ﺳﻘﻒ و ﻣﺴﻘﻒ ﻧﺒﻮدن اﺑﻨﯿﻪﻫﺎي اﺣﺪاﺛﯽ، ﻣﻮﺿﻮع را ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺠﺮي ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن در اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز اﯾﺸﺎن اﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮداري را در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اقدام ارشاد فرمایید.

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اﯾﻦ اداره ﮐﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد:

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ در اﺟﺮاي ﻣﺎده ۱۰۰ قانون شهرداری ، ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ اﻗﺪام ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ از ﺷﻬﺮداري ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻋﺪم اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ، ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد و ﺗﻮﺟﻬﺎً ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده ۱۰۰ ﺷﻬﺮداري ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮده، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح و رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺮﻗﻮم ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺑﻪ صراحت در ماده صد قانون ﺷﻬﺮداري اﯾﻦ ﻧﻬﺎد را ﻣﮑﻠﻒ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ از اداﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘـﻤﺎﻧﯽ ﺑﺪون ﭘـﺮواﻧﻪ در زﻣﯿﻦﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر و ﻏﯿﺮﻣﺤﺼﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﻣﺴﻘﻒ ﻧﻤﻮدن اﺑﻨﯿﻪ، ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح و رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده ۱۰۰ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

بیشتر بدانید: وظایف کمیسیون ماده صد و اعضاء آن

این مطلب توسط مسعود فریدنی(وکیل دعاوی شهرداری در دیوان عدالت اداری) با عنوان زمان طرح تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری تدوین گردیده است.

ارسال پاسخ

*