آیا دیوارکشی زمین کشاورزی تغییر کاربری به حساب می آید؟

دعاوی کیفری دعاوی ملکی

در مورد اینکه آیا دیوارکشی زمین کشاورزی تغییر کاربری به حساب می آید یا خیر،دادنامه ای صادر گردیده که در زیر درج می گردد.

معیار دادگاه برای تشخیص اینکه دیوارکشی زمین کشاورزی تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی محسوب می گردد یا خیر،معیار مانعیت در تداوم تولید و استمرار کاربری کشاورزی است.

سوال دیگر: مرجع تشخیص تغییر کاربری اراضی کشاورزی چیست؟

رای دادگاه و چکیده آن بدین قرار است:

در صورتی دیوارکشی و محصور نمودن اراضی زراعی و باغ‌ها مصداق بزه تغییر کاربری است که مانع از تداوم تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی گردد. 

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۱/۱۸  شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۰۱۵

رای بدوی

در خصوص شکایت الف. با نمایندگی حقوقی آقای ن. علیه آقای ح.الف. فرزند ع.، دایر به تغییر کاربری اراضی زراعی واقع در روستای یوسف‌آباد خالصه پلاک ثبتی … اصلی به متراژ ۰۰۰/۱۰ مترمربع (ده هزار مترمربع) دیوارکشی به شرح شکوائیه، نظر به تحقیقات معموله و دفاعیات موجه و منطقی مشتکی‌عنه در محکمه بدین توضیح که: بنده مالک یک قطعه زمین به مساحت ۲۹۰۵۰ مترمربع زمین هستم در روستای یوسف‌آباد خالصه که ده هزار مترمربع آن (۰۰۰/۱۰مترمربع) را در سال ۸۹ دیوارکشی نمودم برای حفاظت از درختان میوه و جلوگیری از ورود اشخاص به داخل آن و الباقی زمین هم برای کشاورزی استفاده می‌کنم و در حال انجام مراحل قانونی جهت اخذ مجوز می‌باشم. بنابه‌مراتب موصوف و عنایت به این‌که اداره حقوقی قوه قضائیه، دیوارکشی را تغییر کاربری نمی‌داند و اقدام نامبرده نیز در راستای احداث باغ و امر کشاورزی است، علی‌هذا محکمه بزهی را متصور ندانسته و مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم به برائت مشارالیه از بزه انتسابی صادر و اعلام می‌نماید. رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش جوادآباد

عسگری

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ورامین نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۹۲۲۸۳۰۰۰۶۰ مورخ ۱/۲/۹۲ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش جوادآباد که به موجب آن حکم بر برائت آقای ح.الف. فرزند ع. از اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی اصدار یافته است، با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده قطع نظر از این‌که تغییر کاربری عنوان شده از طریق دیوارکشی اعلام گردیده و صرف حصارکشی و محصور نمودن اراضی زراعی و باغ‌ها تخلف به معنی تغییر کاربری یا دلیل آن نبوده و نظریه شماره ۴۶۰۱/۷ مورخ ۴/۷/۱۳۸۴ اداره حقوقی قوه قضائیه مؤید این امر است اساساً نظر به این‌که دیوارکشی وفق دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ تصویب‌نامه شماره ۵۹۸۷۹/ت ۳۷۱۱۰ هـ مورخ ۱۹/۴/۸۶ هیئت وزیران در صورتی تغییر کاربری تلقی خواهد شد که مانع از تداوم تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی گردد در مانحن‌فیه دیوار احداثی وفق نظریه ابرازی کارشناس رسمی دادگستری مانع از تداوم تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی نگردیده است. بنابه‌مراتب و با اوصاف و کیفیات مرقوم دادگاه، تجدیدنظرخواهی عنوان شده را غیروارد تشخیص و با رد آن مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

  رئیس شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران-  مستشار دادگاه- دادگرنیا- صادقی

منبع دادنامه : نمونه آراء قوه قضاییه

این مطلب با موضوع نمونه دادنامه در پاسخ به این سوال که آیا دیوارکشی زمین کشاورزی تغییر کاربری به حساب می آید؟ تدوین گردیده است.

تدوین: مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری

 

ارسال پاسخ

*