نمونه دادنامه در خصوص تفاوت فسخ و ابطال در قراردادها

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

تفاوت فسخ و ابطال در قراردادها موجب می گردد که نتوان در یک دادخواست دو خواسته فسخ و بطلان یا ابطال قرارداد را مطرح نمود.

تفاوت فسخ و ابطال در قراردادها

قرارداد قابل فسخ قراردادی صحیحی است که مدعی فسخ به استناد شرط فسخ قراردادی یا قانونی دعوی تایید فسخ را مطرح می نماید.

اما قرارداد باطل قراردادی است که اساساً از ابتدا موجودیت حقوقی نیافته است.لذا طرح ادعای فسخ آنها موضوعیت ندارد.

به گفته وکیل دعاوی ملکی و قراردادها ( مسعود فریدنی ) مقدمات دعوی فسخ و بطلان نیز متفاوت است.زیرا :

برای طرح دعوی فسخ لازم است قبل از ثبت دادخواست تایید یا تنفیذ فسخ ، فسخ قرارداد به مخاطب اعلام گردد.

ولی برای طرح دادخواست اعلام بطلان معامله و قرارداد نیازی به ارسال اولیه اظهارنامه فسخ قرارداد نیست.

پیشنهاد مطالعه : درباره اظهارنامه فسخ معامله و قرارداد

طرح توامان دعاوی تایید فسخ و اعلام بطلان قرارداد در دادخواست واحد

طرح خواسته های تایید فسخ و اعلام بطلان قرارداد ضمن یک دادخواست به دلیل تعارض شکلی و ماهوی قابل استماع نیست

دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۳۲۱

 

رای دادگاه بدوی درباره تفاوت فسخ و ابطال در قراردادها

دعوی م.الف با وکالت ذ.م به طرفیت ۱- ص. ۲- ح. ۳- ک. ۴-ق.ع عبارتست از تقاضای رسیدگی و صدور دایر بر تایید فسخ قرارداد مورخه ۱۳۹۰/۲/۲۰ به علت تحقق خیار غبن فاحش و افحش و اعلان قرارداد ۱۳۹۰/۲/۲۱ به لحاظ صوری بودن آن با احتساب کلیه هزینه ها و خسارات دادرسی و دعوی تقابل مطروحه خواندگان اصلی با وکالت م.ب علیه م.الف و م.ح.ک عبارتست از الزام تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع و خسارت تاُخیر تحویل ملک و پلاک قطعه ۳ تفکیکی از ۱۴۵۰۰ فرعی از یک اصلی واقع در بخش ۱۲ تهران به شرح دادخواست تسلیمی ، با عنایت به محتویات پرونده های اصلی و تقابل و اظهارات و مدافعات و وکلای طرفین دعاوی اولاً – قطع نظر از ماهیت موضوعات اقامه شده ، مقررات شکلی دادرسی از حیث درج نام وکیل دوم خواهان اصلی در دادخواست اصلی رعایت نشده است لذا وی در دعوی مذکور فاقد سمت است.

ثانیاً – اگر چه خواهان اصلی ، مالک رسمی پلاک مورد تنازع است و با وکالت مع الواسطه از سوی وی طرح دعوی معمول شده است ولکن به جهت این که قراردادهای ۱۳۹۰/۲/۲۰ و ۱۳۹۰/۲/۲۱ بوسیله م.ح.ک به عنوان فروشنده منعقده گردیده است علی القاعده در اقامه دعوی تاُیید فسخ و ابطلال قرارداد نامبرده می بایست دخیل می بود و در مقام خواهان قید و درج می گردید. ثالثاً – خواسته اعلام ابطال قرارداد ۹۰/۲/۲۱ تقویم نشده است و تعمیر دادرسی آن ابطال نگردیده است .

 رابعاً – طرح خواسته تایید فسخ و اعلام ابطال قرارداد مرقوم ضمن یک دادخواست و دعوی در مقام رسیدگی ونتیجه دچار معارضه شکلی و ماهوی است اگرچه راجع ، به یک ملک است و علی القاعده می بایست اول یکی از آن دو خواسته رسیدگی گردیده و قطعی شود و سپس خواسته دیگر اقامه شود بنابراین دعوی اصلی به کیفیت مطروح و شرایط موجود قابل استماع نیست.

 لذا دادگاه با استناد به ماده ۲ و ۸۴ قانون آیین دادرسی قرار رد دعوی را صادر و اعلام می نماید و اما در مورد دعوی تقابل نیز با عنایت به موضوع دعوی اصلی که فسخ و ابطال است و محل اختلاف و تنازع طرفین معاملات می باشد و به آن در ماهیت رسیدگی قضایی نشده است لذا رسیدگی به موضوع ابطال است.

همچنین تحویل مبیع و خسارت تاخیر تحویل که خواسته های جداگانه است تقویم نشده است و تمبر آن ابطال نگردیده است مضافاً به این که تحویل مبیع قبل از اخذ مالکیت رسمی ثبتی دارد و قابل استماع نیست.

 بنابراین دعوی تقابل نیز بر سپاق اقامه شده و شرایط ذکر شده مسموع نیست لذا حسب ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر می شود .

رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقایان ۱- م.الف ۲- م.ح.ک با وکالت آقایان ۱- ذ.م ۲- ح.م به طرفیت آقایان ۱- ح ۲- ص ۳- ق. ۴- ک. شهرت همگی ع. نسبت به دادنامه شماره ۷۰۴/۹۱ شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب تنظیم سند رسمی ملک متنازع فیه ( پلاک ۱۴۵۰۰ فرعی از یک اصلی واقع در … ) و تحویل مبیع و پرداخت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه ، صادر شده و در خصوص تجدیدنظر خواهی ص.ع با وکالت آقای م.ب به طرفیت آقایان ۱- م.ح.ک ۲- م.الف با وکالت آقایان ذ.م و ح.م نسبت به دادنامه شماره ۶۰۱/۹۱ که به موجب آن حکم بطلان دعوی تجدیدنظر خواه مبنی بر صدور حکم به تایید فسخ قرارداد مورخ ۹۰/۲/۲۱ به لحاظ صوری بودن صادر شده است .

و در رابطه با اعتراض و تجدیدنظر خواهی آقایان ۱- م.الف ۲- م.ح.ک. با وکالت آقایان ۱- ذ.م ۲- ح.م به طرفیت آقایان ۱- ح. ۲- ص. ۳- ق. ۴- ک. شهرت همگی ع. نسبت به دادنامه شماره ۶۰۱/۹۱ که به موجب آن حکم به بطلان دعوی به شرح مزبور صادر شده است نظر به این که دادنامه های تجدیدنظر خواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی اصدار یافته است و ادعای تجدیدنظر خواهان قابل انطباق با بندهای ج و ه ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد.

 فلذا اعتراض نامبردگان غیر موجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه های تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می گردد آرای صادره قطعی است.

 مضافاً این که در مورد عدم صدور حکم نسبت به خسارت عدم انجام تعهد با عنایت به این که دادگاه بدوی حکم متقضی صادر نکرده است فلذا این شعبه با تکلیف قانونی مواجه نمی باشد.

رئیس شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

منبع دادنامه : نمونه آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

این مطلب با محوریت موضوع تفاوت فسخ و ابطال در قراردادها توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری در امور ملکی ) تدوین گردیده است.

تلفن تماس: ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

مطلب مرتبط: وکیل متخصص در املاک

 

ارسال پاسخ

*