تصرف زمین توسط شهرداری قبل از پرداخت قیمت

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی کیفری دعاوی ملکی

در مورد تصرف زمین توسط شهرداری قبل از پرداخت قیمت آن و نیز شیوه تملک اراضی توسط شهرداری ها و ضمانت اجرای تصاحب غیرقانونی زمین توسط شهرداری،دادنامه ای از دیوان عدالت اداری ناظر بر وقوع تخلف از ناحیه شهرداری صادر شده که در زیر درج می گردد:

چکیده:  شهرداری‎ها قبل از اجرای طرح و تصرف اراضی اشخاص، مکلف به پرداخت بهای اراضی یا انجام توافق با مالکین هستند.

تصرف زمین توسط شهرداری قبل از پرداخت قیمت

مستندات  ماده ۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت – آراء وحدت رویه به شماره های ۱۸۳-۹۱/۰۴/۱۲ و ۱۹۹- ۱۳۸۷/۰۳/۲۶ و ۹۳- ۸۰/۰۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۵/۲۵  شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۴۹۴

رای بدوی دیوان در مورد تصرف زمین توسط شهرداری قبل از پرداخت قیمت

خواسته شکات با وکالت آقای ح.ف.که به موجب سند رسمی به شماره … مورخ … مالکیت شش دانگ پلاک ثبتی باقیمانده سه فرعی از … بخش ده مشهد محرز بوده، صدور حکم به تصدیق خسارت می‎باشد که اولاً- با لحاظ مفاد دادخواست تقدیمی و خواسته مطروحه، پاسخ خوانده محترم خارج از موضوع خواسته به این شعبه ارسال گردیده و تمسک خوانده به اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحی از قانون شهرداری در خصوص تفکیک و افراز اراضی بوده و مستنداً به مفاد آرای وحدت رویه ۳۳۳-۹۰/۸/۹ و ۲۷۵-۹۱/۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ اراضی مردم بابت تفکیک جایز نبوده، مضافاً مشمول تبصره ۴ از قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‎های دولتی و شهرداری‎ها مصوب ۱۳۶۷ و با لحاظ مفاد رأی وحدت رویه ۱۵۳ مورخ ۹۲/۳/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، منوط به تقاضای مالکین اراضی بوده و استناد خوانده به موضوع اخیر نیز در ماهیت دعوی مؤثر و مفید نمی‎باشد.

بیشتر بدانید: مقررات و ضوابط تفکیک اراضی در شهرها چیست؟

ثانیاً- با لحاظ مفاد ماده ۸ از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی به اجرای برنامه‎های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و مفاد آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‎های ۱۸۳-۹۱/۴/۱۲ و ۱۹۹-۸۷/۳/۲۶ و ۹۳-۸۰/۳/۲۷ شهرداری‎ها قبل از اجرای طرح و تصرف اراضی اشخاص مکلف به پرداخت بهای اراضی یا انجام توافق با مالکین بوده و در ما نحن فیه شهرداری [خوانده]، دلیل و مستندی دال بر پرداخت وجه اراضی موضوع دادخواست مشمول طرح یا انجام توافق با شکایت باشد ارائه و ابراز ننموده. فلذا با توجه به مراتب فوق، شکایت وارد تشخیص و حکم به اجابت خواسته را صادر و اعلام می‎دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‎باشد.

رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری

بهرامی

رای شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تصرف زمین توسط شهرداری قبل از پرداخت قیمت

 نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته در تاریخ ۹۲/۱۲/۱۲ حسب گزارش مأمور ابلاغ به شهرداری مشهد ابلاغ شده است [برگ ۹۳ پرونده کلاسه ۹۲/۲۹/۳۴۹۳ بدوی] و شهرداری در تاریخ ۹۳/۱/۱۰ و خارج از مهلت بیست روز مقرر در ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تجدیدنظرخواهی نموده، علیهذا به استناد ماده مذکور، قرار رد آن صادر می‎شود. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

مهری ـ اردلان

منبع دادنامه:بانک آراء دادگاهها

پیشنهاد بازدید: سهم شهرداری از تفکیک اراضی چقدر است؟

تصرف زمین توسط شهرداری قبل از پرداخت قیمت

این مطلب با موضوع تصرف زمین توسط شهرداری قبل از پرداخت قیمت آن و مرتبط با عناوین تصاحب زمین توسط شهرداری و شیوه تملک اراضی توسط شهرداری ها تدوین گردیده است.

تدوین:مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری

تلفن:۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

 

ارسال پاسخ

*