مقید بودن مهلت اعتراض به آراء کمیسیونهای اداری در دیوان عدالت اداری

دعاوی دیوان عدالت اداری قوانین و مقررات

در قانون جدید دیوان عدالت اداری که با عنوان قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،تصویب گردیده است؛بر خلاف قانون سابق دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۸۵؛اعتراض به آراء هیأتها و کمیسیونهای اداری مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری،هیأتهای تخلفات اداری،کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی و کمیسیونهای مشابه؛مقید به مهلت می باشد.لذا فرد معترض بایستی ظرف […]

دادنامه شماره ۵۵ دیوان عدالت اداری: مصوبه شوراي پول و اعتبار

اخبار دعاوی تجاری دعاوی دیوان عدالت اداری

دادنامه شماره ۵۵ دیوان عدالت اداری درباره مصوبه شوراي پول و اعتبار-مقررات دولتی تا جایی که مخالف قوانین و در حدود اختیارات مقام یا دستگاه وضع کننده باشد معتبر است ولی ضمانت اجرای تخلف از این قید ، ابطال مصوبه توسط دیوان عدالت اداری است،جدیدترین دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این راستاست: تاريخ […]

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره تغيير کاربری اراضی زراعی و باغها

دعاوی کیفری دعاوی ملکی

در اصلاحیه سال ۸۵ قانون حفظ کاربری اراضر زراعی و باغها مجازات قلع و قمع به ضمانت اجرای جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها اضافه شد ولی چون اثر قانون تنها نسبت به آینده است،محکوم نمودن مرتکبین تغییر کاربری غیر مجاز در فاصله زمانی بین سال ۷۴ تا اصلاحیه ۸۵ صحیح نیست رای وحدت […]