مصادیق تغییر کاربری زمین کشاورزی|نمونه دادنامه

دعاوی کیفری دعاوی ملکی

برای محکومیت متهمین پرونده های تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی لازم است یکی از مصادیق تغییر کاربری زمین کشاورزی تحقق یابد.

نمونه دادنامه زیر راجع است به اینکه کارگاه های تولیدی بخش کشاورزی جزو مصادیق تغییر کاربری زمین کشاورزی نیستند.

احداث کارگاه‌هایی که در جهت بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی باشد تغییر کاربری محسوب نمی‌شود

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۱/۲۴  شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۱۰

بیشتر بدانید: بررسی جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ع.الف. فرزند ح. دایر بر تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی به میزان ۲۵۰ مترمربع از اراضی گ.؛ با توجه به شکایت اداره جهاد کشاورزی تهران و اظهارات نماینده آن اداره که میزان تغییر کاربری را ۲۵۰ مترمربع اعلام داشته، صورت‌جلسه کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ‌ها، گزارش مأمورین انتظامی و اقرار متهم در مراحل تحقیق و دادرسی وقوع بزه مزبور از سوی نامبرده محرز می‌باشد، لذا دادگاه به استناد مواد ۲ و ۳ از قانون حفظ کاربری زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۸۵ به لحاظ وقوع بزه در دوران حاکمیت قانون مزبور نامبرده را به قلع و قمع بنای احداثی و پرداخت ۲۲۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۵۰ دادگاه عمومی جزائی تهران – خورشیدوند

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص اعتراض آقای ع.الف. فرزند ح. با وکالت ب.م. و وکالت بعدی ش.ه. نسبت به دادنامه شماره ۵۰۰۷۰۶ مورخ ۲۸/۷/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۵۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی محکومیت حاصل نموده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لوایح اعتراضیه وکلای تجدیدنظرخواه و استناداً به مفاد تبصره ۴ الحاقی مورخ ۱/۸/۱۳۸۵ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها که صراحتاً در آن ذکر گردیده احداث کارگاه‌هایی که در جهت تولیدات بخش کشاورزی باشد تغییر کاربری محسوب نمی‌شود و تجدیدنظرخواه نیز با توجه به اعلام مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تهران اقدام به ساخت و ساز در جهت پرورش و تولید خارج نموده که صرفاً در جهت بهینه نمودن بخش کشاورزی است و اقدام وی مطابق تبصره مذکور در ماده یک قانون تغییر کاربری محسوب نمی‌‌شود. لیکن صرفاً بدون مجوز اقدام نموده که با فرض این‌که اقدام وی قانوناً تغییر کاربری نیست عملیات وی مجرمانه تلقی نمی‌گردد و اقدام بعدی وی در جهت اخذ مجوز باید مطابق مقررات انجام شود. لذا دادگاه با توجه به مراتب مذکور و فقد عنصر معنوی جرم مستنداً به بند یک ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصل برائت با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، رأی بر برائت مشارالیه از اتهام مطروحه صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

   رئیس شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران  –  مستشار دادگاه-  تولیت –  صادقی

پیشنهاد بازدید: مرجع تشخیص تغییر کاربری اراضی کشاورزی چیست؟

منبع دادنامه: نمونه آراء قوه قضاییه

این مطلب در پاسخ به این سوال که آیا کارگاه تولیدی بخش کشاورزی جزو مصادیق  تغییر کاربری زمین کشاورزی است یا خیر،ندوین گردیده است.

ارسال پاسخ

*