نمونه رای در مورد نحوه جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در حریم شهر تهران

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

نحوه جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در حریم شهر تهران به استناد قانون نظارت و گسترش شهر تهران را در نمونه رای زیر ملاحظه نمایید.

نحوه جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز  در حریم شهر تهران و سایر شهرهای استان به جهت افزایش قابل توجه ساخت و ساز و تراکم جمعیتی در این استان مورد حکم ویژه قانونگذار قرار گرفته است.

گفتنی است اصولاً طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری،مامورین شهرداری می توانند صرفاً از ادامه عملیات ساختمانی خلاف قانون ممانعت به عمل آورند و تخریب و قلع و قمع مستلزم صدور رای از کمیسیون ماده ۱۰۰ است.

این اصل کلی در مورد حریم شهر تهران به استناد تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت و گسترش شهر تهران تخصیص خورده است و این حکم بعدها به سایر شهرهای استان نیز تسری یافته است.

حدود اختیارات شهرداری در مورد تخریب ساخت و ساز های غیر مجاز را در دادنامه زیر ملاحظه نمایید:

نمونه رای در خصوص نحوه جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز

در خصوص دادخواست آقای م.الف. و … به‌طرفیت شهرداری منطقه … تهران به‌خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۳۷ ریال بابت اصل خواسته با احتساب هزینه دادرسی، با عنایت به محتویات پرونده، خواهان‌ها به‌شرح دادخواست تقدیمی چنین توضیح داده‌اند که در تاریخ ۱/۱۲/۸۸ ساختمانشان در روستای … توسط شهرداری خوانده تخریب و به اموال منقول و غیر منقول آنان و به شرح نظریه کارشناس تأمین دلیل، خسارت وارد گردیده است. هر چند نماینده شهرداری به‌شرح پرونده کیفری اعلام نموده که به‌استناد تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت و گسترش شهر تهران، نسبت به تخریب ساختمان اعلام نموده

(توضیح اینکه تبصره مذکور مقرر داشته است: شهرداري پايتخت مكلف است ابنيه و تاسيساتي را كه بدون پروانه ساختمان و رعايت مفاد اين ماده در خارج از محدوده خدمات شهري فعلي تهران احداث گردد جلوگيري و تخريب نمايد.)

و ساخت و ساز شاکی بصورت غیرمجاز و در حریم شهر تهران بوده و شاکی نیز مجوز و پروانه ساخت بنا را به دادگاه ارائه نداده است، این امر جواز تخریب اموال منقول موجود در ساختمان نمی‌باشد و تخریب اموال منقول در اجرای قانون مذکور فاقد توجیه قانونی می‌باشد و با توجه باینکه نظریه کارشناس رسمی دادگستری به‌شرح پرونده تأمین دلیل، مصون از تعرض باقی مانده است، لذا دادگاه دعوی خواهان‌ها را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۲ و ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شهرداری خوانده را بپرداخت مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۳۷ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۷۹۵ ریال بابت هزینه دادرسی، در حق خواهان‌ها، محکوم می‌نماید.

 رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز، قابل تجدید‌نظر‌ در محاکم تجدید‌نظر‌ استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش آفتاب – شجاعی

رای دادگاه تجدید نظر/ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۰۷۰

در خصوص تجدید‌نظر‌‌خواهی شهرداری منطقه … تهران با نمایندگی آقای ح.ج. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه ۲۰۰ – ۸/۷/۱۳۹۲ صادره از شبعه ۱ دادگاه عمومی بخش آفتاب که بر اساس آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبالغ مندرج در آن از باب خسارات وارده به شرح آن صادر شده است، دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و مرقومه دادگاه نخستین، تجدیدنظرخواهی را با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل انطباق ندانسته و به استناد ماده ۳۵۸ همان قانون و ماده ۱۰ قانون شورای حل اختلاف، با رد تجدید‌نظر‌خواهی، دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

قربان‌وند – حسین‌خانی

این مطلب در مورد ضمانت اجرای ضوابط ساخت و ساز در حریم شهر تهران و نحوه جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز

تدوین گردیده است.

ارسال پاسخ

*