نمونه دادنامه الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

نمونه دادنامه الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی / الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی یا دادخواست الزام شهرداری نسبت به صدور پروانه ساخت یا ساختمان از جمله دعاوی و شکایات علیه شهرداریها در دیوان عدالت اداری است.

از نمونه دادنامه زیر که با وکالت نگارنده علیه شهرداری مطرح گردیده است برمی آید که قضات دیوان عدالت اداری خودداری بی دلیل شهرداری ها از ایفای تکلیف قانونی صدور پروانه ساختمان را موجه نمی دانند.

دادنامه مورد نظر به قرار زیر است:

نمونه دادنامه الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی (رای بدوی)

شماره دادنامه: ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۱۴۶۴

مرجع رسیدگی : شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری به تصدی مرتضی فردی

شاکی : مسعود فریدنی به وکالت از

طرف شکایت شهرداری …از توابع استان فارس

موضوع شکایت و خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی

گردشکار شاکی اعلام نموده با توجه به دادنامه قطعی الصدور که دلالت بر  مالکیت رقبه داشته علیرغم وظیفه شهرداری بر صدور پروانه ساختمانی به بهانه هایی از جمله طرح تفصیلی پیش بینی شده مبنی بر توجه (و عدم اجرای طرح) حاضر به صدور پروانه ساختمانی نمی باشد با عنایت به گذشت بیش از ۵ سال از تاریخ تصویب طرح حاضر به پرداخت بهای آن نمی باشد لازم به ذکر است طبق توافقنامه ای قسمت عمده ای از بهای ملک در قالب چک از موکل {دریافت و }مجددا به بهانه عدم مالکیت حاضر به{ایفای} تعهدات نبوده بنابراین تقاضای الزام به خواسته را دارم. خوانده در پاسخ اعلام نموده اولا کاربری زمین طبق وضع موجود کوچه می باشد ثانیا درخواست ایشان برای تغییر کاربری به کمیسیون ماده ۵ ارجاع با توجه به نیاز به کوچه و ناقص بودن مدارک ایشان مخالفت شده بنابراین تقاضای رد شکایت داریم. اینکه در جلسه رسیدگی شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری در وقت فوق العاده به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل با بررسی دلایل و مستندات طرفین ختم رسیدگی را اعلام واستعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.

رای دیوان

در خصوص نامبرده بطرفیت شهرداری…. شهرداری به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی با توجه به دادنامه های قطعی الصدور بالاخص مفاد دادنامه صادره به شماره ۹۳۹-۸۶/۹/۵ و توافقات شهرداری با خواهان جهت تغییر کاربری و مکاتبات انجام شده با شورای اسلامی شهر همگی بر تایید مالکیت ایشان داشته  ثانیا طبق اصول شرعی و حقوقی بالاخص قاعده تسلیط مالک از کلیه حقوق مالکانه بر رقبه برخوردار بوده ‌و مطابق با ماده ۳۰ ، ۳۱ قانون مدنی مالک حق هرگونه انتفاع از رقبه داشته مگر آنچه که قانونگذاری مجاز ندانسته علیهذا مستندا به ماده واحده قانون وضعیت املاک در طرح های دولتی و شهرداری مصوب ۶۷ حکم به ورود خواسته خواهان صادر و اعلام می نمایند رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد .

رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری

مرتضی فردی

دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۳۰۷۸ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تجدیدنظرخواه : شهرداری … از توابع استان فارس

تجدیدنظرخوانده :آقای… با وکالت آقای مسعود فریدنی

موضوع خواسته :اعتراض به دادنامه شماره ۱۴۶۴_۹۶/۴/۱۸ صادره از شعبه ۳۱ بدوی دیوان عدالت اداری

گردشکار :تجدیدنظرخوانده قبلا دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه فوق الذکر به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی تقدیم دیوان عدالت اداری می نماید که پرونده به شعبه بدوی مذکور ارجاع و پس از ثبت نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت ارسال که به شرح لایحه جوابیه به پیوست دادخواست اقدام به اعلام پاسخ نموده است و در نهایت شعبه بدوی با بررسی دلایل طرفین طی دادنامه معترض عنه رای به ورود شکایت صادر و پس از ثبت به کلاسه فوق در این شعبه و انجام تشریفات مقدماتی با رعایت مبحث دوم از فصل دوم از بخش دوم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حاکم بر رسیدگی شعب تجدیدنظر دیوان به دعوی رسیدگی و اینک هیات شعبه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و انجام مشاوره لازم ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می نماید.

نمونه دادنامه الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی (رای تجدیدنظر)

نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رای معترض عنه شود و از آنجائیکه دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد. لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای معترض عنه عینا تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری :حمیدرضا شریعت فر

مستشار شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری :ناصر معروفی

منبع:بایگانی دفتر وکالت وکیل مسعود فریدنی

بیشتر بدانید: بهترین وکیل دیوان عدالت اداری

این مطلب با موضوع نمونه دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی و نمونه رای الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی تدوین گردیده است.

نویسنده: مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

ارسال پاسخ

*