ضوابط ساخت و ساز در حریم شهرها

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی کیفری دعاوی ملکی

ضوابط ساخت و ساز در حریم شهرها و تکالیف شهرداری و سازمان ها و نهادهای دیگر از جمله سازمان جهاد کشاورزی در مورد مقدمات صدور پروانه در حریم شهر و تکالیف قانون شهرداری در مورد ضمانت اجرا تخطی از ضوابط ساخت و ساز در حریم شهرها موضوعی است که ذیلاً طی چند بند بر اساس تصریحات قانونی بدان می پردازیم:

اصل متابعت حریم شهر از ضوابط ساخت و ساز در محدوده شهر

ضوابط ساخت و ساز در حریم شهرها اصولاً مانند احکام و قواعد ساخت و ساز در محدوده قانونی شهرهاست.

بنابراین مالکین اراضی و املاک واقع در حریم شهر باید از شهرداری بابت ساخت و ساز مجوز دریافت نمایند.کاربری ملک باید مطابق کاربری مورد درخواست برای صدور پروانه باشد.

در موارد عدم تطبیق کاربری ،کمیسیون ماده ۵ و در مواردی سازمان جهاد کشاورزی(در مورد اراضی زراعی و باغ ها)بایستی تاییدات لازم را صادر نمایند و…

در همین ارتباط ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره یک آن مقرر می دارند:

مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری ‌پروانه اخذ نمایند. ‌(الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین‌محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید

در مواردیکه شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری میکند مکلف است حداکثر ظرف یک‌هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر اینصورت کمیسیون بتقاضای ذینفع بموضوع رسیدگی خواهد کرد

ضوابط ساخت و ساز در حریم شهرها در زمین های زراعی و باغ ها

در مورد این اراضی توجهاً به حساسیت های اقتصادی که بواسطه محدود بودن اراضی کشاورزی در ایران وجود دارد ،علاوه بر الزامات حقوق شهری و شهرسازی ،گرفتن تاییدیه از سازمان جهاد کشاورزی برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی به کاربری مورد نظر مالک جهت احداث بنا ضروری است.

در همین ارتباط ماده ۱قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها  اشعار می دارد:بمنظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره‌وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در‌خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد.

در تبصره این ماده آمده است:تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌‌گردد

قانونگذار حتی تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ ها را جرم انگاری نموده است.در ماده ۳ قانون مذکور می خوانیم: کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(۱)‌ماده(۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده‌است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش‌ماه محکوم خواهندشد

بنابراین ملاحظه می گردد که ضوابط ساخت و ساز در حریم شهرها در قلمرو اختیارات و وظایف دو نهاد شهرداری و سازمان جهاد کشاورزی قرار می گیرد.

ضمانت اجرای تخلف از ضوابط ساخت و ساز در حریم شهرها چیست؟

در این باره باید موضوع تفکیک گردد:

قاعده کلی تخلف از ضوابط ساخت و ساز در حریم شهرها

به استناد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری،جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ جهت اعمال یکی از ضمانت اجراهای قانونی ،قاعده کلی تخلف از ضوابط ساخت و ساز در حریم شهرهاست.

وضع خاص تخلف از ضوابط ساخت و ساز در حریم شهرها تابع استان تهران

به موجب  تبصره ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب ۱۷/۵/۱۳۵۲شهرداری پایتخت مکلف است ابنیه و تأسیساتی را که بدون پروانه ساختمان و رعایت مفاد این ماده در خارج از محدوده خدمات شهری تهران احداث گردد جلوگیری و تخریب نماید

همچنین تبصره ۱ ذیل بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱/۱۲/۱۳۷۲ تصریح می دارد:«به منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداری های مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش شهر تهران استفاده نمایند

لذا در مورد این شهرها حتی بدون ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ مامورین شهرداری بناها و مستحدثات خلاف یا بدون پروانه را تخریب می نمایند.

وضع خاص ضوابط ساخت و ساز در حریم شهرها در اراضی زراعی و باغ ها

اگر از جهاد کشاورزی مجوز تغییر کاربری مزارع و باغ های حریم شهرها اخد نشود حتی صدور جواز ساخت از شهرداری نیز بی اعتبار است.

حتی تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مقرر می دارد: مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند

این مطلب با موضوع صدور پروانه و ضمانت اجرای تخلف از ضوابط ساخت و ساز در حریم شهرها تدوین گردیده است.

ارسال پاسخ

*