شمول مرور زمان بر تغییر کاربری شامل کدام ضمانت اجراهاست؟

دعاوی کیفری دعاوی ملکی

شمول مرور زمان بر تغییر کاربری و اینکه آیا مرور زمان شامل قلع و قمع می گردد یا خیر و مقدم بر این دو پرسش،آیا اساساً جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها،جرمی آنی یا مستمر است؛موضوع نظریه مشورتی شماره ۳۳۹/۱۴۰۰/۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه بوده که ذیلاً عین استعلام و پاسخ درج می گردد:

نظریه مشورتی در مورد شمول مرور زمان بر تغییر کاربری

 استعلام : همان گونه که مستحضرید یکی از مجازاتهای مقرر در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی قلع و قمع بنای احداثی است و مطابق بند « ث » ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، مرور زمان اجرای حکم در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم است و جرایم  مذکور در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها از نوع درجه هفت هستند . در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر قلع و قمع و عدم اجرای آن در مدت قانونی ذکر شده ، این قسمت از حکم آیا مشمول مرور زمان اجرای حکم می شود ؟

پاسخ : جرم تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی ، از جرایم آنی است ؛ زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان تغییر کاربری اراضی محقق شده است ؛ لذا با حصول شرایط مقرر در قانون می تواند مشمول مرور زمان شود و در مواردی که با احراز تحقق بزه یادشده ، حکم محکومیت مرتکب صادر و قطعی شود ، با انقضای مدت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم به هر علتی حکم محکومیت اجرا نشده باشد ، با توجه به ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند « ث » آن ، اجرای مجازات تعزیری ( جزای نقدی ) مندرج در حکم موقوف می شود ؛ اما قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم کیفری است ؛ چون ماهیت مجازات ندارد و امری حقوقی است ، مشمول مرور زمان موضوع ماده ۱۰۷ قانون اخیرالذکر نمی شود .

بیشتر بدانید: جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی

این مطلب در مورد شمول مرور زمان بر تغییر کاربری تدوین گردیده است.

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.

ارسال پاسخ

*