نمونه دادنامه نقض رای هیات مرکزی گزینش در دیوان عدالت اداری

دعاوی دیوان عدالت اداری

نمونه دادنامه نقض رای هیات مرکزی گزینش در دیوان عدالت اداری که در مورد تدوین و تنظیم متن اعتراض یه آراء هسته ،هیات و هیات مرکزی گزینش کاربرد دارد  را در زیر ملاحظه نمایید:

شماره دادنامه۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۹۴۴

مرجع رسیدگی: شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

اعضای شعبه: رئیس زین العابدین تقوی   مستشار:احمد خضرائی

تجدیدنظرخواه: آقای …. فرزند … با وکالت آقای مسعود فریدنی

تجدیدنظرخوانده: هیأت مرکزی گزینش قوه قضائیه

تجدیدنظرخواسته: اعتراض به دادنامه شماره… مورخ ۲۲/۳/۹۶ صادره از شعبه ۲۳ بدوی دیوان

گردشکار: در این پرونده شاکی دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته مندرج در دادخواست تقدیم دیوان نموده که پرونده به شعبه بدوی دیوان ارجاع و شعبه مرجوع البه پس از انجام تشریفات قانونی طی دادنامه فوق حکم به رد شکایت صادر و متقاضی ضمن اعتراض به رأی یاد شده تقاضای تجدیدنظر خواهی نموده و پرونده برای رسیدگی به این شعبه ارجاع و طی کلاسه مذکور ثبت گردیده است شعبه پس از وصول پرونده شعبه بدوی و دریافت لایحه جوابیه تجدیدنظر خوانده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند تبارک و تعالی به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

نمونه دادنامه نقض رای هیات مرکزی گزینش در دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای تقدیرنامه ها و گواهی های صادره از سوی مسئول نمایندگی ولی فقیه در ناحیه سپاه… و دفتر امام جمعه… و مسئول نیروی انسانی سپاه پاسداران… و دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و هیأت امنای مسجد … تجدیدنظرخواه بسیجی فعال و متدین و متعهد ومؤمن به انقلاب شکوهمند اسلامی و ولایت فقیه بوده و در مراسمات سیاسی، مذهبی و فرهنگی حضور فعال داشته در نتیجه توجهاً به حال فعلی نامبرده و طبق ماده ۱۵ قانون گزینش کشور صدور رأی در گزینش افراد با شرایط عمومی یا انتخاب اصلح تابع نظر اکثریت اعضاء بوده و بر اساس اقرار وبیّنه به شرط عدم تعارض یا شیاع مفید اطمینان با قرائن و امارات موجب اطمینان که حداقل با انجام تحقیق (غیر از اقرار) از منابع موثق و طبق موازین شرعی احراز می گردد، حاصل شود نظر به این نامبرده به مدت ۸ سال در دادگستری شهرستان… اشتغال داشته و رأی صادره حاوی دلیل و مدارک متقن و مستند که باعث عدم احراز شرایط وی در جهت ادامه فعالیت وی باشد ملاحظه نمی گردد و هیأت ها باید در حین رسیدگی و صدور رأی مبنی بر رد صلاحیت به ارزش و اعتبار دلایل توجه کافی نمایند تا حقوق مکتسبه و امنیت کاری کارمندان رعایت شود لذا شعبه ۲۶ تجدید دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق الیان و به استناد مواد ۲ و ۱۵ قانون گزینش کشور و ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی دیوان و رأی شماره ۵۰۰۰/۹۲۳۴۱/۹۰۰۰ مورخ ۱/۸/۹۵ هیأت مرکزی گزینش جهت رسیدگی مجدد به هیأت مربوطه ارجاع می کند، رأی صادره قطعی است./۱۱

رئیس شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری      مستشار شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

دکتر زین العابدین تقوی                                           احمد خضرائی

منبع:آرشیو شخصی دفتر وکالت نگارنده

پیشنهاد بازدید: بهترین وکیل دیوان عدالت اداری در تهران

این مطلب با موضوع نمونه دادنامه نقض رای هیات مرکزی گزینش در دیوان عدالت اداری و در ارتباط با نمونه متن اعتراض یه آراء هسته ،هیات و هیات مرکزی گزینش تدوین گردیده است.

ارسال پاسخ

*