شکایت از ایران خودرو بابت تحویل خودرو معیوب|رای دادگاه

دعاوی حقوقی

شکایت از ایران خودرو بابت تحویل خودرو معیوب بابت تاخیر تحویل خودرو و نیز شکایت از ایران خودرو بابت تحویل خودرو معیوب از جمله مهم ترین شکایات علیه این شرکت معروف خودروسازی در ایران هستند.

در مورد شکایت از ایران خودرو بابت تحویل خودرو معیوب بایستی گفت چون خودرو پیش خرید شده یا خرید فوری شده ،از جمله کالاهای کلی است،پس خریدار از آثار و تبعات بیع کلی بهره مند می گردد.

در زیر نمونه دادنامه ای در مورد شکایت از ایران خودرو بابت تحویل خودرو معیوب و رای دادگاه دایر بر محکومیت شرکت مذکور درج می گردد.

نمونه دادنامه در مورد شکایت از ایران خودرو بابت تحویل خودرو معیوب

اگر مبیع (اتومبیل) به صورت کلی باشد و به نحو معیوب تحویل مشتری گردد ازآنجائیکه می بایست  عرفاً سالم باشد، مشتری حق دارد که تعویض مبیع معیوب را با مبیع سالم تقاضا کند.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۶۰۱

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای (م. الف.) به طرفیت شرکت ایران خودرو به خواسته تعویض خودروی پژو روآ به شماره ۱۴۶ص۱۱ الف. ۳۳ به شماره شاسی ۲۸۵۴۷۴ و مطالبه خسارات ناشی از معیوب و غیر استاندارد بودن آن با احتساب هزینۀ دادرسی، بدین توضیح که یک دستگاه خودروی  پژو روآ از شرکت ایران خودرو خریداری و در تاریخ ۲۹/۷/۸۹ تحویل گرفته و به موجب تأمین دلیل و فاکتورهای پیوست خودروی مذکور غیر استاندارد بوده و محور عقب خودرو با اتاق آن همخوانی ندارد و همین امر موجب لاستیک سایی و شانه خالی کردن خودرو و عدم کنترل آن و لرزش و زوزه اتاق می گردد و بارها به ایران خودرو مراجعه و قطعاتی از خودرو تعویض گردید و[لیکن]  درست نشده است و ایران خودرو توجه ننموده است و حال تقاضای تعویض خودرو و هزینه های ناشی از غیر استاندارد بودن خودرو و خواب آن را با احتساب هزینۀ دادرسی اعمّ از ابطال تمبر و کارشناسی را نموده است.سپس دعوی خود را نسبت به خسارات ناشی از غیر استاندارد بودن خودرو را طی لایحه ای مسترد نموده است دادگاه در خصوص مطالبه خسارت ناشی از معیوب بودن، نظر به اینکه خواهان طی لایحه ای دعوی خود را مسترد نموده است، مستنداً به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی را صادر و اعلام می دارد و نسبت به تعویض خودرو و نظر به اینکه دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده و کارشناس محترم به طور مستدل و کتبی و به طور صریح اعلام داشته محور عقب خودروی مذکور به میزان ۲ سانتی متر به سمت چپ نصب گردیده و این عیب از زمان تحویل خودرو وجود داشته و مؤثر در حرکت خودرو می باشد و خودرو تصادف ننموده است و غیر استاندارد بودن خودرو را احراز نموده است و از سوی شرکت ایران خودرو اعتراض شده که از نظر دادگاه ایراد و اعتراض مؤثری صورت نگرفته است و با اوضاع و احوال مغایرتی ندارد. لذا دادگاه مستنداً به ماده ۴۱۴ قانون مدنی نظر به اینکه مبیع کلی بوده نه شخصی و در بیع کلی وظیفه بایع این است که کالای سالم تحویل مشتری دهد نه معیوب و در صورت عیب باید نوع سالم تحویل خریدار بدهد و [با استناد به] مواد ۴ و ۳ قانون حمایت از مصرف کنندگان حکم به محکومیت خوانده به تحویل یک دستگاه پژو روآ سالم و بدون عیب به خواهان با احتساب هزینۀ دادرسی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد.

رئیس شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران – مجرد

رای دادگاه تجدید نظر در خصوص شکایت از ایران خودرو بابت تحویل خودرو معیوب

شرکت ایران خودرو به طرفیت آقای….نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۱۹۵۰-۲۸/۱۲/۹۰ شعبه۲۱۶ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که مشعر است بر محکومیت تجدید نظر خواه به تحویل یک دستگاه پژو روآ سالم و بدون عیب به خواهان بدوی با احتساب هزینۀ دادرسی با عنایت به اینکه رأی معترضٌ عنه بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری که سواری پژو به شماره ۱۴۶ ص ۱۱ الف. ۳۳ را به علت نقص در محور عقب دارای عیب ساختاری شناخته و مسئولیت آن را به عهده کارخانه سازنده دانسته است صادر گردیده لایحه تجدیدنظرخواهی متضمن ایراد مؤثری به این نظریه نیست و تجدیدنظرخواه مکلّف بوده یک دستگاه خودروی سالم به آقای (م. الف.) تحویل دهد با وجود نقص فوق الذکر و چند مورد مراجعه تجدیدنظرخواه به نمایندگی های مجاز شرکت ایران خودرو ایراد مذکور مرتفع نشده است لذا شرکت ایران خودرو در قبال استرداد خودروی معیوب مکلّف به تحویل خودروی سالم است، علی هذا ضمن رد تجدید نظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران –  مستشار دادگاه

صفیری – امیری

منبع دادنامه: نمونه آرا قوه قضاییه

بیشتر بدانید: نمونه شکایت فروش مال غیر ( فروش خودرو غیر)

این مطلب با موضوع شکایت از ایران خودرو بابت تحویل خودرو معیوب تدوین گردیده است.

تدوین:مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

ارسال پاسخ

*