تغییر کاربری اراضی کشاورزی در محدوده شهر (نمونه دادنامه)

دعاوی کیفری دعاوی ملکی

آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی در محدوده شهر مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها است؟

تغییر کاربری اراضی کشاورزی در محدوده شهر به جهت اینکه محدوده شهر جزو قلمرو مکانی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها نیست،لذا مشمول عنوان مجرمانه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ ها نیست.

توضیح اینکه در ماده ۱ قانون پیش گفته آمده است: به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره‌وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در‌خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد.

بیشتر بدانید: محدوده مکانی صلاحیت کمیسیون  تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها چیست؟

در این ارتباط دادنامه ای از دادگاه های حقوقی صادر شده که در زیر درج می گردد:

نمونه رای در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی در محدوده شهر

شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۹۲۶

رای بدوی

در خصوص اعلام شکایت جهاد کشاورزی شهرستان قدس علیه آقای ع. دایر بر تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی؛ دادگاه با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر این‌که با بررسی وضعیت خاک ملک موردنظر جزء اراضی زراعی محسوب نمی‌گردد و توجهاً به اعتراض شاکی و تعیین هیئت کارشناسی و عدم واریز هزینه کارشناسی در مهلت مقرر و به‌واسطه عدم احراز وقوع بزه مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی شهرستان قدس ـ ولیعهدی

ملاحظه می گردد که در رای بدوی دلیل صدور حکم برائت،نه بر اساس واقع شدن ملک در محدوده شهر که بر اساس زراعی نبودن ملک مورد دعوی است.

ولی در رای تجدیدنظر با احراز اینکه ملک مورد دعوی در محدوده قانونی شهر اندیشه(از توابع شهرستان شهریار) قرار گرفته است رای برائت صادره از شعبه بدوی تایید گردیده است.

در رای دادگاه تجدیدنظر آمده است:

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی جهاد کشاورزی شهرستان قدس نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۶۵۰۵۰۰۴۶۴ مورخ ۱۸/۰۴/۹۳ صادره از شعبه یک‌صد و یک محاکم عمومی شهرستان قدس که به‌موجب آن حکم بر برائت ع. از اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی اصدار یافته است؛ با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده قطع‌نظر از این‌که محدوده مورد شکایت وفق نظریه ابرازی هیئت کارشناسی فاقد هرگونه کشت و زرع از سال ۸۱ به بعد بوده و به لحاظ احداث سالن‌های صنعتی در قطعات هم‌جوار عملاً به‌صورت رقبه‌ای رهاشده درآمده اساساً نظر به این‌که مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به اراضی کشاورزی خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها تسری دارد در مانحن‌فیه حسب پاسخ استعلام به‌عمل‌آمده از شهرداری اندیشه ملک مورد شکایت در محدوده قانونی آن شهرداری قرارگرفته که با این وصف تغییر کاربری آن به فرض وقوع از شمول مقررات قانون حفظ کاربری خروج موضوعی داشته و دادگاه وقوع بره تغییر کاربری اراضی زراعی را در این رابطه احراز ننموده و لذا تجدیدنظرخواهی عنوان‌شده را غیر وارد تشخیص و با رد آن دادنامه معترض‌عنه را با استناد به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.(منبع-پژوهشگاه قوه قضاییه)

رئیس شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

دادگرنیا ـ صادقی

این مطلب در ارتباط با تغییر کاربری اراضی کشاورزی در محدوده شهر تدوین گردیده است.

 

ارسال پاسخ

*