ارکان دادخواست خلع ید از ملک چیست؟

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

ارکان دادخواست خلع ید از ملک چیست؟ برای دفاع در دعوای خلع ید؛چگونه می توان از ارکان دعوی خلع ید استفاده نمود؟

در دادنامه بدوی زیر که در مرحله تجدیدنظر نیز تایید شده است ملاحظه می گردد که اثبات عنصر غصب ضروری است و در جایی که خوانده دعوی خلع ید با خواهان قراردادی منعقد نموده است و تصرفات خود را بر اساس قرارداد مذکور ادامه می دهد؛لزوماً بایستی قرارداد مذکور به یکی از طرق قانونی منحل گردد یا حکم بطلان آن صادر شود.

بیشتر بدانید: نمونه دادخواست اعلام بطلان معامله

چکیده دادنامه: هرچند بر اساس قانون ثبت محاکم، تنها مالک رسمی را به‌عنوان مالک می‌شناسند اما طرح دعوای خلع ید از سوی مالک رسمی علیه منتقلٌ‌الیه عادی منوط به طرح دعوای بطلان قرارداد عادی است.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰  شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۳۷۱

رای بدوی در مورد ارکان دادخواست خلع ید از ملک

آقایان م.خ. و ب.الف. و ص.، ع. ، ط.، م. جملگی الف.، الف.، ع. و ض. جملگی با شهرت خ. با وکالت آقای م.ب. به‌طرفیت آقای م.م. که آقای م. ع. به وکالت از خوانده تحصیل سمت نمودند دعوای خلع ید از دو باب مغازه و یک باب‌ انباری به پلاک ثبتی ۱۸۵۳ و ۱۸۴۸ و ۱۸۴۹ و یک فرعی از ۱۸۵۰، ۱۸۵۱ و ۱/۱۸۵۰واقع در بخش هشت حوزه ثبتی تهران و خسارات دادرسی را اقامه نمودند. دادگاه اظهارات وکلای محترم طرفین دعوا را استماع نمود خوانده به‌موجب قرارداد عادی مورخ ۲۷/۴/۹۰ از طریق مباشر و نماینده مالکین این مغازه‌ها را خریده است و اکنون در تصرف دارد لیکن وکیل محترم خواهان توضیح دادند که عقد بیع باطل است که دادگاه حق رسیدگی به آن را درحالی‌که موضوع خواسته نیست ندارد چنانچه دعوای خواهان خلع ید به جهت بطلان قرارداد است باید در دادخواست بطلان قرارداد را بخواهند و با اثبات آن عنصر غصب محقق شود بنابراین دعوای خواهان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را ندارد و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است.

پیشنهاد بازدید: حکم خلع ید علیه چه کسانی اجرا می شود؟

مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مأمور در شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کلانتریان

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱- م.خ. ۲- ب. اصالتاً و ولایتاً از سوی نفر ششم ۳- ع. ۴- ص. ۵- ط. ۶- م.ی. همگی الف. ۷- ض. ۸- الف. ۹- ع. (سه نفر اخیرالذکر خ.) با وکالت م.ب. به‌طرفیت م.م. نسبت به دادنامه شماره ۶۷۴ مورخ ۹/۷/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار ردّ دعوی تجدیدنظر خواهان‌های صدرالذکر مبنی بر خلع ید از دو باب مغازه و یک باب‌ انباری به انضمام خسارات دادرسی به لحاظ عدم قابلیت استماع به کیفیت مطروحه (بدون درخواست ابطال قرارداد فروش) صادر و اعلام گردیده است دادگاه با توجه به مجموع اوراق پرونده و تحقیقات معموله و اقرار وکیل خواهان‌های بدوی در جلسه دادرسی مورخ ۳/۷/۹۲ مبنی بر وجود قرارداد با نماینده فروش و با عنایت به اینکه وکیل تجدیدنظر خواهان‌ها در این مرحله از دادرسی، دلیل خاص یا مطلب متقنی در جهت تزلزل اساس دادنامه معترض‌ٌعنه ابراز نکرده و از سوی دیگر دادنامه مزبور بر اساس دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً اصدار یافته است و از جهت انطباق با اصول دادرسی و مقررات قانونی فاقد ایراد و خدشه قانونی است لذا مستند ا به ماده۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه فوق را تأیید و استوار می‌نماید این رأی حضوری و قطعی است .

رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

دیو سالار ـ رضایی

منبع دادنامه : نمونه آرا قوه قضاییه

بیشتر بدانید: درباره خلع ید از ملک مشاع

این مطلب در پاسخ به این سوال که ارکان دادخواست خلع ید از ملک چیست؟ برای دفاع در دعوای خلع ید؛چگونه می توان از ارکان دعوی خلع ید استفاده نمود؟ تدوین گردیده است.

تدوین: مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

 

ارسال پاسخ

*