ادعای اعسار از پرداخت محکوم به و تفاوت دیون معاوضی و غیرمعاوضی

دعاوی حقوقی

ادعای اعسار از پرداخت محکوم به و اینکه تفاوت دیون معاوضی و غیرمعاوضی در جریان دعوی اعسار چیست،موضوع نظریه مشورتی زیر است:

نظریه مشورتی درباره ادعای اعسار از پرداخت محکوم به

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

اﺳﺘﻌﻼم:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده ۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۹۴ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﻤﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺎوﺿﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاي رﻫﺎﯾﯽ از ﺣﺒﺲ آﯾﺎ وي ﺑﺎﯾﺪ دادﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺴﺎر ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ؟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺛﺒﺎت ﺗﻤﮑﻦ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺤﮑﻮمﻟﻪ اﺳﺖ و اﺻﻞ ﺑﺮ اﻋﺴﺎر اﺳﺖ ﻣﺤﮑﻮمﻟﻪ ﭼﻪ دﻋﻮاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ؟ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮط ﺣﺒﺲ ﻧﺸﺪن ﻣﺪﯾﻮن

را اﺛﺒﺎت اﻋﺴﺎر ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺗﻔﺎوت ﺿﻤﺎن ﻣﻌﺎوﺿﯽ و ﻏﯿﺮﻣﻌﺎوﺿﯽ در ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ:

۱-اوﻻً، ﻣﺎده ۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۹۴ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺑﺎر اﺛﺒﺎت اﻋﺴﺎر ﯾﺎ اﯾﺴﺎر ﺧﻮاﻫﺎن دﻋﻮاي اﻋﺴﺎر اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺒﺎرت »ﺧﻮاﻧﺪه دﻋﻮاي اﻋﺴﺎر« در اﯾﻦ ﻣﺎده ﻃﺮح دﻋﻮاي اﻋﺴﺎر از ﺳﻮي ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﺟﻬﺖ اﺛﺒﺎت اﻋﺴﺎر ﯾﺎ اﯾﺴﺎر او ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ. ﺛﺎﻧﯿﺎً، ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺎده ۳ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣ ﻌﻠﯿﻪ ﺗﺎ ﺳﯽ روز ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮال ﺧﻮد دﻋﻮاي اﻋﺴﺎر ﺧﻮﯾﺶ را اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺒﺲ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺤﮑﻮﻣﻌﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ و از ﻓﺮﺻﺖ و اﻣﺘﯿﺎز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺴﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﺪ، اﻣﮑﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ وي ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده ۳ ﻗﺎﻧﻮن اﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ.

۲-ﺗﻔﺎوت دﯾﻮن ﻣﻌﺎوﺿﯽ و ﻏﯿﺮﻣﻌﺎوﺿﯽ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﺎده ۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺑﺎر اﺛﺒﺎت ادﻋﺎي اﻋﺴﺎر ﯾﺎ اﯾﺴﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﮐﻪ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر دﯾﻮن ﻣﻌﺎوﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﺛﺒﺎت اﻋﺴﺎر ﺑﺮﻋﻬﺪه اوﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺗﻠﻒ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻤﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﯿﮑﻦ در دﯾﻮن ﻏﯿﺮﻣﻌﺎوﺿﯽ ﻫﺮﮔﺎه ﺧﻮاﻧﺪه دﻋﻮاي اﻋﺴﺎر ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻼﺋﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻼﺋﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﺑﻖ او ﻧﺰد ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﺮز ﻧﺒﺎﺷﺪ، ادﻋﺎي اﻋﺴﺎر ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﺪﯾﻮن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ می شود.

بیشتر بدانید: شرایط صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به چیست؟

این مطلب با موضوع ادعای اعسار از پرداخت محکوم به تدوین گردیده است.

ارسال پاسخ

*