شرایط استناد به نظریه کارشناس به عنوان دلیل اعاده دادرسی چیست؟

بدون دسته بندی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

در دادنامه زیرشرایط استناد به نظریه کارشناس به عنوان دلیل اعاده دادرسی مورد بررسی قرار گرفته است.

شایان ذکر است بسیاری از شعب دیوان عدالت اداری،اساساً نظریه کارشناس به عنوان دلیل اعاده دادرسی نمی پذیرند.

شرط اعتبار نظریه کارشناس رسمی دادگستری در پذیرش اعاده دادرسی

نظریه کارشناس تامین دلیل مبنی بر قدمت و سال احداث بنا، بدون حضور نمایندگان شورای حل اختلاف و شهرداری ، موثردر پذیرش اعاده دادرسی نمی باشد.

بیشتر بدانید: شرایط اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری چیست؟

دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۹۹۵۳۰۰۵۶۳

 

رای بدوی

در خصوص در خواست م.ت مبنی بر  اعاده دادرسی از دادنامه فوق ، به طرفیت ش، [ شهرداری] با توجه به مفاد درخواست تقدیمی و با عنایت به اینکه شاکی جهت اثبات ادعای خود به نظریه کارشناس رسمی دادگستری شماره … مبنی بر قدمت و احداث بنا در سال های ۸۶ و ۸۷ بوده است ، استناد نموده است؛ به نظر این شعبه مفاد مستند مذکور دلیلی جدید و موثر در رای معترض عنه تلقی می گردد. بنابراین با پذیرش درخواست اعاده دادرسی و به تجویز ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری و تبصره آن ضمن صدور قرار قبولی اعاده دادرسی ، دستور توقف دادنامه فوق الاشعار صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است.

 

رئیس شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه

 

رای دیوان

در خصوص درخواست م.ت به طرفیت ش.[ شهرداری ] مبنی بر اعمال مواد ۱۰۳ – ۹۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی ، و لایحه دفاعیه شماره ۱۸۰۵ – ۹۲/۶/۵ طرف شکایت و نظر به اینکه شاکی جهت اثبات ادعای خود به نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر قدمت و احداث بنا در سالهای ۸۶ – ۸۷ استناد نموده و اظهار داشته سال ساخت بنا با جریمه تناسب ندارد و ملک در منطقه فرودست نشین نیز قرار دارد در حالیکه طرف شکایت در لایحه دفاعیه اعلام داشته که شاکی بعد از صدور گواهی پایانکار مرتکب تخلف ساختمانی شده و ملک در بهترین موقعیت مکانی قرار دارد و جریمه متناسب می باشد و نظریه کارشناس تامین دلیل چون بدون حضور نماینده شورای حل اختلاف و نماینده شهرداری بوده فلذا مفادا افاده تاثیرگذاری را نداشته است، بنابراین درخواست اعاده دادرسی موجه نبوده و به استناد مواد ۹۸ – ۱۰۳ قانون مذکور حکم برد درخواست صادر و اعلام می گردد. رای صادره در اجرای ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

 

رئیس شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری

 

رای تجدیدنظر

با بررسی اوراق و محتویات پرونده و دلایل و مدارک ارایه شده و ملاحظه مفاد دادخواست و مندرجات دادنامه معترض عنه ملاحظه می شود که شاکی خواستار اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره … مورخه ۹۱/۱۲/۲۰ بوده که به شرح دادنامه معترض عنه شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور قرار رد اعاده دادرسی نموده است. حالیه با توجه به مراتب فوق و مندرجات پرونده و مستندات ارائه شده ؛ نظر به اینکه موارد و جهات اعاده دادرسی و در ماده ماده ۹۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری احصاء گردید و مطالب مندرج در دادخواست با هیچکدام از شقوق ماده فوق انطباقی نداشته ، حالیه با توجه به مراتب فوق ، نظر به اینکه دادنامه مورد نظر به دلیل عدم انطباق خواسته شاکی با مقررات ماده ۹۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و به استناد ماده ۱۰۲ همان قانون صادر شده و بدین وصف ایراد و اشکال موجه و مدلل و موثری که اساس دادنامه صادر را مخدوش و متزلزل نماید و از نظر شکلی و رعایت اصول و تشریفات مبانی استدلال نیز خالی از هرگونه ایراد و نقض قانونی بوده و لذا مستندا به ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به تایید و استواری دادنامه تجدیدنظر خواسته را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.

 

مستشاران شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

منبع:نمونه آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

این مطلب با موضوع شرایط استناد به نظریه کارشناس به عنوان دلیل اعاده دادرسی توسط مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری تدوین گردیده است.

شماره تماس: ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

 

ارسال پاسخ

*