خلع ید از ملک مشاع

دعاوی کیفری دعاوی ملکی

خلع ید از ملک مشاع جمله دعاوی ملکی است که با فراوانی تقریباً بالا نسبت به سایر دعاوی در دادگاههای عمومی حقوقی مطرح می گردد.

نمونه دادنامه  های زیر که در بردارنده برداشتهای قضایی متفاوت از یک موضوع است،در موضوع و حول محور غصب و خلع ید صادر گردیده اند.

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقایان…. جملگی با شهرت… با وکالت آقایان… به طرفیت بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و آقای … به خواسته خلع ید از منافع و  تجهیزات و امتیازات یک دستگاه چاپخانه واقع در تهران و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل دادگاه اظهارات طرفین را استماع نمود اولاً دعوی توجهی به خواندگان ردیف اول و دوم ندارد زیرا آنان تصرفی در موضوع دعوی ندارند و به استناد مواد ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد خواهان را نسبت به خواندگان مذکور صادر و اعلام می نماید.ثانیاً دفاع وکیل محترم خوانده ردیف سوم به اینکه موکلش شش دانگ حقوق کسبی ملک موضوع دعوی را از بنیاد مستضعفان خریداری کرده است موجه نمی باشد زیرا صرف نظر از اینکه نماینده بنیاد مستضعفان در جلسه دادگاه اظهار داشتند که ماحق مالکانه را از خوانده ردیف سوم از حیث انتقال حقوق کسبی به وی اخذ نموده ایم و شش دانگ منافع و حقوق کسبی را نفروختیم با فرض صحت اظهارات وکیل محترم خوانده بنیاد مستضعفان نسبت به دو دانگ از حقوق کسبی ملک اساساً مالکیتی نداشته است زیرا مالکیت خواهان به موجب سند رسمی به شماره ۴۱۶۹۸ مورخ ۲۸/۱۰/۲۳۵۶ نسبت به دو دانگ از حقوق کسبی در چاپخانه موضوع دعوی محرز است و سند عادی مستند دعوای خوانده در حدی که با سند رسمی خواهان تعارض دارد بلااثر است و مفاد مواد ۷۰ الی ۷۳ قانون ثبت موید همین امر است و نظر به اینکه مفاد رای وحدت رویه به شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۸۳ ناظر بر خلع ید از املاک غیر منقول است و انصرف از مالکیت بر منافع دارد و تصرفات خوانده ردیف سوم نیز مورد انکار وکیل محترم ایشان قرار نگرفته است دادگاه استمرار تصرفات و انتفاع خوانده ردیف سوم را فاقد مشروعیت نسبت به دو دانگ منافع متعلق به خواهان تشخیص می دهد و به استناد ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف سوم به خلع ید از منافع و تجهیزات و اممتیازات یک دستگاه چاپخانه موضوع سند رسمی مارالذکر و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۶۱/۱ ریال و حق الوکاله وکلای خواهان طبق تعرفه به عنوان خسارت ناشی از طرح دعوی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. حکم صادر شده حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است.

 

                                            رئیس شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران-کلانتریان

رأی دادگاه

تجدیدنظر آقای … با وکالت  آقای … به طرفیت تجدیدنظر خواندگان با وکالت خانم … نسبت به دادنامه شماره ۶۶۹-۹/۷/۹۱ از شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظر خواندگان مبنی بر خلع ید از منافع از منافع و تجهیزات و امتیازت موضوع سند رسمی مندرج در پرونده بدوی موجه تشخیص و حکم بر خلع ید از منافع و تجهیزات و امتیازات یک دستگاه چاپخانه موضوع سند رسمی صادر شده است. اینک در این مرحله از رسیدگی این دادگاه جامع محتویات پرونده را مورد دقت و مطالعه قرارداد و به لوایح تقدیمی طرفین توجه نمود.نظر به اینکه برابر لایحه مثبوت در پرونده به شماره ۱۴۸-۲/۲/۹۱ وکیل خواهان کتباً تقاضای استرداد نسبت به به بخشی از خواسته مبنی بر خلع ید از تجهیزات و منافع را نموده و نسبت به این خواسته برابر دادنامه شماره ۱۰۲-۹/۲/۹۱ قرار ابطال دادخواست صادر گردیده است ورود مجدد محکمه نخستین در خصوص موضوعی که قبلاً رای صادر گردیده فاقد موضعیت قانونی است از این رو به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه نقض می گردد. اما در خصوص خواسته تجدیدنظر خواندگان نسب به خلع ید از منافع نظر به اینکه به موجب سند رسمی شماره ۴۱۶۹۸ مورخ ۲۸/۱۰/۲۵۳۶ که در خصوص کلیه حقوق صنفی و سرقفلی می باشد و دلیلی از سوی تجدیدنظر خواه مبنی بر اذن یا توافق از سوی تجدیدنظر خواندگان که دلالت بر قانونی تصرفاتش باشد ارایه نگریده لذا دادگاه با استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض نسبت به خلع ید از منافع ملک مورد نزاع دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این قسمت تأیید می نماید.این رأی قطعی است

                                     رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه

                                                                 حجازی فر-حسین خانی

به نقل از آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

مطلب مرتبط :نظریه مشورتی درباره خلع ید مشاعی

ارسال پاسخ

*