مهلت صدور رای در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

مهلت صدور رای در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ،موضوعی است که از چند جهت حائز اهمیت است.

نخست اینکه مالکین و کلیه ذینفعان مانند مستاجرین و همسایگان تمایل دارند هر چه سریعتر نوع تصمیم و رای کمیسیون مورد نظر مشخص گردد.

اهمیت رعایت مهلت صدور رای در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

مالک ترجیح می دهد در مهلت قانونی رای کمیسیون صادر گردد تا در صورتی که رای را به نفع خود نمی داند ابتدا در کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ شهرداری و سپس در دیوان عدالت اداری به رای مورد نظر اعتراض نماید.

از طرفی صدور پایان کار ساختمان و سپس صورتمجلس تفکیکی از مقدمات انتقال سند و صدور اسناد مالکیت تفکیکی است و همه اینها باید بعد از مرتفع شدن مشکل خلافی،انجام پذیرد.

بویژه در مورد احداث مجتمع های مسکونی و تجاری معمولاً مالک یا سازنده؛ قراردادهای فروشی به خریداران یا پیش خریداران منعقد می نمایند که در آنها شرط پرداخت خسارت بابت تاخیر در تحویل یا تاخیر در تنظیم سند رسمی درج می نمایند،هر چه مهلت صدور رای در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری طولانی تر باشد،امکان محکومیت فروشنده به پرداخت خسارات قراردادی مذکور بیشتر می باشد.

در مورد مستاجرین و بویژه مستاجرین اماکن تجاری و اداری نیزتعجیل در صدور رای کمیسیون و کوتاه تر بودن مهلت صدور رای در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اهمیت ویژه ای دارد.

کاسب یا سردفتری که ملکی را به اعتبار موقعیت ممتاز آن به عنوان محل کسب و کار اجاره نموده و به واسطه تخلف ساختمانی ،رای به قلع بنا صادر شده است،ترجیح می دهد که هر چه سریعتر تکلیف موضوع مشخص گردد تا یکی از دو راه فسخ ، انفساخ یا بطلان قرارداد اجاره از یک سو یا تمدید و ابقا رابطه استیجاری را در پیش گیرد.

همین منافع و ترجیحات با اهمیت کمتر در مورد همسایگان بویژه همسایه بلافصل راجع به کوتاه بودن مهلت صدور رای در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری وجود دارد.

حکم قانون درباره مهلت صدور رای در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

تبصره ۱ ماده صد قانون شهرداری،اشعار می دارد:

 در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت ‌داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شروع باحداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيونهائي مركب از نماينده‌ وزارت كشور بانتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري بانتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر بانتخاب انجمن مطرح‌ ميشود كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مينمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذكور‌كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت ميكند ظرف مدت يكماه تصميم مقتضي بر‌حسب مورد اتخاذ كند در موارديكه شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري ميكند مكلف است حداكثر ظرف يك‌هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد در غير اينصورت كميسيون بتقاضاي ذينفع بموضوع رسيدگي خواهد كرد

بنابراین بعد از وصول دفاعیه ذینفع، کمیسیون ظرف یک ماه تصمیم گیری می نماید اما به نظر می رسد بویژه با توجه به تخصصی بودن موضوعاتی مانند ضرورت یا عدم ضرورت قلع بنا،تاثیر سال احداث بنا در تعیین جرایم و…که در اینجا لزوم جلب نظر کارشناس را ایجاب می نماید ،تصمیم گیری مورد تصریح در این تبصره لزوماً به معنای صدور رای نیست بلکه هدف قانونگذار این بوده که مهلت صدور رای در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری معین گردد.

بنابراین بعد از تقاضای شهرداری برای رسیدگی به تخلف و بعد ار انقضای مهلت ده روز ارائه دفاعیه توسط ذینفع ،شهرداری بایستی ظرف یک ماه به موضوع رسیدگی نماید.

به نظر ما هر گاه دفاعیه مورد نظر قبل از انقضای مهلت ده روزه به کمیسیون تقدیم گردد،مبدا مهلت صدور رای در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری از روز وصول لایحه ذینفع محاسبه می گردد.

بیشتر بدانید: مقاله درباره کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

این مطلب در ارتباط با مهلت صدور رای در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تدوین گردیده است.

ارسال پاسخ

*