محدوده مکانی جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی

دعاوی شهرداری ها دعاوی کیفری دعاوی ملکی

محدوده مکانی جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی یعنی بستر مکانی که بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها در آن رخ می دهد از مواردی است که متهمین این جرم برای گرفتن حکم برائت می توانند از آن استفاده لازم حقوقی را بنمایند.

بیشتر بدانید: محدوده مکانی صلاحیت کمیسیون تغییر کاربری اراضی کشاورزی

باید دانست که جرم تغییر کاربری نسبت به اراضی زراعی و باغ های داخل در محدوده شهر محقق نمی گردد و تنها در اراضی زراعی و باغ های حریم شهر و نیز اراضی خارج از حریم رخ می دهد.

راجع به محدوده مکانی جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی دادنامه ای صادر شده که در زیر درج می گردد:

اختلاف بین شهرداری و فرمانداری شهرستان در خصوص محدوده اراضی زراعی، موجب زوال عنصر معنوی بزه تغییر کاربری اراضی است.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۴/۰۹  شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۴۳۱

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ت. آزاد با معرفی کفیل، دایر به تغییر کاربری اراضی زراعی بدون مجوز قانونی، موضوع کیفرخواست دادستانی محترم شهریار، نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکی خصوصی مدیریت جهاد کشاورزی شهریار با نمایندگی آقای س.ت.؛ بدین توضیح که عنوان داشته است متهم در زمینی به مساحت دو هزار و سیصد مترمربع پلاک ثبتی … اصلی از بخش مرکزی روستای ش. اقدام به تغییر کاربری به میزان شصت متر بنا و دویست مترمربع محوطه‌سازی نموده است، تقاضای رسیدگی دارم و با توجه به دفاعیات متهم مبنی بر این‌که در سال ۸۲ ملک را به صورت چهار دیواری از آقای ش.ج. با سی متر بنا خریدم که نهایت با توجه به این‌که حسب نصب آنتن GPS در ملک بنده و در بافت قرار گرفتن و حسب اعلام شهردار محترم وحیدیه مبنی بر این‌که ملک در بافت شهری می‌باشد اقدام به احداث بنا نمودم که از فرمانداری شهرستان استعلام و اظهار نموده که ملک خارج از محدوده قانونی شهر قرار دارد که مراتب حسب اعتراض متهم به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع که کارشناس منتخب اظهار نموده است که با توجه به بررسی‌های به عمل آمد و این‌که حد شرقی ملک محل تدقیق GPS شهرداری وحیدیه می‌باشد که در سال ۱۳۸۷ محدوده قانونی شهر را مشخص نموده است، لذا ملک در محدوده قانونی شهرداری وحیدیه می‌باشد و مضاف بر آن شهرداری وحید صراحتاً اعلام نموده است که ملک متهم در محدوده قانون تدقیق GPS واقع است که حکایت از اذن ضمنی به ساخت نیز دارد. النهایه نظر به مراتب و دفاعیات متهم و با عنایت به نظریه کارشناس و شهرداری محل وقوع ملک مبنی بر این‌که ملک در بافت شهری واقع است اگر چه فرمانداری نظر مخالف دارد، لذا حداقل عنصر معنوی بزه برای متهم ثابت نیست، لذا به لحاظ وقوع در بافت شهری حسب اعلام نظریه کارشناسی رسمی و شهردار وحیدیه و ساخت بر مبنای تدقیق GPS و اعلام شهرداری که با فرض پذیرش نظریه فرمانداری که استدلال متقن ندارد سوءنیت متهم محرز نمی‌باشد، لذا به استناد بند الف از ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ عدم وقوع بزه تغییر کاربری در اراضی واقع در بافت شهری حکم به برائت متهم صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی شهریار ـ جبله

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شهریار نسبت به دادنامه ۹۲۰۹۹۷۲۶۴۱۵۰۱۵۷۳ مورخ ۱۳/۱۲/۹۲ صادره از شعبه یکصد و پنج محاکم عمومی آن شهرستان که به موجب آن حکم بر برائت آقای م.ت. فرزند س. از اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی اصدار یافته است؛ با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده قطع نظر از این‌که شهرداری وحیدیه طی نامه شماره ۸۲۵۷/۱۸/۹۱/۱۰۸ الف مورخ ۱۸/۰۶/۹۱ ملک مورد شکایت را در محدوده قانونی تدقیق آن شهرداری اعلام نموده و کارشناس رسمی دادگستری وفق نظریه ابرازی بر این امر صحه گذارده است اساساً نظر به این‌که از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه مدللی که موجبات نقض و گسیختن رأی صادره را فراهم آورد به عمل نیامده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز و تشخیص برائت و بی‌گناهی تجدیدنظرخوانده و صدور حکم بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نیست، لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده دادنامه معترض‌عنه را با استناد به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است .

                رئیس شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار- دادگرنیا ـ صادقی

این مطلب با موضوع محدوده مکانی جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی تدوین گردیده است.

ارسال پاسخ

*