رای دیوان عدالت اداری درباره عوارض تمدید پروانه ساختمانی

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

رای دیوان درباره عوارض تمدید پروانه ساختمانی که اخیراً طی دادنامه شماره ۱۵۵۵مورخ ۱۳۹۷/۹/۶ ازهیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده را بعد از ذکر مصوبه مورد اعتراض در زیر درج می نماییم:

مصوبه مورد اعتراض راجع به عوارض تمدید پروانه ساختمانی

شورای اسلامی شهر تران در قسمتی از مصوبات خود مقرر داشته است:

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

« مصوبه اصلاحیه مصوبه « مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌کاره» ابلاغی به شماره ۳۰۲۵۷/۲۱۵۸/۱۶۰ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴

 

(مشتمل بر ماده واحده)

 

(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

 

مصوب جلسه ۳۴۶ شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) ابلاغی به شماره ۵۵۱۴/۲۳۰۷/۱۶۰ ـ ۱۳/۳/۱۳۹۶

 

ماده واحده :

 

از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این مصوبه مفاد ماده واحده مصوبه «اصلاحیه مصوبه مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌کاره» و تبصره‌های آن، ابلاغی به شماره ۳۰۲۵۷/۲۱۵۸/۱۶۰ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ تصویبی در دویست و سی و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) به تاریخ سه‌شنبه ۱۳/۱۱/۱۳۹۴

به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

 

الف ـ ماده واحده (اصلاحی):

 

«به استناد تبصره یکم (۱) ماده پنجاهم (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به مفاد بند چهاردهم (۱۴) ماده ۵۵ قانون شهرداریها، به منظور کاهش زیان و خسارات ناشی از عملیات ساختمانی بر محیط زیست، سیما و منظر شهری، ایمنی عابرین و امنیت شهر و همچنین پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، شهرداری تهران موظف است از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این مصوبه از کلیه ساختمان‌های (دولتی، عمومی، خصوصی و شهرداری تهران) که پس از گذشت یکسال از مهلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی، عملیات ساختمانی آنها به اتمام نرسیده است، عوارض تطویل دریافت نماید. این قبیل ساختمانها تا یک سال پس از انقضای مهلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی، مشمول عوارض تطویل نمی‌باشند و در سال دوم عوارض مذکور بر اساس فرمول و جدول ذیل محاسبه و اخذ می‌شود. در سنوات بعد از آن به ازای هر سال تطویل ۵% به مبالغ محاسبه شده اضافه می‌گردد.

 

P : ارزش معاملاتی گرانترین گذر قابل دسترسی ملک بر اساس آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب (موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم) که از ابتدای هر سال ملاک عمل خواهد بود.

 

S : مساحت ناخالص کل زیر بنا

 

ب ـ تبصره یکم (۱) ذیل ماده واحده حذف می‌گردد.

 

ج ـ تبصره چهارم (۴) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین می‌شود.

تبصره چهارم (۴) (اصلاحی): تمدید پروانه ساخته نشده در صورت عدم تغییر در عرض گذر و پهنه‌بندی «با حفظ حقوق قبلی» صرفاً برای یک بار امکان‌پذیر است. برای اینگونه پروانه‌ها، ملاک محاسبه عوارض تأخیر در تکمیل ساختمان‌سازی، زمان مندرج در مجوز «پروانه تمدید ملک ساخته نشده» می‌باشد. »

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در نهایت چنین رای داده است:

رای دیوان درباره عوارض تمدید پروانه ساختمانی

قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه‌های ساختمانی پیش بینی کرده است و در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه جلسه ۳۴۶ شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) ابلاغی به شماره ۵۵۱۴/۲۳۰۷/۱۶۰ ـ ۱۳/۳/۱۳۹۶ با موضوع مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌کاره به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۴۷۱ـ ۱۳/۷/۱۳۹۵ و شماره ۳۰۸ ـ ۱۸/۲/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

 

                           رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

این مطلب با موضوع رای دیوان درباره عوارض تمدید پروانه ساختمانی تدوین گردیده است.

 

ارسال پاسخ

*